AREI_laagspanning_engineering
Compliance11 januari, 2022

Nieuw AREI 2020: wat indien de elektrische laagspanningsinstallatie van mijn bedrijf niet meer conform is?

Bij de publicatie van het Boek Laagspanning is de reglementering die van kracht is voor elektrische installaties niet alleen geherstructureerd, maar ook aangepast. Wat indien de elektrische laagspanningsinstallatie van mijn bedrijf niet meer conform het nieuwe AREI is? Bij inbreuken op het Boek LS zijn drie types acties mogelijk.

1. Zich in regel stellen 

De eerste en meest voor de hand liggende actie is om zich in regel te stellen. We verwijzen hierbij naar het artikel over de aangebrachte wijzigingen om op te lijsten welke actie uw onderneming moet nemen. 

2. Verwijzen naar de afwijkingen 

Een tweede mogelijkheid is om de voorschriften uit de lijst van afwijkingen van onderafdeling 8.3.2.2. te volgen. 

Conformiteit van het elektrisch materieel in de elektrische installatie 

Het elektrisch materieel (aftakdozen, elektrische leidingen, beschermingsinrichtingen …) dat niet meer conform de normen is, maar dat bij de installatie conform het oude AREI was en gebouwd was volgens de regels van goed vakmanschap op het ogenblik van de installatie, mag onder bepaalde voorwaarden in dienst blijven: 

 • het brengt de veiligheid van personen niet in gevaar, mits correcte installatie, correct onderhoud, en gebruikt zoals voorgeschreven
 • het is door zijn constructie of door een bijkomende bescherming aangepast aan de uitwendige invloeden en aan de aanwezige of redelijkerwijze te voorziene gebruiksomstandigheden
 • het is geïnstalleerd, onderhouden en gebruikt rekening houdend met de instructies van de fabrikant

Schema en merken van stroombanen

Het is toegelaten in afwijking van de voorschriften van de afdeling 3.1.2. Schema’s, plannen en documenten van elektrische installaties, onderafdeling 3.1.2.3. Bijzondere voorschriften betreffende de inhoud van de situatieplannen en afdeling  5.1.6 Markering aan de volgende bepalingen voor niet-huishoudelijke elektrische installaties oud AREI te voldoen: 
- Principeschema of beschrijving: De elektrische installatie moet het voorwerp uitmaken van een principeschema of een beschrijving die onder andere aangeeft: 

 • de spanningen en de aard van de stromen
 • de aard en de samenstelling van de belangrijkste stroombanen
 • de plaats en de kenmerken van de inrichtingen die instaan voor veiligheidsonderbreking en scheiding van de belangrijkste stroombanen.

Dit schema of deze beschrijving moet ter plaatse ter beschikking gehouden worden van iedereen die gemachtigd is tot het uitoefenen van toezicht of controle van deze installatie of er aan te werken. 

-Merken van stroombanen: De schakelaars en beschermingsinrichtingen van de voornaamste stroombanen moeten op een duidelijke en zichtbare wijze gemerkt worden door middel van individuele aanduidingen waardoor de identificatie van de stroombanen mogelijk wordt tenzij iedere mogelijkheid tot vergissen uitgesloten is. De stroombanen moeten zo nodig derwijze uitgevoerd worden dat hun latere identificatie mogelijk is bij nazichten, proeven, herstellingen of omvormingen van de installatie. Teneinde de identificatie van de kabels van een zichtbaar aangebrachte bundel toe te laten moet, indien dit noodzakelijk blijkt te zijn, gebruik gemaakt worden van aanduidingen die op regelmatige afstanden herhaald worden.

Veiligheidsslot

Het is toegelaten in afwijking van de voorschriften van onderafdeling 4.2.2.3. punt d. (dat de bescherming tegen elektrische schokken door rechtstreekse aanraking behandelt in gewone ruimten toegankelijk voor het publiek) verlichtingspalen en de signalisatiepalen in dienst te laten: 

 • die uitgerust zijn met een slot dat niet als veiligheidsslot beschouwd wordt, en
 • waarvan de actieve delen niet beschermd worden door een of meerdere inwendige schermen met een beschermingsgraad IPXX-B.

Deze afwijking is van toepassing voor de palen waarvan de installatie ter plaatse is aangevangen voor 1 juni 2020.

Technische lokalen van een residentieel geheel en lokalen die voorbehouden zijn om werken in uit te voeren

Voor deze lokalen, waarin geen personen worden tewerkgesteld die onder toepassing vallen van artikel 2 van de wet op het welzijn op het werk van 4/08/1996, gelden volgende afwijkende beschikkingen: 

 • de afwijkende beschikkingen van de afdeling 2.2. Huishoudelijke elektrische installaties oud AREI zijn van toepassing;
 • het is toegelaten om zich beperken tot de inhoud van het dossier van een huishoudelijke elektrische installatie beschreven in afdeling 9.1.2.

3. Maatregelen nemen op basis van de risicoanalyse 

Een derde mogelijke actie bestaat uit het nemen van maatregelen in functie van de risicoanalyse van de elektrische installatie. We verwijzen daarbij onmiddellijk naar de Codex over het welzijn op het werk, Boek III, Titel 2 met betrekking tot elektrische installaties. 
In het dossier van de elektrische installatie moet een document worden opgenomen met de volgende informatie: 
 • de identificatie van de betrokken bestaande delen van de elektrische installatie
 • de besluiten die voortvloeien uit de risicoanalyse
 • de rechtvaardiging van de maatregelen die werden toegepast om de veiligheid van personen en goederen te garanderen
Bron : Boek 1. Installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Afdeling 8.3.2. 

Inwerkingtreding 


Dit besluit is in werking getreden op 1 juni 2020. Het nieuwe Reglement zal zowel van toepassing zijn op nieuwe als op bestaande elektrische installaties. Deel 8 van elk Boek beschrijft de afwijkende beschikkingen die van toepassing zijn op de bestaande installaties. 

HSE

HSE Newsletter

Ontvang voortaan maandelijks waardevolle inzichten in uw mailbox.
HSE

senTRAL Electricity

De onmisbare databank voor veilig werken met elektrische installaties
Probeer de online databank gratis uit en vind een antwoord op al uw HSE vragen.
Back To Top