Doktor nauk prawnych, od 2007 r. adiunkt w Katedrze Prawa Europejskiego Szkoły Głównej Handlowej, ekspert do spraw legislacji w Biurze Analiz Sejmowych, od 2009 r. członek Komitetu Doradczego do spraw Prawa Europejskiego przy Ministrze Sprawiedliwości, autorka licznych publikacji z zakresu współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych Unii Europejskiej.


No Related Media found.