ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8923-0766

Obecna pozycja naukowa

Profesor zwyczajny nauk prawnych od 1995 r.
Kierownik Katedry Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (1994-2018)
Jean-Monnet Professor of European Law (od 2001)
Doktor Honoris Causa Uniwersytetu w Jenie – (Friedrich-Schiller-Universität Jena) (2015)

Ważniejsze stypendia naukowe za granicą:  

Stypendium – Fellowship w Wissenschaftliches Kolleg zu Berlin (2018)
Stypendium fundacji Alexander von Humboldt Stiftung – Uniwersytet w Heidelbergu (1989–1990)
Stypendium Oxford Colleges Hospitality Scheme – Oxford University, Alls Souls College, (1984)
Stypendium University of Wisconsin-Stevens Point, USA (1981)

Udział w życiu naukowym:

Członek Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (2004–2007) i wiceprzewodniczący Komitetu (2007–2011)
Członek Societas Humboldtiana Polonorum (od 1992 r.)
Członek korespondent Gesellschaft für Rechtsvergleichung (Niemcy) (od 2014 r.)
Członek Zarządu stowarzyszenia The Polish European Community Studies Association (PECSA) (1999–2002)
Członek European Constitutional Law Network (od 2004 r.)
Członek European Group of Public Law (od 2004 r.)
Członek Societas Iuris Publici Europeaei (od 2004 r.) członek zarządu (2007–2011)
Członek Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego – the Polish Branch of FIDE (od 2004 r.), Prezes stowarzyszenia (2004–2009)
Członek Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Umiejętności (od 2000 r.)
Członek Komisji Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (od 2002 r.)

Udział w życiu publicznym:

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego (2008–2017)
Wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego (2010–2017)
Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego (2001–2008)
Naczelnik Wydziału Prawa Europejskiego w Biurze Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego (2005–2008)
Członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów w latach 1989–1992 i w latach 1998–2001
Wykładowca w Krajowej Szkole Administracji Publicznej (1991–2004)

Obecny udział w redakcjach lub radach naukowych czasopism naukowych:

Redaktor naczelny miesięcznika „Europejski Przegląd Sądowy”
Członek komitetu redakcyjnego miesięcznika „Państwo i Prawo”
Członek rady programowej czasopisma „Studia Europejskie”
Członek rady programowej czasopisma „Przegląd Prawa Europejskiego”
Członek rady programowej czasopisma „Kwartalnik Prawa Publicznego”
Członek rady programowej czasopisma „Nowa Europa”

Wykłady na uniwersytetach i referaty na konferencjach prawniczych:

Wiele wykładów i referatów w Polsce, w wielu państwach europejskich (Austria, Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Holandia, Szwecja, Norwegia, Finlandia, Irlandia, Litwa, Łotwa, Czechy, Rumunia, Bułgaria, Grecja, Włochy, Hiszpania, Portugalia, Ukraina) i poza Europą (USA, Kanada).

Publikacje w ostatnich trzech latach:

1. The Role of the Polish Constitution (Pre-2016): Development of a Liberal Democracy in the European and International Context (z M. Kawczyńska), w: A. Albi and S. Bardutzky (eds.), National Constitutions in European and Global Governance: Democracy, Rights, the Rule of Law, Springer 2019, p. 745–793.

2. Though this be Madness, yet there’s Method in’t: Pitting the Polish Constitutional Tribunal against the Luxembourg Court https://verfassungsblog.de/though-this-be-madness-yet-theres-method-int-the-application-of-the-prosecutor-general-to-the-polish-constitutional-tribunal-to-declare-the-preliminary-ruling-procedure-unconstitut/ Verfassungsblog (z M. Kawczyńską) Verfassungsblog, 2018/10/26.

3. Działalność gospodarcza poddana reglamentacji w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości (na przykładzie prowadzenia gier hazardowych), Acta Universitstis Wratislaviensis, Nr. 3833, Przegląd Prawa i Administracji CXIV, Wrocław 2018, s. 411–427.

4. Why the Polish Supreme Court’s Reference on Judicial Independence to the CJEU is Admissible after all, (z M. Kawczyńską) Verfassungsblog, 2018/8/23, https://verfassungsblog.de/why-the-polish-supreme-courts-reference-on-judicial-independence-to-the-cjeu-is-admissible-after-all/.

5. How to Assess the Independence of Member State Courts?, Verfassungsblog, 2018/07/28, https://verfassungsblog.de/how-to-assess-the-independence-of-member-state-courts/.

6. The Rule of Law in Poland, Trema 2018/05, https://trema.nvvr.org/editie/2018-05/the-rule-of-law-in-poland.

7. Unia Europejska jako wspólnota konstytucyjna, w: M. Wyrzykowski (red.), Państwo konstytucyjne – Der Verfassungsstaat, Warszawa 2018, s. 111–123.

8. Die Europäische Union als Verfassungsgemeinschaft, w: M. Wyrzykowski (red.), Państwo konstytucyjne – Der Verfassungsstaat, Warszawa 2018, s. 125–137.

9. Wydawanie wyroków przez Trybunał Konstytucyjny na posiedzeniach niejawnych, w: M. Aleksandrowicz, M. Andruszkiewicz, A. Breczko, S. Oliwniak (red.), Demokracja. Teoria prawa, Sądownictwo konstytucyjne, Białystok 2018, s. 629–646.

10. Różnorodność i konkurencja w realizacji prawa do nauki w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, w: Wyzwania dla ochrony konkurencji i regulacji rynku, Warszawa 2017, s. 733–743.

11. Konstytucyjne uwarunkowania wystąpienia Polski z Unii Europejskiej, w: M. Zubik (red.), Minikomentarz dla maksiprofesora. Księga jubileuszowa profesora Leszka Garlickiego, Warszawa 2017, s. 652–669.

No Related Media found.
Back To Top