O czasopiśmie
Czasopismo jest wydawane od 1995 r.

Kwartalnik jest poświęcony problematyce zarówno prawa polskiego, jak i europejskiego, są w nim publikowane omówienia zarówno wyroków Trybunału Sprawiedliwości czy Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, jak również Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i sądów apelacyjnych. Przedmiotem publikacji jest analiza ciekawych i ważnych kwestii prawnych mających znaczenie dla praktycznego stosowania zwłaszcza prawa handlowego, prawa działalności gospodarczej, prawa podatkowego, prawa bankowego, prawa finansów publicznych, jak również prawa własności intelektualnej, prawa nieuczciwej konkurencji.
Omawiane są również szczególnie kontrowersyjne lub ważne dla obrotu gospodarczego orzeczenia z zakresu prawa cywilnego, procedury podatkowej czy prawa medycznego oraz ochrony środowiska.

Często na łamach „Glosy” można zapoznać się z przeciwstawną argumentacją i osądem kilku autorów dotyczącą tego samego zagadnienia prawnego.

Za publikację na łamach „Glosy” Autor otrzymuje 70 pkt
(zgodnie z załącznikiem do komunikatu Ministra Nauki z 5.01.2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.).

Czasopismo jest ujęte w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

Glosy są uszeregowane w bardzo czytelny sposób, umożliwiając czytelnikowi prawie intuicyjne ich wyszukiwanie w takich działach jak prawo handlowe, własność intelektualna, podatki, varia. Należy też zaznaczyć, że zazwyczaj dwukrotnie w roku publikowany jest obszerny wybór orzeczeń wybranych sądów mających szczególne znaczenie dla praktyków gospodarczych bądź też obejmujących wybraną dyscyplinę prawa, np. własność intelektualną.

Czasopismo jest adresowane przede wszystkim do praktyków prawników obsługujących podmioty gospodarcze, zajmujących się różnorakimi problemami z zakresu podatków, nieruchomości, przewozów, budownictwa, prawa spółek, prawa cywilnego, nieuczciwej konkurencji i własności intelektualnej. Spektrum opisywanej problematyki i najwyższy poziom merytoryczny glos z pewnością zainteresują również teoretyków prawa, naukowców oraz doktorantów. Zamieszczane komentarze, glosy i opracowania przygotowywane są przez wybitnych prawników – profesorów, doktorów, sędziów, radców prawnych i adwokatów, co gwarantuje znakomity wymiar poznawczy i edukacyjny publikowanych prac. Wszystkie nadsyłane propozycje podlegają recenzowaniu.

Członkowie Kolegium Redakcyjnego w osobach: Andrzej Kalwas, Tomasz Kolanowski, Marek Safjan, Krystyna Szczepanowska-Kozłowska oraz Redaktor Naczelny Marek Grzybowski nadają kierunek rozwoju „Glosy”, czuwając, by zawsze zawartość publikowanych komentarzy i glos była ściśle związana z aktualną praktyką gospodarczą bądź szczególnie ważnymi orzeczeniami i przyczyniała się do doskonalenia zawodowego czytelników. Jest to możliwe również dzięki temu, że w skład Rady Naukowo-Programowej wchodzą wybitni polscy prawnicy zajmujący eksponowane stanowiska uniwersyteckie, a także w strukturach wymiaru sprawiedliwości w Polsce i w Europie, jak również prawnicy europejscy z renomowanych uniwersytetów i o niepodważalnym autorytecie sądowym.

W przyszłości redakcja „Glosy” chce utrzymać wysoki poziom merytoryczny kwartalnika, albowiem dzięki niemu czasopismo stało się wyraźnie rozpoznawalne na prawniczym rynku wydawniczym oraz wśród czytelników i stąd możliwość oraz potrzeba wydawania go przez następne 20 lat.

zadady-etyczne
Zasady etyczne
Zapoznaj się z zasadami etycznymi dotyczącymi publikacji w czasopismach naukowych, zasadami etycznymi obowiązującymi autorów, redakcję oraz recenzentów.
Zasady zgłaszania
Zasady zgłaszania materiałów
Poniższy dokument przedstawia szczegółowe wymogi, jakie powinny spełniać teksty nadsyłane do redakcji kwartalnika "Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach", a także zasady ich publikacji.
Procedura recenzyjna
Procedura recenzyjna
Szczegółowe zasady procedury recenzyjnej obowiązujące w kwartalniku „Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach"

