compliance
Compliance04 september, 2020

Nieuwe Codex Welzijn op het Werk toegelicht

Naar aanleiding van de nieuwe Codex over het Welzijn op het Werk werd in mei 2017 een succesvol webinar georganiseerd. Lieve Ponnet, Adviseur-generaal van FOD WASO, gaf toelichting over o.a. de totstandkoming, de uitwerking en de nieuwe structuur van de nieuwe Codex. Na afloop werd nog tijd vrij gemaakt om de talrijke vragen van de deelnemers te beantwoorden.

Hier volgt een samenvatting van de belangrijkste aanpassingen aan de Codex en een overzicht van de vragen die gesteld werden.

Nieuwe Codex: wat is er veranderd?

De Codex is niet nieuw en is niet uit het niets opgebouwd. De wetgeving bestaat al ruim 200 jaar en is in de loop der tijd steeds geëvolueerd naar wat nu geleid heeft tot de codificatie van de nieuwe Codex op 28 april 2017 (in werking vanaf 12 juni 2017).

Overzicht van de belangrijkste aanpassingen aan de Codex:

 • Wijziging van de structuur

  De nieuwe Codex bestaat uit 10 boeken (in plaats van 8 titels):
  Boek I Algemene beginselen
  Boek II Organisatorische structuren
  Boek III Arbeidsplaatsen
  Boek IV Arbeidsmiddelen
  Boek V Omgevingsfactoren en fysische agentia
  Boek VI Chemische, kankerverwekkende en mutagene agentia
  Boek VII Biologische agentia
  Boek VIII Ergonomische belasting
  Boek IX Collectieve en individuele uitrusting
  Boek X Werkorganisatie en bijzondere werknemerscategorieën

 • Er zijn enkele wijzigingen in de samenstelling van de boeken

 • Er is een hernummering en verwijzing naar nieuwe artikelen: de nummering van de artikelen volgt de logica van de opbouw van de Codex.

 • De bijlagen worden gevoegd bij elk boek.

 • Er is een aanpassing van verwijzingen naar andere wetteksten en besluiten die niet behoren tot de Codex.

 • Er zijn geen fundamentele wijzigingen aan de inhoud van de besluiten, behalve waar dit noodzakelijk is voor de eenheid van de tekst: bv. vereenvoudiging van formulering van het toepassingsgebied van de regelgeving omtrent ernstige arbeidsongevallen.

 • Integratie van meerdere teksten:

  Enkele voorbeelden:
  - de regelgeving m.b.t. arbeidsongevallen die verspreid was over 3 rechtsinstrumenten, wordt geïntegreerd in de nieuwe Codex;
  - teksten die zich buiten de Codex bevonden worden toegevoegd aan de Codex.

 • Overgangsbepalingen waarvan de termijn verstreken is, zijn geschrapt.

 • Streven naar een eenvormig begrippenkader (definities):

  Bijvoorbeeld, extra aandacht is besteed aan:
  - eenvormigheid van begrippen i.v.m. preventie: gevaar, risico, risicoanalyse…;
  - eenvormigheid van begrippen i.v.m. veel gebruikte termen: psychosociale risico’s op het werk, arbeidsmiddel, CBM, PBM…;
  - eenvormigheid van begrippen i.v.m. actoren: hiërarchische lijn, preventieadviseur, vertrouwenspersoon, bevoegd persoon…;
  - verkorte citeerwijzen van wetteksten, actoren op niveau van overheid en op niveau van onderneming: wet, ARAB, Minister, Hoge Raad, interne en externe dienst…

Overgangstermijn aanpassing naar nieuwe nummering in de nieuwe Codex

Er wordt voorzien in een termijn van twee jaar vanaf de inwerkingtreding van de Codex om de documenten waarin verwezen wordt naar bepalingen van de ‘oude’ Codex aan te passen aan de nieuwe nummering opgenomen in de ‘nieuwe’ Codex.

Besluit

De nieuwe Codex is gebruiksvriendelijker en heeft een overzichtelijke structuur. Continue vernieuwingen in het preventiebeleid, voortdurend wijzigende regels, nieuwe technologieën in een steeds veranderende samenleving maakten van de uitwerking van de nieuwe Codex een complex proces. De opbouw van de nieuwe Codex maakt het echter mogelijk om later gemakkelijker wijzigingen aan te brengen.

Of zoals Lieve Ponnet haar presentatie beëindigde: “Het bouwwerk van de Codex is nooit af, de uitdaging is wat bestaat toe te passen en waar nodig of mogelijk te verbeteren! Elk einde verwacht een nieuw begin!”

Bron: Ann Gysens / Maxime Leroy - senTRAL

Over Wolters Kluwer

Wolters Kluwer is een wereldwijde leider op het gebied van professionele informatie, softwareoplossingen en diensten voor de gezondheids-, belasting- en boekhoudsector, governance, risk & compliance en wet- en regelgeving. Wij helpen onze klanten om elke dag kritische beslissingen te nemen door deskundige oplossingen te bieden die diepgaande domeinkennis combineren met gespecialiseerde technologie en diensten.

Back To Top