Arial view urban green space road
Fiscaliteit & Accounting04 januari, 2023

Investeringsaftrek voor ‘groene’ vrachtwagens en tank- en laadinfrastructuur

Voor ondernemingen die een koolstofemissievrije vrachtwagen aankopen of die een tankinfrastructuur voor waterstof of een elektrisch laadstation installeren, komt er een verhoogde investeringsaftrek vanaf 1 aanslagjaar 2023.

Aftrekpercentages 

De tarieven van de investeringsaftrek zijn de volgende:

Inkomstenjaar   Tarief
 2022  35%
 2023  35%
 2024  29,5%
 2025  24%
 2026  18,5%
 2027  13,5%


Het genoemde tarief voor 2027 is dat voor de gekende investeringsaftrek voor groene investeringen. De specifieke maatregel voor vrachtwagens dooft dus uit na 2026.

Deze maatregel wordt budgettair gecompenseerd met een beperkte afbouw van de bestaande vrijstelling van de bijzondere accijns voor professionele diesel. De gasolie van de GN-code 2710 19 41 met een zwavelgehalte van niet meer dan 10 mg/kg geniet momenteel van een vrijstelling van accijns van 247,6158 euro per 1.000 liter. Dit voordeel, dat verkregen wordt in de vorm van een terugbetaling, wordt vanaf 1 januari 2023 stapsgewijs verlaagd over een periode van 3 jaar, met een laatste aanpassing op 1 januari 2026.

Voorwaarden voor investeringsaftrek 

Om geen aanleiding te geven tot onrechtmatige staatssteun onder de Europese regels, wordt het bedrag van de maximale steun beperkt tot € 15 miljoen. Rekening houdend met een tarief van 25 % in de vennootschapsbelasting, komt dat neer op een maximale investeringsaftrek van € 60 miljoen.

Bovendien is deze maatregel alleen mogelijk voor een belastingplichtige die:

  • geen achterstallige schulden heeft bij de RSZ;
  • niet kon worden aangemerkt als onderneming in moeilijkheden op de laatste dag van het belastbaar tijdperk waarin de vaste activa werd verkregen;
  • geen bevel tot terugvordering heeft uitstaan ingevolge een besluit van de Commissie die ‘een door België verleende steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt heeft verklaard’;
  • voor deze vaste activa geen gewestelijke steun heeft aangevraagd, tenzij deze gewestelijke steun waarborgt dat de cumulatie met de federale steun niet tot gevolg heeft dat de maximale steunintensiteit en drempel (vastgelegd door de Europese Commissie) overschreden worden.

De maatregel wordt budgettair gecompenseerd met een afbouw van de bestaande vrijstelling van de bijzondere accijns voor professionele diesel vanaf 2023 (art. 22 ontwerp).

Verhoogde investeringsaftrek voor ‘duurzame investeringen’

Verder is op een recente ministerraad beslist dat de regering zal bekijken op welke manier de tijdelijk verhoogde investeringsaftrek van 25 % kan worden verlengd na 2022, en welke bestaande stimulansen inzake investeringsaftrek kunnen worden afgebouwd om andere investeringen te stimuleren. 

De regering wil bijzondere aandacht besteden aan “duurzame investeringen, digitale investeringen, investeringen in kleine gedecentraliseerde biomassa-eenheden, investeringen in essentiële energietechnologieën, en eco-positieve investeringen”.

Auteur: Wesley De Visscher, docent Artevelde Hogeschool

Back To Top