Redakcja

Kolegium redakcyjne

Marek Grzybowski
Redaktor naczelny

ORCID: 0000-0002-9689-2001

Docent, doktor nauk prawnych; pracownik w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (od 1977 r.); radca prawny. W latach 1995–1999 pełnił funkcję członka Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, a w latach 1999–2003 był przewodniczącym Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Radca prawny, partner w Kancelarii Radców Prawnych „Kalwas i Wspólnicy”, arbiter orzekający w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.
Tomasz Kolanowski
ORCID: 0000-0002-0439-4241
W 1992 r. ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1992–2004 pracownik Izby Skarbowej w Bydgoszczy (od 2001 r. do 2004 r. jej dyrektor). W 1996 r. uzyskał tytuł radcy prawnego.

ORCID: 0000-0002-5712-451X

Doktor prawa (Uniwersytet Warszawski, 1980); doktor habilitowany nauk prawnych (Uniwersytet Warszawski, 1990); profesor prawa (1998); dyrektor Instytutu Prawa Cywilnego Uniwersytetu Warszawskiego (1992–1996).

ORCID: 0000-0001-5705-2192

Kierownik Katedry Prawa Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych; Dyrektor Instytutu Prawa Cywilnego.

Anna Popławska
Sekretarz redakcji
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie jako redaktor, wydawca i sekretarz redakcji uzyskane podczas pracy w wydawnictwach prawniczych: Wydawnictwo Prawnicze, LexisNexis Polska, od 2014 r. w Wolters Kluwer Polska. 
 

Rada naukowa

 • prof. Emilio Castorina
  University of Catania
 • prof. dr hab. Józef Frąckowiak
  Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Andrzej Jakubecki
  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. Julian Juergensmeyer
  Georgia State University
 • prof. dr hab. Wojciech J. Katner
  Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Andrzej Kidyba
  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Ryszard Markiewicz
  Uniwersytet Jagielloński
 • dr Jerzy Modrzejewski
  Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Józef Okolski
  Akademia Leona Koźmińskiego
 • prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski
  Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Wojciech Popiołek
  Uniwersytet Śląski
 • prof. dr hab. Jerzy Rajski
  Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Marek Safjan
  Uniwersytet Warszawski, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, były Prezes Trybunału Konstytucyjnego, sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 • prof. dr hab. Stanisław Sołtysiński
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Andrzej Szumański
  Uniwersytet Jagielloński
 • dr Leigh Williams
  University of Florida

Recenzenci

W gronie recenzentów artykułów publikowanych na łamach kwartalnika „Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach” w 2022 r. byli:

 • prof. dr hab. Józef Frąckowiak
  (Uniwersytet Wrocławski)
 • dr hab. Łukasz Gasiński
  (Uniwersytet Warszawski)
 • doc. dr Teresa Grzeszak
  (Uniwersytet Warszawski)
 • dr Marek Grzybowski, prof. UW
  (Uniwersytet Warszawski)
 • prof. dr hab. Wojciech J. Katner
  (Uniwersytet Łódzki)
 • prof. dr hab. Andrzej Kidyba
  (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • prof. dr hab. Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak
  (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, prof. UG
  (Uniwersytet Gdański)
 • dr hab Zbigniew Kuniewicz, prof. US
  (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. Marek Leśniak, prof. UWr
  (Uniwersytet Wrocławski)

 • dr hab. Marta Litwińska-Werner
  (Uniwersytet Warszawski)
 • doc. dr Małgorzata Modrzejewska
  (Uniwersytet Warszawski)
 • doc. dr Jerzy Modrzejewski
  (Uniwersytet Warszawski)
 • prof. dr hab. Konrad Osajda
  (Uniwersytet Warszawski)
 • prof. dr hab. Wojciech Popiołek
  (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • prof. dr hab. Urszula Promińska
  (Uniwersytet Łódzki)
 • prof. dr hab. Andrzej Szumański
  (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • prof. dr hab. Marek Wierzbowski
  (Uniwersytet Warszawski)
 • dr Cezary Wiśniewski
  (Uniwersytet Warszawski)

Kontakt

Kontakt
Aby uzyskać więcej informacji o czasopiśmie, skontaktuj się z Redakcją

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

e-mail: [email protected]

Zamów prenumeratę Glosy
Back To Top