O czasopiśmie

Europejski Przegląd Sądowy (EPS) jest miesięcznikiem ukazującym się od 2005 r. 

Jest to jedyne publikowane regularnie czasopismo prawnicze w Polsce poświęcone w całości problematyce szeroko rozumianego prawa europejskiego. Składa się na nie przede wszystkim prawo Unii Europejskiej, ale także prawo Rady Europy, w tym zwłaszcza Europejska Konwencja Praw Człowieka.

W zakresie prawa Unii Europejskiej przedmiotem publikacji są zagadnienia prawa ustrojowego, proceduralnego i materialnego, w tym – prawa gospodarczego. Założeniem redakcji jest publikowanie materiałów na tematy związane z nowymi lub projektowanymi aktami prawa unijnego oraz ważnymi czy trudnymi problemami aktualnego stosowania prawa na szczeblu unijnym lub w państwach członkowskich.

Ważne miejsce na łamach EPS zajmuje orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE, analizowane w glosach, artykułach problemowych i przeglądach orzecznictwa.
Niektóre ciekawe albo kontrowersyjne zagadnienia są omawiane w zamieszczonych obok siebie dwóch lub kilku różnych artykułach albo komentarzach do wyroków, dla skonfrontowania odmiennych poglądów.

Za publikację na łamach „Europejskiego Przeglądu Sądowego” Autor otrzymuje 40 pkt.

(zgodnie z załącznikiem do komunikatu Ministra Nauki z 5.01.2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.).

Czasopismo jest ujęte w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

Specjalnością czasopisma jest dział Kamienie milowe orzecznictwa. Co roku wybiera się pewną dziedzinę prawa unijnego i dokonuje selekcji 12 najważniejszych i charakterystycznych wyroków z tej dziedziny. Są one zamieszczone w kolejnych numerach EPS, wraz z komentarzami do nich. W ostatnich latach „Kamienie milowe” dotyczyły: obywatelstwa Unii (2013), zamówień publicznych (2014), ochrony środowiska (2015), pomocy państwa (2016), prawa autorskiego (2017), funduszy Unii Europejskiej (2018) i prawa nowych technologii (2019).

Prawo Rady Europy i Europejska Konwencja Praw Człowieka są omawiane w EPS głównie w kontekście zagadnień, jakie pojawiają się w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Czasopismo publikuje m.in. przeglądy orzecznictwa ETPCz oraz glosy do najważniejszych wyroków.

Zasadniczo, w poszczególnych numerach EPS zamieszczane są publikacje różnorodne tematycznie. Występują jednak, przeciętnie co kilka miesięcy, numery jednotematyczne poświęcone szczególnie ważnym i aktualnym zagadnieniom, które zasługują na kompleksowe przedstawienie. W ostatnich latach takie numery dotyczyły: dialogu sędziowskiego (9/2014), dostępu do informacji w świetle prawa Unii Europejskiej (5/2015), prawa ochrony konkurencji w Polsce i Unii Europejskiej (7/2015), Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej (10/2015), Opinii nr 2/13 Trybunału Sprawiedliwości o przystąpieniu Unii Europejskiej do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (12/2015), prawa żywnościowego Unii Europejskiej (2/2016), stosowania Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej przez sądy w świetle doświadczeń polskich i francuskich (8/2016), transgranicznych sporów sądowych w Europie (10/2016), 25-lecia Polski w Radzie Europy (2/2017), nowego prawa unijnego o ochronie danych osobowych (5/2017), ochrony powietrza w świetle prawa unijnego i polskiego (7/2017), europejskiego prawa azylowego i imigracyjnego (3/2018), delegowania pracowników w ramach swobody świadczenia usług u progu reformy prawa unijnego (6/2018), granic praw jednostki na wstępnym etapie postępowania karnego w prawie europejskim i polskim (1/2019).

