ORCID: 0000-0002-5712-451X

Doktor prawa (Uniwersytet Warszawski, 1980); doktor habilitowany nauk prawnych (Uniwersytet Warszawski, 1990); profesor prawa (1998); dyrektor Instytutu Prawa Cywilnego Uniwersytetu Warszawskiego (1992–1996); prorektor Uniwersytetu Warszawskiego (1994–1997); sekretarz generalny sekcji polskiej Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française (1994–1998); przedstawiciel Polski w Komitecie ds. Bioetyki Rady Europy (1991–1997); sędzia Trybunału Konstytucyjnego (1997–1998), następnie prezes tego trybunału (1998–2006); członek Académie internationale de droit comparé (od 1994), a następnie jej wiceprzewodniczący (od 2010); członek Association internationale droit, éthique et science (od 1995), członek Komitetu Helsińskiego w Polsce; członek Polskiej Akademii Umiejętności; autor licznych publikacji z zakresu prawa cywilnego, prawa medycznego i prawa europejskiego; doktor honoris causa Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego (Florencja, 2012); sędzia Trybunału Sprawiedliwości od 7.10.2009 r.

Publikacje w ostatnich trzech latach:
Dylematy wyższego standardu ochrony praw podstawowych a tożsamość konstytucyjna [w:] Ochrona strony słabszej stosunku prawnego. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Adamowi Zielińskiemu, Warszawa 2016, s. 93–112.
Europejskie wyzwania wobec prawa zobowiązań, „Studia Iuridica” 2016, t. 64, s. 43–60.
Konstytucja RP, t. 1, Komentarz. Art. 1–86, redaktorzy Marek Safjan, Leszek Bosek, Warszawa 2016.
Konstytucja RP, t. 2, Komentarz. Art. 87–243, redaktorzy Marek Safjan, Leszek Bosek, Warszawa 2016.
Polityka a Trybunał Konstytucyjny : Konstytucja – ostatni środek obrony przed polityką, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2016, nr 1, s. 35–42.
Prawo handlowe, red. nauk. Józef Okolski, Małgorzata Modrzejewska; [aut. Józef Okolski, Dominika Opalska, Marek Safjan, Kamil Zaradkiewicz, Małgorzata Modrzejewska, Jerzy Modrzejewski, Marta Litwińska-Werner, Łukasz Gasiński, Wiesław Opalski, Jacek Krauss, Cezary Wiśniewski], Warszawa 2016.
Trybunał Konstytucyjny po trzydziestu latach. Doświadczenie i przyszłość, „Przegląd Konstytucyjny” 2017, nr 1, s. 25–66.
Instytucje prawa medycznego, System Prawa Medycznego, t. 1, redaktorzy: Marek Safjan, Leszek Bosek; autorzy Dobrochna Bach-Golecka, Zbigniew Banaszczyk, Witold Borysiak, Leszek Bosek, Barbara Chyrowicz, Małgorzata Gałązka, Beata Janiszewska, Oktawian Nawrot, Marek Safjan, Przemysław Sobolewski, Krzysztof Szczucki, Marcin Śliwka, Warszawa 2018.
Kodeks cywilny, t. 1, Komentarz. Art. 1–449¹º, redaktor Krzysztof Pietrzykowski; autorzy Zbigniew Banaszczyk, Adam Brzozowski, Marcin Kłoda, Jan Mojak, Leszek Ogiegło, Maksymilian Pazdan, Janusz Pietrzykowski, Wojciech Popiołek, Marek Safjan, Elżbieta Skowrońska-Bocian, Michał Warciński, Kamil Zaradkiewicz, Kazimierz Zawada, Warszawa 2018.
Kodeks cywilny, t. 2, Komentarz. Art. 450–1088, przepisy wprowadzające, redaktor Krzysztof Pietrzykowski ; autorzy Zbigniew Banaszczyk, Adam Brzozowski, Marcin Kłoda, Jan Mojak, Leszek Ogiegło, Maksymilian Pazdan, Janusz Pietrzykowski, Wojciech Popiołek, Marek Safjan, Elżbieta Skowrońska-Bocian, Michał Warciński, Kamil Zaradkiewicz, Kazimierz Zawada, Warszawa 2018.


No Related Media found.
Back To Top