ORCID: 0000-0001-5705-2192

Kierownik Katedry Prawa Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych; Dyrektor Instytutu Prawa Cywilnego. Z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego związana od lutego 1990 r. Brała udział w projekcie badawczym realizowanym dla instytucji europejskiej – Urzędu do spraw Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) - EU observatory on Infringement of IP rights. W latach 2013–2015 uczestniczyła w projektach badawczych finansowanych przez Komisję Europejską. W latach 2010–2015 kierowała Studiami Podyplomowymi Ochrona własności intelektualnej „Kształcenie kadry akademickiej do roli wykładowców przedmiotu ochrona własności intelektualnej”. W latach 2011/2012 zorganizowała i była kierownikiem Studiów Podyplomowych dla sędziów sądów powszechnych na Wydziale Prawa i Administracji, powołanych we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości i Krajową Szkołą Sądownictwa. W latach 2014–2017 była przewodniczącym Komisji Prawa Autorskiego, działającej przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jestem członkiem Rady Arbitrażowej przy Sądzie Polubownym Krajowej Izby Gospodarczej, gdzie pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego. W 2005 r. otrzymała odznaczenie „Zasłużony dla wynalazczości”.

Publikacje w ostatnich trzech latach:
Rozdziały w opracowaniach monograficznych
Bezwzględne przeszkody rejestracji, System Prawa Prywatnego, t. 14B, Warszawa 2017, s. 637–722.
Ustanie prawa ochronnego, System Prawa Prywatnego, t. 14B, Warszawa 2017, s. 1283–1348.
Naruszenie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, System Prawa Prywatnego, t. 14B, Warszawa 2017, s. 277–322.

Komentarze
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, Ewa Nowińska, Krystyna Szczepanowska-Kozłowska (do art. 1, 2. 4. 5, 6, 7, 13, 15, 15a, 15b, 17c, 17f, 18, 18a, 19, 20, 22), Warszawa 2017.

Artykuły, glosy
W poszukiwaniu równowagi między prawami własności intelektualnej a swobodą wypowiedzi, w: Opus auctorem laudat, Księga jubileuszowa dedykowana prof. Monice Czajkowskiej-Dąbrowskiej, Warszawa 2019, s. 688–710.


No Related Media found.
Back To Top