ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3379-2940

Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego, dr hab. Od października 2016 r. kierownik Zakładu Europejskiego Prawa Prywatnego w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego i Szkoły Prawa Niemieckiego i Europejskiego organizowanej na Uniwersytecie Łódzkim we współpracy z Uniwersytetem Wilhelma w Münster (Niemcy), studiów podyplomowych z prawa konkurencji i ochrony konsumenta na Uniwersytecie Jagiellońskim, kursu prawa porównawczego na Międzynarodowym Fakultecie Prawa Porównawczego w Strasburgu (Francja) i kursu prawa konkurencji w Akademii Prawa Europejskiego (ERA) w Trewirze (Niemcy).

Autorka i redaktor naukowy ponad 100 publikacji w języku polskim, niemieckim i angielskim, m.in. z zakresu prawa reklamy, prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji, prawa nowych technologii. Prowadziła gościnne wykłady m.in. na Uniwersytecie w Regensburgu, Georg-August-Universität w Getyndze, Uniwersytecie Humboldta w Berlinie, Westfalskim Uniwersytecie Wilhelma w Münster, Uniwersytecie w Jenie (Niemcy). Promotor prac magisterskich nagrodzonych blisko 30 razy w konkursach ogólnopolskich i Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Kierownik indywidualnego projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki „Nieuczciwe praktyki handlowe między przedsiębiorcami. W poszukiwaniu paradygmatu ochrony przed nieuczciwą konkurencją w prawie Unii Europejskiej i w prawie krajowym” (nr projektu: 2013/11/B/HS5/03633). Laureatka konkursu Urzędu Patentowego RP na najlepszą pracę z zakresu własności intelektualnej i nagrody Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za monografię pt. „Czarna lista nieuczciwych praktyk handlowych a granice prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji w Unii Europejskiej – analiza prawnoporównawcza” (Wolters Kluwer 2014). Członek komitetu redakcyjnego „Europejskiego Przeglądu Sądowego” oraz „internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego”. Członek kapituły konkursowej w konkursie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu prawa konsumenckiego. Członek Rady Doradczej przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za kadencji Adama Jassera (2014–2016).

Publikacje z ostatnich trzech lat:

