Prawo17 sierpnia, 2022

Kwalifikacyjna karta kolonisty

Zawartość, sposób wypełnienia oraz wykorzystania karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku reguluje prawo. Ważną informacją przekazywaną organizatorowi są uwagi o stanie zdrowia dziecka, jego rozwoju psychofizycznym, specjalnych potrzebach. Wykorzystując swoje doświadczenia, pokazuję, jak można te dane spożytkować w pracy wychowawcy.

Fragment artykułu z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 2022/7

Obowiązkiem organizatora wypoczynku jest założenie i pozyskanie wypełnionej przez rodzica/pełnoletniego uczestnika karty kwalifikacyjnej. Zgodnie z ustawą z 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r. poz. 1915 ze zm.) oprócz głównych informacji o wypoczynku (forma, termin, adres, lokalizacja/trasa) oraz danych osobowych (imię i nazwisko uczestnika oraz jego rodziców, rok urodzenia, adres zamieszkania, PESEL, numer telefonu rodziców) karta powinna zawierać ważne – z punktu widzenia wstępnego rozpoznania specyfiki grupy przez wychowawcę – informacje o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika, w szczególności wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, a także istotne dane o stanie zdrowia, rozwoju psychofizycznym i stosowanej diecie.

W karcie znajduje się również:
- decyzja organizatora o zakwalifikowaniu dziecka do udziału w wypoczynku;
- potwierdzenie pobytu we wskazanym wcześniej miejscu/terminie lub informacja o skróceniu pobytu;
- informacja kierownika o stanie zdrowia każdego podopiecznego oraz chorobach przebytych podczas wypoczynku;
- informacja i spostrzeżenia wychowawcy dotyczące pobytu dziecka.

Wstępne informacje wpisują rodzice lub pełnoletni uczestnik i tak wypełnioną kartę przekazuje się organizatorowi. Po otrzymaniu listy podopiecznych wychowawca zapoznaje się z ich kartami kwalifikacyjnymi i informuje kierownika wypoczynku o specjalnych potrzebach dzieci ze swojej grupy.


Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top