Prawo19 lutego, 2021

Rozliczanie pracy w sobotę - Barbara Tomaszewska

W niniejszym artykule kontynuuję rozpoczęte w tekście Praca w dni wolne  („Dyrektor Szkoły” 2021/1) omawianie kwestii przydzielania i rozliczania pracy w dni wolne pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.Fragment artykułu z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 2021/2 

W styczniowym wydaniu „Dyrektora Szkoły” pisałam m.in., że pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego są pracownikami samorządowymi, co oznacza, że stosuje się do nich przepisy ustawy o pracownikach samorządowych. Przytoczyłam jej art. 42 ust. 2, stanowiący, że jeżeli wymagają tego potrzeby jednostki, w której jest zatrudniony, pracownik samorządowy na polecenie przełożonego wykonuje pracę w godzinach nadliczbowych, w tym w wyjątkowych przypadkach także w porze nocnej oraz w niedziele i święta. Tłumaczyłam też wątpliwości dotyczące rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne. Ten tekst poświęcam głównie wyjaśnieniu kwestii pracy w sobotę, czyli dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. 

Przepisy ustawy o pracownikach samorządowych nie wskazują odrębnych zasad rekompensaty pracy w dni wolne z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, praca w tym dniu staje się bowiem pracą w godzinach nadliczbowych dopiero po zakończeniu okresu rozliczeniowego (M. Rotkiewicz, Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz, Warszawa 2016, s. 251). Pojawia się zatem pytanie, jakie przepisy należy stosować w przypadku, gdy pracownik samorządowy świadczy pracę w dniu wolnym.

Stanowisko w tej sprawie zajął Departament Prawny Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w piśmie z 29.05.2009 r. (Rzeczposp. DF 2009/131/3), stwierdzając, że zgodnie z art. 15111 K.p. tylko za pracę w niedziele i święta oddaje się pracownikowi samorządowemu dodatkowy dzień wolny. W przypadku pracy w sobotę należy udzielić czasu wolnego w tym samym wymiarze lub wypłacić wynagrodzenie. 

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top