Czasopismo jest adresowane do szerokiego kręgu czytelników: do prawników praktyków, którzy stosują lub zamierzają stosować prawo europejskie w swojej pracy zawodowej, pracowników naukowych zajmujących się różnymi gałęziami prawa, które współcześnie nie mogą być analizowane bez uwzględnienia aspektów prawa europejskiego, oraz studentów prawa, którzy chcą pogłębić wiedzę akademicką.
Autorami tekstów zamieszczonych w EPS są głównie pracownicy naukowi polskich uczelni wyższych oraz prawnicy praktycy. Wśród autorów publikacji w EPS bardzo często występują uznani specjaliści z zakresu prawa europejskiego. Ponadto kolegium redakcyjne stawia sobie za cel promowanie autorów młodych, przy zachowaniu jednak wymaganego poziomu publikacji. Oprócz autorów polskich publikowane są artykuły autorów zagranicznych. W ostatnich latach byli to znawcy prawa europejskiego z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Holandii i Belgii.

Członkami kolegium redakcyjnego, kształtującymi kierunek rozwoju czasopisma i sporządzającymi recenzje są profesorowie polskich uniwersytetów i Polskiej Akademii Nauk. Są oni znani i doceniani nie tylko w Polsce, lecz także w skali międzynarodowej. Ich kompetencje dotyczą wszystkich dziedzin prawa europejskiego. Wszyscy spośród członków kolegium redakcyjnego są nie tylko naukowcami publikującym swoje prace za granicą, lecz także prawnikami mającymi bezpośredni kontakt z praktyką prawa europejskiego. Jest wśród nich były wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego (redaktor naczelny EPS), dwoje sędziów Sądu Unii Europejskiej oraz pierwszy rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Rada naukowa składa się z autorytetów w dziedzinie prawa w skali międzynarodowej. Oprócz uczonych polskich są także profesorowie z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Francji, Belgii, Niemiec i Holandii. Wśród nich są m.in. Prezes i Sędzia oraz były Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości UE.

Ze względu na poziom publikacji i aktualność tematyki EPS jest na polskim rynku czasopism głównym źródłem pogłębionych informacji o nowych zagadnieniach i wydarzeniach w dziedzinie prawa europejskiego. W przyszłości redakcja zamierza utrzymać dotychczasową linię czasopisma. Stało się ono popularne i rozpoznawalne, jako zapewniające jakość i aktualność publikacji. Planuje się w szczególności rozszerzenie współpracy z autorami zagranicznymi oraz prawnikami praktykami.

zadady-etyczne
Zasady etyczne
Zapoznaj się z zasadami etycznymi dotyczącymi publikacji w czasopismach naukowych, zasadami etycznymi obowiązującymi autorów, redakcję oraz recenzentów.
Zasady zgłaszania
Zasady zgłaszania materiałów
Poniższy dokument przedstawia szczegółowe wymogi, jakie powinny spełniać teksty nadsyłane do redakcji miesięcznika "Europejski Przegląd Sądowy", a także zasady ich publikacji.
Procedura recenzyjna
Procedura recenzyjna
Szczegółowe zasady procedury recenzyjnej obowiązujące w „Europejskim Przeglądzie Sądowym”

Redakcja

Kolegium redakcyjne

prof. Stanisław Biernat
redaktor naczelny Europejskiego Przeglądu Sądowego

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8923-0766

Profesor zwyczajny nauk prawnych od 1995 r.; Kierownik Katedry Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (1994-2018); Jean-Monnet Professor of European Law (od 2001); Doktor Honoris Causa Uniwersytetu w Jenie – (Friedrich-Schiller-Universitat Jena) (2015)

Agnieszka Grzelak
dr hab. Agnieszka Grzelak, prof. ALK

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5867-8135
Profesor nadzwyczajny w Akademii Leona Koźmińskiego, doktor habilitowany nauk prawnych (INP PAN 2016), doktor nauk prawnych (UJ 2006), absolwentka WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego (2000).

prof. Ireneusz C. Kamiński
dr hab. Ireneusz C. Kamiński, prof. INP PAN
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5033-5023
Prawnik i socjolog, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Europejskiej Akademii Teorii Prawa w Brukseli.
Krystyna Kowalik-Bańczyk
dr hab. Krystyna Kowalik-Bańczyk, prof. INP PAN

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7007-3203

Profesor nadzwyczajny Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, dr hab., absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, stypendystka rządu francuskiego w latach 1999/2000, ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa europejskiego na Uniwersytecie Nauk Społecznych w Tuluzie (Francja).

