ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5033-5023

Prawnik i socjolog, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Europejskiej Akademii Teorii Prawa w Brukseli. Profesor w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie (Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego) i wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego (Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji). Wielokrotnie nagradzany za osiągnięcia w pracy naukowej (m.in. przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej, Fundację Prawa Europejskiego, Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego). Członek Rady Narodowego Centrum Nauki (2012–2016). Sędzia ad hoc w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu (kadencja 2014–2016).
Autor ośmiu książek i niemal dwustu innych publikacji naukowych. Publikował również wielokrotnie w „Rzeczpospolitej”, „Dzienniku Gazecie Prawnej”, „Gazecie Wyborczej”, „Dzienniku Polskim”.

Specjalizuje się w prawie praw człowieka, zwłaszcza w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Pozostałe obszary zainteresowań badawczych to prawo międzynarodowe publiczne, prawo porównawcze (m.in. analiza kultur prawnych), teoria prawa.

Ekspert Rady Europy w zakresie swobody wypowiedzi oraz wolności mediów. Współpracownik oraz ekspert prawny wielu krajowych i międzynarodowych organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną praw człowieka, m.in. Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Article XIX, Amnesty International, Justice Initiative, Open Society Institute, Europejskiej Fundacji Praw Człowieka.

Redaktor naczelny „Kwartalnika o Prawach Człowieka”. Członek kolegium redakcyjnego „Europejskiego Przeglądu Sądowego” i stały recenzent kilku krajowych oraz zagranicznych periodyków naukowych.

Pełnomocnik prawny w licznych postępowaniach przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu; reprezentował m.in. rodziny ofiar zbrodni katyńskiej.

Publikacje w ostatnich trzech latach:

