ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5867-8135

Zastępczyni Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dr hab. nauk prawnych w zakresie prawa europejskiego (INP PAN 2016), dr nauk prawnych (UJ 2006), profesorka w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego (Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa UE).

Autorka, współautorka i redaktorka wielu książek, artykułów i innych publikacji naukowych, w szczególności z zakresu systemu prawnego Unii Europejskiej, prawa międzynarodowego oraz ochrony praw człowieka, zwłaszcza prawa do prywatności i ochrony danych osobowych, np. monografii poświęconej ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku ze zwalczaniem i zapobieganiem przestępczości (Warszawa 2015), komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku ze zwalczaniem i zapobieganiem przestępczości (wyd. Beck, Warszawa 2019), monografii poświęconej ochronie danych osobowych w sądach i prokuraturze (wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2019). Jest także współautorką komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych (wyd. Must Read Media, Warszawa 2018), a ostatnio komentarza do Aktu o usługach cyfrowych DSA (wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2024).

Od 2000 r. zatrudniona w urzędach państwowych, w tym w latach 2000-2004 w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, w latach 2004-2015 w Biurze Analiz Sejmowych, następnie do 2019 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich jako zastępczyni dyrektora Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego, a w latach 2019-2024 członkini Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego.

Adwokatka (niewykonująca zawodu). Prowadziła zajęcia na aplikacji adwokackiej i radcowskiej, a także na studiach podyplomowych, w tym dotyczących ochrony danych osobowych w Akademii Leona Koźmińskiego czy Polskiej Akademii Nauk. Była ekspertką w programach międzynarodowych, w tym projektach twinningowych czy programach Rady Europy związanych z problematyką ochrony danych osobowych. Laureatka wielu nagród za działalność zawodową i naukową, stypendystka, kierowniczka oraz wykonawczyni grantów badawczych.

Członkini stowarzyszeń naukowych, w tym Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego, Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy, Niemieckiego Towarzystwa Szkolnego w Warszawie oraz rady naukowej Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych SABI.

Wybrane publikacje:

1. Specyfika źródeł prawa w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości [w:] S. Biernat (red.), System prawa Unii Europejskiej, t. 1, Podstawy i źródła prawa Unii Europejskiej, Warszawa 2020, s. 1127–1169.
2. Are the EU Member States still masters of the Treaties? The European Rule of Law concept as a means of limiting national authorities [w:] T. Drinóczi, A. Bień-Kacała (red.), Rule of Law, Common Values, and Illiberal Constitutionalism. Poland and Hungary within the European Union, Routledge 2020, s. 194–216.
3. (z M. Wróblewskim) Poland [w:] J.J. Rijpma (red.), The New EU Data Protection Regime: Setting Global Standards for the Right to Personal Data Protection, Eleven Int. Publ, s. 477–496.
4. Protection of personal data of crime victims in European Union Law – latest developments, Polish Yearbook of International Law 2018, s. 209–228.
5. Der Rang und die Wirkung der EMRK in der polnischen Rechtsordnung [w:] Der Rang und der Wirkung der EMRK in der polnischen, deutschen und österreichischen Rechtsordnung, red. M. Wyrzykowski, wyd. Beck 2019.
6. (z M. Wróblewskim), Roszczenia cywilnoprawne dotyczące stosowania monitoringu wizyjnego” [w:] A. Sieradzka, M. Wieczorek (red.), Monitoring zgodny z RODO, Beck Warszawa 2020, s. 149–162.
7. (z M. Wróblewskim) Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych [w:] D. Lubasz (red.), Ochrona danych osobowych. Meritum, Warszawa 2020, s. 915–978.
8. (z M. Wróblewskim, M. Gumularzem i P. Kozik) Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości z uwzględnieniem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 [w:] D. Lubasz (red.), Ochrona danych osobowych. Meritum, Warszawa 2020, s. 1208–1455.
9. (m.in. z A. Sakowiczem i M. Mrowickim) Artykuł 8, Artykuł 11 i Artykuł 14 [w:] J. Kosonoga (red.), Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Komentarz Orzeczniczy za rok 2019, wyd. Elipsa, Warszawa 2020, s. 224–276.
10. Rola organów nadzoru oraz ich kompetencje względem administratorów danych [w:] T. Banyś (red.), Obowiązki i odpowiedzialność administratora danych osobowych w świetle rodo, wyd. Presscom, Warszawa 2020, s. 277–312.
11. Główne problemy naruszenia zasady praworządności w Polsce w okresie dialogu politycznego 2015-2017. Ocena Komisji Europejskiej [w:] J. Barcz, A. Grzelak, R. Szyndlauer (wybór i oprac.), Problem praworządności w Polsce w świetle dokumentów Komisji Europejskiej. Okres „dialogu politycznego” 2016-2017, Warszawa 2020, s. 65–86.
12. Redaktor i współautorka Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Komentarz, Warszawa 2019.
13. Kadrowa reforma Sądu Najwyższego jako odpowiedź na problemy wymiaru sprawiedliwości – próba nieudolna [w:] Ł. Bojarski, K. Grajewski, J. Kremer, G. Ott, W. Źurek, Konstytucja, praworządność, władza sądownicza. Aktualne problemy trzeciej władzy w Polsce, Warszawa 2019, s. 156–181.
14. Redaktor i współautorka książki Ochrona danych osobowych w sądach i prokuraturze, Warszawa 2019.
15. Współautorka komentarza pod red. M. Gumularz, K. Kozieł, P. Kozik (red.), Ustawa o ochronie danych osobowych. Przepisy wdrażające Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO). Komentarz, Warszawa 2018.
16. Główne problemy naruszenia zasady praworządności w Polsce podniesione przez Komisję Europejską [w:] J. Barcz, A. Zawidzka-Łojek (red.), Wniosek Komisji Europejskiej w sprawie wszczęcia w stosunku do Polski procedury art. 7 TUE. Ramy prawno-polityczne, Warszawa 2018, s. 57–72.
17. Odpowiedź Polski na czwarte zalecenie Komisji Europejskiej w sprawie praworządności [w:] J. Barcz, A. Zawidzka-Łojek (red.), Sądowe mechanizmy ochrony praworządności w Polsce w świetle najnowszego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE, Warszawa 2018, s. 107–136.
18. Dyrektywa 2016/680 (tzw. dyrektywa policyjna) – jej cele, zasady i problemy z implementacją do prawa krajowego [w:] A. Ligocka, M. Małolepszy (red.), Transgraniczne pozyskiwanie informacji i ich wykorzystanie na przykładzie współpracy polskich i niemieckich organów ścigania, Poznań 2018, s. 113–126.
19. Współpraca między organami ochrony danych osobowych w obszarze współpracy policyjnej i wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych – nadchodzące wyzwania prawne [w:] E. Bielak-Jomaa, U. Góral (red.), Wdrożenie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Aspekty proceduralne, Warszawa 2018, s. 63–82.
20. Czy rejestr domen prowadzących nielegalną działalność hazardową może naruszać prawa człowieka? [w:] A. Sołtys, M. Taborowski (red.), Krajowe regulacje hazardu w świetle prawa Unii Europejskiej, Warszawa 2018, s. 307–326.


Back To Top