ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1218-0718

Profesor nauk prawnych (2022), absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (1995); doktor prawa (2001); doktor habilitowany nauk prawnych (2011); asystent (1995–2003), adiunkt (2003–2013); kierowniczka podyplomowych studiów prawa europejskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim; kierowniczka Jean Monnet European Module, stypendystka Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, visiting scholar na uniwersytecie oksfordzkim oraz Europejskim Instytucie Uniwersyteckim w Florencji; laureatka nagród „Państwa i Prawa” na najlepszą rozprawę doktorską oraz habilitacyjną, nagrody MNiSW za osiągnięcia naukowe, nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżnioną rozprawę doktorską, key speaker i prelegentka w ramach wielu konferencji naukowych w kraju i za granicą, promotorka i recenzentka w przewodach doktorskich i habilitacyjnych, od 2005 r. członkini kolegium redakcyjnego „Europejskiego Przeglądu Sądowego”, od 2017 r. komitetu redakcyjnego „Państwa i Prawa”, radca prawny (2000–2012); sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie (2012–2016); sędzia delegowany do Naczelnego Sądu Administracyjnego (2014–2016); naczelnik Wydziału Prawa Europejskiego Naczelnego Sądu Administracyjnego (2013–2016); autorka licznych publikacji z zakresu prawa europejskiego; sędzia Sądu Unii Europejskiej od dnia 13 kwietnia 2016 r.

Publikacje w ostatnich trzech latach:

  1.  European Union Rights in National Courts, Wolters Kluwer, The Netherlands, 2015, ss. 390.
  2. Changes in the Level of the National Judicial Protection under the EU Influence on the Example of Polish Legal System [w:] Central European Judges under the European Influence: The Transformative Power of the EU Revisited, M. Bobek (red.), Hart Publishing 2015, s. 223–240.
  3. Action for damages in the case of infringement of the fundamental rights by the European Union [w:] Damages for Violation of Human Rights, E. Bagińska (red.), Springer International Publishing 2016, s. 427–441.
  4. Rola sądów administracyjnych w przestrzeganiu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności/Role of administrative courts in complying with the convention for the protection of human rights and fundamental freedoms [w:] Dysfunkcje polskiego prawa: jak poprawić system środków prawnych w Polsce?: IX Seminarium Warszawskie, 16 października 2015 r./Dysfunctions of Polish law: how to improve the system of legal remedies in Poland? : IX Warsaw Seminar, 16 October 2015, Warszawa 2016, s. 158.
  5. Problem zakresu zastosowania Karty Praw Podstawowych/ The Problem of the Scope of CFR Application [w:] Stosowanie Karty Praw Podstawowych UE przez sądy polskie: konferencja zorganizowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 25 września 2015 r./ Application of the EU Charter of Fundamental Rights by Polish Courts, conference organized by the Ministry of Foreign Affairs, 25 September 2015, Warszawa 2016, s. 53.
  6. Inteligentna i zrównoważona gospodarka sprzyjająca włączeniu społecznemu: wyzwania dla systemów prawnych Unii Europejskiej i państw członkowskich, redakcja wraz z S. Dudzikiem i B. Iwańską, Warszawa 2017, ss. 363.
  7. Enlargement and administrative law: the Polish experience [w:] Research Handbook on EU Administrative Law, edits. Carol Harlow, Päivi Leino, Giacinto della Cananea, Edward Elgar Publishing Limited, 2017, s. 521–544.
  8. NATIONAL REPORT: POLAND in L. Burgorgue-Larsen (edit.), La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne saisie par les juges en Europe/THE CHARTER OF FUNDAMENTAL RIGHTS AS APPREHENDED BY JUDGES IN EUROPE (Col. Cahiers européens, no 10, IREDIES - Institut de recherche en droit international et européen de la Sorbonne, Paris 2017, s. 569–584.

No Related Media found.
Back To Top