 1. Spółka i inne podmioty gospodarcze jako „skarżący” w rozumieniu Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (Companies and other economic entities as „complainants” in the sense of the European Convention of Human Rights), w: Wpływ Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na funkcjonowanie biznesu (Impact of the European Convention of Human Rights on the functioning of bisness) (red. A. Bodnar, A. Ploszka), Warszawa: Wolters Kluwer 2016, s. 309–328.
 2. Prawo do uzyskania informacji w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka – cicha strasburska rewolucja (The right to receive information in the European Convention of Human Rights – a quiet and unreported revolution), „Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego” 2016, vol. XIV, s. 7–25.
 3. Anforderungen der EMRK in Bezug auf die sexuelle Orientierung, w: „Sexuelle Orientierung“ als Diskriminierungsgrund: Regelungsbedarf in Deutschland und Polen? (res. Claus Dieter Classen, Dagmar Richter, Bernard Łukańko), Tübingen: Mohr Siebeck 2016, s. 13–27.
 4. Źródła prawa w systemie common law (Sources of law in the common law system), „Rejent” 2016/3, s. 9–28.
 5. Kilka aktualnych uwag o Europejskiej konwencji praw człowieka i strasburskim Trybunale (Several up-to-date reflections on the European Convention of Human Rights and the Strasbourg Court), w: Europejska konwencja o ochronie praw człowieka – praktyka stosowania i funkcjonowanie w przestrzeni europejskiej (The European Convention of Human Rights – its application practice and functioning in the European legal space) (red. M. Haczkowska, F. Tereszkiewicz), Opole 2016, s. 9–23.
 6. Wolność wypowiedzi a ochrona uczuć osób wierzących w Europejskim Trybunale Praw Człowieka – uwagi na kanwie sprawy Pussy Riot (Freedom of expression and the protection of believers’ feelings in the case law of the European Court of Human Rights – some thoughts on the Pussy Riot case), w: O wolności słowa i religii. Praktyka i teoria (On freedom of expression and freedom of religion. Praxis and theory) (red. F. Longchamps de Bérier, K. Szczucki), Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe 2016, s. 244–262.
 7. Europejska Konwencja Praw Człowieka i prawo do niezależnego wymiaru sprawiedliwości (The European Convention of Human Rights and the right to an independent judicial system), „Europejski Przegląd Sądowy” 2016/9, s. 4–10.
 8. Prowokacja dziennikarska a Europejska Konwencja Praw Człowieka (Journalist’s provocation and the European Convention of Human Rights), w: Między Klio a Themis. Księga dedykowana Profesorowi Jackowi Sobczakowi (Between Clio and Themis. Book offered to Professor Jacek Sobczak) (red. J.W. Adamowski, T. Wallas, K. Kakareko), Warszawa: Wydawnictwo Silva Rerum 2016, s. 506–518.
 9. Prawo sędziego do własnej niezależności (The right of judge to his/her own independence), „In Gremio” październik 2016, s. 26–29.
 10. Media pluralism in Poland, w: A comparative analysis of media freedom and pluralism in the EU Member States (co-authored with D. Bychawska-Sinarska), Brussels 2016, s. 155–172.
 11. Decyzje w sprawach cudzoziemców a ochrona informacji niejawnych (Decisions taken in aliens’ cases and the protection of classified infotmation, w: Status cudzoziemca w Polsce wobec współczesnych wyzwań międzynarodowych (Legal status of aliens in Poland and contemporary international challenges) (red. D. Pudzianowska), Warszawa: Wolters Kluwer 2016, s. 230–246.
 12. Działalność Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w 2014 r. (Activities of the European Court of Human Rights in 2014), „Europejski Przegląd Sądowy” 2016/11, s. 35-43.
 13. Czy sędzia ma prawo do własnej niezależności? (Does judge has a right to his/her own independance?), „Kwartalnik o Prawach Człowieka” 2016/3–4, s. 25–31.
 14. Swoboda wypowiedzi a zachowanie powagi i bezstronności wymiaru sprawiedliwości – uwagi na kanwie orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (Freedom of expression and the issue of maintaining the authority and impartiality of the judiciary – remarks on the case law of the European Court of Human Rights, „Krajowa Rada Sądownictwa” 2017/1, s. 5–28.
 15. Czy spółki są podmiotami praw człowieka? (Does business companies benefit human rights protection?), in: Biznes i prawa człowieka – współczesny stan dyskusji (Business and human rights – present-day state of debate) (red. A. Ploszka), Warszawa 2017, s. 78–84.
 16. Kilka uwag o standardach prawnych Rady Europy i Unii Europejskiej dotyczących traktowania uchodźców w państwie przyjmującym (Some remarks on the standards of the Council of Europe and the European Union regarding treatment of refugees in the hosting state), w: O prawach człowieka. Księga jubileuszowa Profesora Romana Wieruszewskiego (On Human Rights. Book in Honour of Profesor Roman Wieruszewski) (red. G. Baranowska, A. Gliszczyńska-Grabias, A. Hernandez-Połczyńska, K. Sękowska-Kozłowska), Warszawa: Wolters Kluwer 2017, s. 419–434.
 17. Wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie zbrodni katyńskiej – od nadziei do rozczarowania (Judgments of the European Court of Human Rights in the case of Katyń Massacre – from hope to disappointment), „Zeszyty Katyńskie” 2017, vol. 26, s. 70–97.
 18. Czy standardy prawne dotyczące prasy sprawdzają się w przypadku Internetu? (Does legal standards applicable to the press are feasible in the Internet area), in: Prawo do prywatności jako reguła społeczeństwa informacyjnego (Right to privacy as a rule of the information society) (red. K. Chałubińska-Jentkiewicz, K. Kakareko, J. Sobczak), Warszawa: Beck 2017, s. 63–80.
 19. Koncepcja praw człowieka w islamie a prawa człowieka – szkic problemu (The concept of human rights in Islam and human rights – an outline of the problem), in: Islam w międzynarodowej i krajowej przestrzeni prawnej (Islam in domestic and international legal perspective) (red. P. Czubik, K. Magdoń), Kraków 2017, s. 9–24.
 20. Europejska Konwencja Praw Człowieka z bezpieczeństwo podróży i transportu (The European Convention of Human Rights and safety of travelling and transportation), in: Prawne aspekty podróży i turystyki – historia i współczesność. Prace poświęcone Pamięci Profesora Janusza Sondla (Legal aspects of travelling and tourism. Works dedicated to Professor Janusz Sondel) (red. P. Cybula), Kraków 2018, s. 231–246.
 21. Sprawa Kudła v. Poland z 2000 r.: zasada skuteczności w porządku prawnym Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (The case of Kudła v. Poland from 2000: the effectiveness principle in the legal order of the European Convention of Human Rights), w: Polska przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Sprawy wiodące: Sprawa Kudła przeciwko Polsce z 2000 r. (Poland before the European Court of Human Rights. Leading Cases: the case of Kudła v. Poland from 2000), Warszawa 2019, s. 143–160.


No Related Media found.
Back To Top