Justyna-Maliszewska-Nienartowicz

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8266-3104 

Profesor zwyczajny nauk prawnych od 2016 r. Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Europejskiego na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Monika-Namyslowska
dr hab. Monika Namysłowska, prof. UŁ

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3379-2940

Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego, dr hab. Od października 2016 r. kierownik Zakładu Europejskiego Prawa Prywatnego w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Nina-Poltorak
prof. dr hab. Nina Półtorak

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1218-0718

Profesor nauk prawnych (2022), absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (1995); doktor prawa (2001); doktor habilitowany nauk prawnych (2011); asystent (1995–2003), adiunkt (2003–2013).

Maciej-Szpunar
dr hab. Maciej Szpunar, prof. UŚ

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7035-0805

Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Śląskiego, dr. hab. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz College of Europe (Bruges).

Anna Popławska
Sekretarz redakcji
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie jako redaktor, wydawca i sekretarz redakcji uzyskane podczas pracy w wydawnictwach prawniczych: Wydawnictwo Prawnicze, LexisNexis Polska, od 2014 r. w Wolters Kluwer Polska. 
 

Rada naukowa

 • prof. dr hab. Jan Barcz
  Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • prof. Paul Craig
  University of Oxford
 • prof. Pedro Cruz Villalón
  Universitat Autònoma de Madrid Facultad de Derecho
 • prof. dr hab. Władysław Czapliński
  Instytut Nauk Prawnych PAN
 • prof. Jacqueline Dutheil de la Rochere
  Université Panthéon-Assas w Paryżu
 • prof. dr hab. Tadeusz Ereciński
  Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Lech Gardocki
  Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Leszek Garlicki
  Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Zbigniew Hajn
  Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Roman Hauser
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Piotr Hofmański
  Uniwersytet Jagielloński
 • prof. Koen Lenaerts
  Katholieke Universiteit Leuven
 • prof. dr hab. Leszek Leszczyński
  Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Ewa Łętowska
  Instytut Nauk Prawnych PAN
 • dr Hanna Machińska
  Uniwersytet Warszawski
 • prof. Ingolf Pernice
  Humboldt Universität, Berlin
 • Teresa Romer
  sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku
 • prof. Matthias Ruffert
  Humboldt Universität, Berlin
 • prof. dr hab. Marek Safjan
  Uniwersytet Warszawski, sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 • prof. dr hab. Walerian Sanetra
  Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Ryszard Skubisz
  Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Janusz Trzciński
  Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Andrzej Wasilewski
  Uniwersytet Jagielloński
 • prof. Bruno de Witte
  University of Maastricht
 • prof. dr hab. Andrzej Wróbel
  Instytut Nauk Prawnych PAN
 • prof. dr hab. Mirosław Wyrzykowski
  Uniwersytet Warszawski

Recenzenci

W gronie recenzentów artykułów publikowanych na łamach miesięcznika „Europejski Przegląd Sądowy” w 2022 r. byli:

 • dr hab. Michał Balcerzak, prof. UMK
  (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • dr Mariusz Baran
  (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • prof. dr hab. Stanisław Biernat
  (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • prof. dr hab. Sławomir Dudzik
  (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • dr hab. Agnieszka Grzelak, prof. ALK
  (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
 • dr hab. Ireneusz C. Kamiński, prof. INP PAN 
  (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • dr Monika Kawczyńska
  (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • dr hab. Krystyna Kowalik-Bańczyk, prof. INP PAN 
  (Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk)
 • dr hab. Monika Namysłowska, prof. UŁ
  (Uniwersytet Łódzki)
 • dr hab. Barbara Nita-Światłowska, prof. UEK
  (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 • dr hab. Justyna Ożegalska-Trybalska
  (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • prof. dr hab. Nina Półtorak
  (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • dr Ilona Przybojewska
  (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • dr hab. Maciej Szpunar, prof. UŚ
  (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • dr hab. Monika Szwarc, prof. INP PAN 
  (Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk)

Kontakt

Kontakt
Aby uzyskać więcej informacji o czasopiśmie, skontaktuj się z Redakcją

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

e-mail: [email protected]

 

Zamów prenumeratę Europejskiego Przeglądu Sądowego
Back To Top