personenbelasting kinderopvang
Fiscaliteit & Accounting28 mei, 2020

Hoe vul ik de kosten voor kinderopvang in op mijn belastingaangifte?

Wij betalen ongeveer 50 euro per dag voor kinderopvang. Hoe kan ik dit maximaal recuperen in mijn aangifte?

Fiscaal expert An Rasschaert legt uit:

Wie uitgaven voor kinderopvang doet, kan onder bepaalde voorwaarden genieten van een federale belastingvermindering. De vermindering mag maximum 11,20 euro per oppasdag en per kind bedragen, ongeacht de duur van de opvang. Dit bedrag is niet meer aangepast sinds 28 december 2006. Bij het invullen van de aangifte moet de belastingplichtige de beperking tot 11,20 euro per oppasdag zelf toepassen.

In Vak X, Rubriek B, code 1384-71 mag u dus maximum 11,20 euro vermenigvuldigd met het aantal opvangdagen invullen. Dit geeft recht op een belastingvermindering tegen 45 procent.

De kosten moeten aan volgende voorwaarden voldoen:

  • de kinderoppaskosten moeten betrekking hebben op kinderen ten laste die minder dan 12 of, in geval van zware handicap, 18 jaar zijn
  • de uitgaven moeten betrekking hebben op kinderoppas buiten de normale lesuren tijdens welke het kind onderwijs volgt. Het kan bijvoorbeeld ook om sportkampen gaan
  • de belastingplichtige die de aftrek vraagt, moet beroepsinkomsten genieten. Door deze algemene terminologie komen dus ook belastingplichtigen in aanmerking die geen activiteitsinkomsten hebben, maar eventueel pensioenen of vervangingsinkomsten.
  • de kinderoppaskosten moeten betaald worden aan:
    • inrichtingen erkend, gesubsidieerd of gecontroleerd door ‘Kind en Gezin’, ‘L’Office de la naissance et de l’Enfance), de regering van de Duitstalige Gemeenschap, de lokale openbare besturen of openbare besturen van de gemeenschappen of de gewesten of nog door buitenlandse openbare instellingen gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte
    • kinderdagverblijven of zelfstandige opvanggezinnen die onder toezicht staan van voormelde instellingen
    • kleuter- of lagere scholen gevestigd in de EER of instellingen of opvangvoorzieningen verbonden met de school of de inrichtende macht.

De belastingvermindering voor kinderoppaskosten kan niet gecumuleerd worden met de bijkomende toeslag op de belastingvrije som voor een kind jonger dan drie jaar (vak II). U moet per kind dus een keuze maken tussen de belastingvermindering voor de uitgaven voor kinderoppaskosten of een verhoging van de belastingvrije som.

Is de belastingplichtige met kinderoppaskosten een ‘alleenstaande ouder met een laag inkomen’, dan krijgt hij sinds aanslagjaar 2018 bovenop de belastingvermindering van 45 procent nog een bijkomende vermindering van 30 procent voor diezelfde oppaskosten. Die bijkomende vermindering is bovendien omzetbaar in een belastingkrediet. Om die extra vermindering te claimen, moet de ‘alleenstaande ouder met laag inkomen’ zijn hoedanigheid kenbaar maken door het aankruisen van de code 1101 in vak II van de aangifte

Bron: De Standaard, 27/05/2020

Back To Top