ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5867-8135
Profesor nadzwyczajny w Akademii Leona Koźmińskiego, doktor habilitowany nauk prawnych (INP PAN 2016), doktor nauk prawnych (UJ 2006), absolwentka WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego (2000).

Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu integracji europejskiej (Uniwersytet w Maastricht i Uniwersytet Warszawski), a także programu International Legal Studies Programme na Uniwersytecie w Antwerpii. Ponadto, absolwentka klasy fortepianu Państwowej Szkoły Muzycznej II st. w Mielcu, a także studiów podyplomowych z zakresu Historii sztuki w Instytucie sztuki Polskiej Akademii Nauk (specjalizacja: historia muzyki).

Laureatka wielu nagród za działalność naukową i publikacyjną. Autorka publikacji z zakresu prawa Unii Europejskiej, ochrony praw człowieka, a w szczególności prawa do prywatności i ochrony danych osobowych.

W latach 2000–2004 pracowała w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej jako specjalista z zakresu prawa Unii Europejskiej, następnie w latach 2004–2015 jako ekspert ds. legislacji w Biurze Analiz Sejmowych, kolejno w latach 2015–2019 na stanowisku zastępcy dyrektora Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, a od 2019 r. jest członkiem Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego.
Od 2016 r. jest również adwokatem.
Członkini międzynarodowych i krajowych stowarzyszeń naukowych i zawodowych, w tym Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego i Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy.

Wybrane publikacje:
1. Specyfika źródeł prawa w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości [w:] S. Biernat (red.), System prawa Unii Europejskiej, t. 1, Podstawy i źródła prawa Unii Europejskiej, Warszawa 2020, s. 1127–1169.
2. Are the EU Member States still masters of the Treaties? The European Rule of Law concept as a means of limiting national authorities [w:] T. Drinóczi, A. Bień-Kacała (red.), Rule of Law, Common Values, and Illiberal Constitutionalism. Poland and Hungary within the European Union, Routledge 2020, s. 194–216.
3. (z M. Wróblewskim) Poland [w:] J.J. Rijpma (red.), The New EU Data Protection Regime: Setting Global Standards for the Right to Personal Data Protection, Eleven Int. Publ, s. 477–496.
4. Protection of personal data of crime victims in European Union Law – latest developments, Polish Yearbook of International Law 2018, s. 209–228.
5. Der Rang und die Wirkung der EMRK in der polnischen Rechtsordnung [w:] Der Rang und der Wirkung der EMRK in der polnischen, deutschen und österreichischen Rechtsordnung, red. M. Wyrzykowski, wyd. Beck 2019.
6. (z M. Wróblewskim), Roszczenia cywilnoprawne dotyczące stosowania monitoringu wizyjnego” [w:] A. Sieradzka, M. Wieczorek (red.), Monitoring zgodny z RODO, Beck Warszawa 2020, s. 149–162.
7. (z M. Wróblewskim) Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych [w:] D. Lubasz (red.), Ochrona danych osobowych. Meritum, Warszawa 2020, s. 915–978.
8. (z M. Wróblewskim, M. Gumularzem i P. Kozik) Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości z uwzględnieniem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 [w:] D. Lubasz (red.), Ochrona danych osobowych. Meritum, Warszawa 2020, s. 1208–1455.
9. (m.in. z A. Sakowiczem i M. Mrowickim) Artykuł 8, Artykuł 11 i Artykuł 14 [w:] J. Kosonoga (red.), Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Komentarz Orzeczniczy za rok 2019, wyd. Elipsa, Warszawa 2020, s. 224–276.
10. Rola organów nadzoru oraz ich kompetencje względem administratorów danych [w:] T. Banyś (red.), Obowiązki i odpowiedzialność administratora danych osobowych w świetle rodo, wyd. Presscom, Warszawa 2020, s. 277–312.
11. Główne problemy naruszenia zasady praworządności w Polsce w okresie dialogu politycznego 2015-2017. Ocena Komisji Europejskiej [w:] J. Barcz, A. Grzelak, R. Szyndlauer (wybór i oprac.), Problem praworządności w Polsce w świetle dokumentów Komisji Europejskiej. Okres „dialogu politycznego” 2016-2017, Warszawa 2020, s. 65–86.
12. Redaktor i współautorka Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Komentarz, Warszawa 2019.
13. Kadrowa reforma Sądu Najwyższego jako odpowiedź na problemy wymiaru sprawiedliwości – próba nieudolna [w:] Ł. Bojarski, K. Grajewski, J. Kremer, G. Ott, W. Źurek, Konstytucja, praworządność, władza sądownicza. Aktualne problemy trzeciej władzy w Polsce, Warszawa 2019, s. 156–181.
14. Redaktor i współautorka książki Ochrona danych osobowych w sądach i prokuraturze, Warszawa 2019.
15. Współautorka komentarza pod red. M. Gumularz, K. Kozieł, P. Kozik (red.), Ustawa o ochronie danych osobowych. Przepisy wdrażające Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO). Komentarz, Warszawa 2018.
16. Główne problemy naruszenia zasady praworządności w Polsce podniesione przez Komisję Europejską [w:] J. Barcz, A. Zawidzka-Łojek (red.), Wniosek Komisji Europejskiej w sprawie wszczęcia w stosunku do Polski procedury art. 7 TUE. Ramy prawno-polityczne, Warszawa 2018, s. 57–72.
17. Odpowiedź Polski na czwarte zalecenie Komisji Europejskiej w sprawie praworządności [w:] J. Barcz, A. Zawidzka-Łojek (red.), Sądowe mechanizmy ochrony praworządności w Polsce w świetle najnowszego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE, Warszawa 2018, s. 107–136.
18. Dyrektywa 2016/680 (tzw. dyrektywa policyjna) – jej cele, zasady i problemy z implementacją do prawa krajowego [w:] A. Ligocka, M. Małolepszy (red.), Transgraniczne pozyskiwanie informacji i ich wykorzystanie na przykładzie współpracy polskich i niemieckich organów ścigania, Poznań 2018, s. 113–126.
19. Współpraca między organami ochrony danych osobowych w obszarze współpracy policyjnej i wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych – nadchodzące wyzwania prawne [w:] E. Bielak-Jomaa, U. Góral (red.), Wdrożenie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Aspekty proceduralne, Warszawa 2018, s. 63–82.
20. Czy rejestr domen prowadzących nielegalną działalność hazardową może naruszać prawa człowieka? [w:] A. Sołtys, M. Taborowski (red.), Krajowe regulacje hazardu w świetle prawa Unii Europejskiej, Warszawa 2018, s. 307–326.


Back To Top