Van MOSS naar OSS: wat verandert er concreet vanaf 2021?
Tax & Accounting26 juni, 2020

Van MOSS naar OSS: wat verandert er concreet vanaf 2021?

De toekomst van de btw op korte en halflange termijn is grotendeels gekenmerkt door de evolutie van de MOSS- (Mini one stop shop) naar een OSS-regeling (One stop shop). Deze evolutie betreft uitsluitend de B2C-transacties van goederen en diensten ongeacht of deze nu vanuit België naar een andere lidstaat toe gericht zijn of omgekeerd vanuit een andere lidstaat naar België toe. Globaal beschouwd omvat de OSS dus het quasi volledige dienstenpakket verstrekt aan particulieren (en niet-belastingplichtige rechtspersonen) binnen de EU en vanuit derde landen naar de EU toe, alsook een groot deel van de internethandel voor goederen.

Wat is de MOSS?

In het MOSS-stelsel, dat sinds 2015 in voege is, was het mogelijk om voor een beperkt aantal diensten (telecommunicatiediensten, omroepdiensten of langs elektronische weg verrichte diensten) die aan eindgebruikers binnen de EU worden verstrekt aan te geven in de lidstaat van vestiging of van identificatie. Dit stelsel was een logisch gevolg van de regels inzake plaatsbepaling van de dienst voor deze handelingen die van de lidstaat van de dienstverrichter naar deze van de particulier-afnemer verschoof (Richtlijn nr. 2008/8/EG).

Het MOSS-stelsel liet voor de betrokken dienstverrichters toe om in de lidstaat van identificatie of vestiging, de aangifte verplichting en de betaling te regelen voor al de bedoelde dienstprestaties die binnen de EU plaatsvonden. Zo niet was de dienstverrichter verplicht zich in elke lidstaat waar hij belastbare dienstprestaties verrichtte te laten identificeren en er de aangifte- en betalingsverplichtingen na te leven.

De MOSS bleef dus volkomen vreemd aan de B2C verkopen van goederen, zodat een groot deel van de internethandel buiten de toepassing van de regeling bleef. Crossborderverkopen van goederen bleven belastbaar in het land van de leverancier (plaats waar de levering plaatsvond – plaats van vertrek van de verzending), behalve wanneer de voorwaarden om deze verkopen onder het stelsel van de afstandsverkopen te plaatsen waren vervuld (verkopen met vervoer door de leverancier naar de particulier/koper in de andere lidstaat met optie of na drempeloverschrijding van 35.000 EUR door de leverancier).

In de aanloop naar de OSS-regeling onderging de MOSS in 2019 een belangrijke wijziging met de invoering van de drempel van 10.000 EUR waaronder de heffing in de lidstaat van de dienstverrichter behouden bleef.

En de OSS?

Qua basisgedachte is de OSS volledig geënt op de ideeën van de MOSS, namelijk: heffing van de btw in de lidstaat van de consument en identificatie, aangifte en betaling in één enkele lidstaat voor de leveranciers/dienstverrichters.

De OSS die in 2021 van start zou gaan wijzigt de scope van de bedoelde handelingen fundamenteel, met name door:

  • de uitbreiding van het stelsel tot de meeste B2C-transacties (dienstverrichtingen en intracommunautaire goederenleveringen aan particulieren);
  • de uniformisering op EU-niveau van de drempel inzake afstandsverkopen op 10.000 EUR. Hierdoor wordt de plaats van de levering vrij algemeen naar de lidstaat van de afnemer/particulier verplaatst zodat de leverancier hierop de OSS-regeling kan toepassen voor de heffing van de btw op deze afstandsverkopen in de lidstaten van consumptie, tenzij hij deze drempel van 10.000 EUR niet heeft overschreden en opteert voor heffing in zijn eigen lidstaat. Deze drempel is tevens een harmonisering met de reeds bestaande drempel voor de elektronische dienstverrichtingen die in 2019 werd ingevoerd.

Voor zendingen in het kader van de internethandel vanuit derde landen wordt in volgende maatregelen voorzien:

  • de opheffing van de vrijstelling van btw bij invoer voor kleine zendingen (beneden de 22 EUR) en de invoering van een bijzondere regeling voor afstandsverkopen voor vanuit derde landen ingevoerde goederen met een waarde die de 150 EUR niet overschrijdt en voor zover het niet om accijnsproducten gaat. Deze bijzondere regeling zal de Import one stop shop worden genoemd (IOSS);
  • een aantal vereenvoudigingsmaatregelen voor de verkoop van ingevoerde goederen in zendingen van niet meer dan 150 EUR in geval de IOSS niet wordt toegepast;
  • een vermoeden waarbij elke operator die via het gebruik van een elektronische interface, zoals een marktplaats, platform, portaal of soortgelijk middel, afstandsverkopen van uit een derdelandsgebied of een derde land ingevoerde goederen in zendingen met een intrinsieke waarde van niet meer dan 150 EUR, faciliteert, wordt die belastingplichtige geacht die goederen zelf te hebben ontvangen en geleverd.

Timing

Wat de timing betreft, voorzag de EU een inwerkingtreding vanaf 1 januari 2021. Op voorstel van de Commissie zal er een uitstel van deze opstart tot 1 juli 2021 worden toegestaan.

De ontwerpen van wet om het Belgische Btw-Wetboek overeenkomstig voormelde richtlijn aan te passen zijn in productie. Zowel in België als in de andere lidstaten wordt de MOSS-applicatie omgevormd tot een OSS-applicatie. Daarin zijn 3 modules voorzien :

  • Registratie;
  • Aangifte en betaling;
  • IOSS (import scheme-module).

Voor de Belgische bedrijven verandert er dus voornamelijk een enorme uitbreiding van de mogelijkheden om aan internethandel te doen zowel vanuit eigen land als vanuit een andere lidstaat, ontstaat ook de mogelijkheid om afstandsverkopen te doen over de ganse EU van goederen rechtstreeks afkomstig uit een derde land zonder enige registratie- en aangifteverplichting in een andere lidstaat dan deze van vestiging (BE).

Tax & Accounting
monKEY
De meest gespecialiseerde databank voor tax, finance & accountancy professionals.
Taxworld
Taxworld Newsletter
Het recentste nieuws gratis in uw mailbox