Gespreide taxatie van meerwaarde op onroerend goed
Fiscaliteit & Accounting17 februari, 2022

Gespreide taxatie van meerwaarde op onroerend goed - wat kan en wat niet?

Wanneer een vennootschap een meerwaarde realiseert bij het vervreemden van een onroerend goed, is deze meerwaarde belastbaar. De vennootschap kan evenwel kiezen voor de gespreide taxatie van de meerwaarde. Daarvoor moet ze de ontvangen verkoopprijs herbeleggen in een nieuw actief dat bedrijfsmatig wordt gebruikt. De meerwaarde wordt dan belast naar gelang dat nieuwe actief wordt afgeschreven.

Bron: monKEY - 'Gespreide belasting' - Yves Verdingh
Nog geen abonnee van monKEY? Vraag uw gratis proefperiode aan

Wat is gespreide taxatie? 

Gespreide taxatie of belasting betekent dat de ontvangen meerwaarde niet onmiddellijk, maar geleidelijk wordt belast, naar gelang het goed waarin werd geherinvesteerd, wordt afgeschreven. De voorwaarde is wel dat het actief minstens vijf jaar de aard van vaste activa moeten hebben en dat het actief voor de beroepswerkzaamheid wordt gebruikt. Die termijn van vijf jaar wordt berekend vanaf de dag dat het goed voor het eerst voor de beroepswerkzaamheid wordt gebruikt tot op de dag van de vervreemding. Bovendien kan de gespreide taxatie enkel voor activa waarop afschrijvingen zijn gebeurd.

Het stelsel van de gespreide taxatie is een keuzestelsel. De belastingplichtige kan er dus wel voor kiezen om onmiddellijk volledig belast te worden op de meerwaarde.

Voorbeeld gespreide taxatie onroerend goed 

Een vennootschap verkoopt een bedrijfsgebouw voor € 1.200.000 euro met een meerwaarde van € 100.000. De vennootschap wenst dit gespreid te taxeren en koopt een ander pand aan, voor € 1.400.000. De volledige verkoopsom werd herbelegd en het nieuw gebouw wordt afgeschreven op 33 jaar. Jaarlijks zal 1/33e van de meerwaarde worden belast (of: € 3.030,30).

Welke meerwaarden komen in aanmerking? 

  • De gedwongen meerwaarden. Dit zijn meerwaarden die verkregen zijn ten gevolge van een schadegeval, een onteigening, een opeising in eigendom of een andere gelijkaardige gebeurtenis. Deze gebeurtenissen staan volledig los van de wil van de verkrijger.
  • De vrijwillig verwezenlijkte meerwaarden. Deze zijn tot stand gekomen door vervreemding -, zoals verkoop, ruil, inbreng, ….Of ook meerwaarden bij het vestigen van erfpacht in aanmerking komen, hangt af van de feitelijke omstandigheden.

Herbelegging van de totale som 

Om recht te hebben op gespreide taxatie moet de volledige verkoopsom of ontvangen schadevergoeding – dus niet enkel de meerwaarde – herbelegd worden in afschrijfbare activa. De activa kunnen in ieder land van de Europese Economische Ruimte (Europese Unie + Noorwegen, Liechtenstein en IJsland) gebruikt worden. 

Wat is de wederbeleggingstermijn? 

De termijn waarbinnen moet worden herbelegd, hangt af van de vraag of het gaat om een vrijwillige dan wel gedwongen meerwaarde en van het soort activa. Voor een vrijwillig gerealiseerde meerwaarde wordt een termijn van drie jaar - vanaf de eerste dag van het belastbaar tijdperk waarin de meerwaarde werd gerealiseerd - vastgelegd. Wanneer men wil herbeleggen in onroerende goederen, een vaartuig of een vliegtuig wordt een herbeleggingstermijn van vijf jaar vastgelegd. Voor gedwongen meerwaarde loopt de herbeleggingstermijn drie jaar na het einde van het belastbare tijdperk waarin de schadevergoeding werd ontvangen af.

Voorbeeld herbeleggingstermijn onroerend goed 

Stel dat een bedrijfsgebouw afbrandt in september 2021. De vennootschap ontvangt een schadevergoeding in mei 2022. Dan heeft ze tijd tot 31 december 2025 om de ontvangen schadevergoeding te herbeleggen. Een vennootschap verkoopt zijn bedrijfsgebouw in december 2021. De vennootschap heeft tot 31 december 2023 om de ontvangen verkoopprijs te herbeleggen.

Wat als er niet op tijd wordt herbelegd? 

Als de vennootschap niet op tijd herbelegt, wordt de meerwaarde beschouwd als winst van het belastbaar tijdperk waarin de herbeleggingstermijn is verstreken en als dusdanig belast.

Bron: monKEY - de meest gespecialiseerde databank voor tax en finance professionals

Back To Top