 1. 10 lat dyrektywy 2005/29/WE o nieuczciwych praktykach handlowych, „Europejski Przegląd Sądowy” 2016, nr 3, s. 4–9.
 2. Komentarz do wprowadzenia do działu III, art. 23a, art. 23b, art. 23c, art. 23d, art. 24 ust. 2, art. 25, art. 76, art. 99c, art. 99e, art. 99f, art. 105 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz komentarz do art. 2, art. 8, art. 9, art. 10 ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów [w:] M. Namysłowska, A. Piszcz (red.), Ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z 5.8.2015 r. Komentarz, C.H. Beck 2016, ss. 236.
 3. Nowe, nowsze, najnowsze, „internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2016, nr 3, s. 6.
 4. Recenzja The Images of the Consumer in EU Law, Dorota Leczykiewicz, Stephen Weatherill (eds.), Hart Publishing 2016, s. 470, „internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2016, nr 3, s. 100–104.
 5. Decyzje Prezesa UOKiK w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2016, nr 5.
 6. Cnoty a prawo konsumenckie, „Państwo i Prawo” 2016, nr 4 (współautorzy: A. Jabłonowska, K. Klafkowska-Waśniowska, A. Kunkiel-Kryńska, R. Mańko, P. Tereszkiewicz).
 7. Decyzja zobowiązująca w sprawach o uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolone w sektorze bankowym, „Monitor Prawniczy” 2016, nr 18.
 8. Ekonomia w prawie konsumenckim – wybrane zagadnienia [w:] M. Czarnecka, T. Skoczny (red.), Prawo konsumenckie w praktyce, Warszawa 2016.
 9. Artykuł 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w świetle dyrektywy 2016/943 o ochronie tajemnic przedsiębiorstwa, „Przegląd Prawa Handlowego” 2016, nr 11, s. 5–11.
 10. Die wettbewerbsrechtliche Beurteilung von Kopplungsangeboten, „Neue Juristische Wochenschrift” 2016, nr 47, s. 3409–3412.
 11. Oferta wiązana w świetle dyrektywy 2005/29/WE o nieuczciwych praktykach handlowych - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 7.09.2016 r. w sprawie C-310/15 Deroo-Blanquart, „Europejski Przegląd Sądowy” 2017, nr 1, s. 28.
 12. Digital Revolution – Challenges for Contract Law in Practice (sprawozdanie z konferencji, współautorzy: A. Jabłonowska, F. Glatz), „Zeitschrift für Europäisches Privatrecht” 2017, nr 1, s. 226–229.
 13. Erga-Omnes-Wirkung von missbräuchlichen AGB in einem öffentlichen Register – Anmerkung zum Urteil vom 21.12.2016 in der Rs. C-119/15 Biuro podróży Partner, „Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht” 2017, nr 5, s. 194–195.
 14. “Dieselgate” and Consumer Law: Repercussions of the Volkswagen scandal in Poland, „Journal of European Consumer and Market Law” 2017, nr 2, s. 87–90.
 15. Contracts for the Supply of Digital Content: Regulatory Challenges and Gaps (Münster 27–28 October 2016), „European Review of Private Law” 2017, nr 3, s. 691-694 (współautor: A. Jabłonowska).
 16. Konsument, internauta, pasażer, pacjent, „internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2017, nr 3.
 17. All Roads lead to Rome. Protection against Unfair Advertising on Social Media (w:) T. Tóth (red.), Unfair Commercial Practices. The long road to harmonized law enforcement, Pázmány Press 2017.
 18. Verwaltungskooperation im Verbraucherrecht aus der polnischen Perspektive (w:) U. Kischel, H. Wißmann, Grenzüberschreitende Verwaltungsaufgaben: Referate des XIX. deutsch-polnischen Verwaltungskolloquiums vom 14.-17. September 2015 in Münster, wyd. Boorberg 2017, s. 97.
 19. Zwalczanie nieuczciwej reklamy w mediach społecznościowych [w:] S. Dudzik, B. Iwańska, N. Półtorak (red.), Inteligentna i zrównoważona gospodarka sprzyjająca włączeniu społecznemu – wyzwania dla systemów prawnych Unii Europejskiej i państw członkowskich, Warszawa 2017.
 20. Monitoring Compliance with Contracts and Regulations: Between Private and Public Law [w:] R. Brownsword, R.A.J. van Gestel, H.-W. Micklitz (red.), Contract and Regulation: A Handbook on New Methods of Law Making in Private Law, wyd. Edward Elgar Publishing 2017.
 21. Wiele dróg prowadzi do celu, czyli jak zwalczać niedozwolone postanowienia umowne? [w:] M. Bernatt, A. Jurkowska-Gomułka, M. Namysłowska, A. Piszcz (red.), Wyzwania dla ochrony konkurencji i regulacji rynku. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Skocznemu, Warszawa 2017.
 22. Wprowadzenie do komentarza (współautor: A. Piszcz), komentarz do art. 1, art. 4, art. 5 pkt 3, art. 5 pkt 6, art. 6, art. 7 ust. 2, art. 7 ust. 3 pkt 1 i 2, art. 8, art. 10, art. 17–20, art. 22, art. 24–30, art. 40–42 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi [w:] M. Namysłowska, A. Piszcz, Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Komentarz, Warszawa 2017, s. 1–19; 39–44; 51–58; 67–78; 91–108; 115–119; 125–129; 185–206; 216–219; 223–257; 356–362.
 23. Zagadnienia wprowadzające, zakres stosowania i podstawowe pojęcia (pkt 1.1, 1.2., 1.3.1.) [w:] D. Lubasz (red.), RODO w e-commerce, Warszawa 2018 (współautor: Dominik Lubasz), s. 19–33.
 24. Trudne relacje między nieuczciwością B2C a nieuczciwością B2B – glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 19.10.2017 r., C-295/16, Europamur Alimentación, „Europejski Przegląd Sądowy” 2018, nr 4, s. 33–38.
 25. Granice ochrony konsumentów a znakowanie środków spożywczych – glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 14.06.2017 r., C-422/16, TofuTown.com, „Europejski Przegląd Sądowy” 2018, nr 5, s. 52–58 (współautor: Justyna Nowak).
 26. Ponownie wezwana do odpowiedzi, czyli jak dziś oceniam regulację reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej? [w:] J. Barta, J. Chwalba, R. Markiewicz, P. Wasilewski (red.), Qui bene dubitat, bene sciet. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Nowińskiej, Warszawa 2018, s. 437–450.
 27. Komentarz do art. 14–16, art. 37 ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji [w:] A. Piszcz, A. Stawicki, D. Wolski (red.), Roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji. Komentarz, Warszawa 2018.
 28. Enforcement and Effectiveness of Consumer Law in Poland [w:] Enforcement and Effectiveness of Consumer Law, H.-W. Micklitz, G. Saumier (eds.), Springer 2018 (współautor: A. Jabłonowska), s. 433–455.
  Information obligations and disinformation of consumers including negotitaion (Poland) [w:] B. Lewaszkiewicz-Petrykowska (red.), Rapports Polonais. XXe Congres International de Droit Comparé. XXth International Congress of Comparative Law – Fukuoka – 22–28 VII 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2018, ISBN 978-83-8142-114-0, s. 57–92.
 29. Nowy ład dla konsumentów? O planowanych zmianach prawa konsumenckiego w Unii Europejskiej, „Europejski Przegląd Sądowy” 2018, nr 10, s. 11–17 (współautor: Agnieszka Jabłonowska)
 30. W oczekiwaniu na zamiany, „internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2018, nr 6, s. 6–7.
 31. Reklama gier hazardowych w świetle prawa Unii Europejskiej, czyli ziarnko do ziarnka, a zbierze się miarka [w:] A. Sołtys, M. Taborowski, Krajowe regulacje hazardu w świetle prawa Unii Europejskiej, Warszawa 2018, s. 195–210.
 32. Szampan a kwestia smaku. Kilka uwag o chronionych nazwach pochodzenia w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 20.12.2017 r. w sprawie C-393/16, Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne [w:] A. Adamczak (red.), 100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2018, s. 642–656.

No Related Media found.
Back To Top