Legal17 januari, 2020

Berekening van kinderalimentatie

In het decembernummer van het Tijdschrift voor Familierecht (T.Fam.) publiceerde Rob Hobin een tekst waarin de achterliggende mechanismen worden uitgelegd bij een rekentool, ontworpen voor familierechters om – in standaardsituaties – op eenvoudige wijze de onderhoudsbijdrage voor kinderen te berekenen. Zijn bijdrage verscheen in aflevering 2019/10 van het Tijdschrift voor Familierecht (T.Fam.).

Voorgeschiedenis

In België bestaan meerdere methoden om onderhoudsbijdragen voor kinderen te berekenen. Artikel 11 Ger.W. verbiedt de familierechters echter om in hun beslissingen gewoon te verwijzen naar de berekeningen van een externe calculator.
Rob Hobin heeft in de loop van 2017 een rekentool ontworpen die het voor familierechters mogelijk moest maken om snel zelf een berekening te maken die integraal in de beslissing kon overgenomen worden. Het risico dat in die rekentool juridische keuzes gemaakt werden die niet door iedereen gedeeld worden, werd zoveel mogelijk bezworen door de rekentool uitgebreid te testen en te bespreken met de familierechters, eerst in het ressort Antwerpen, maar al snel uitgebreid tot vertegenwoordigers van alle rechtbanken/hoven in Nederlandstalig België.

In de zomer van 2019 werden de laatste aanpassingen doorgevoerd en werd een akkoord bereikt over een aantal standaardiseringen. Het resultaat van deze besprekingen werd in een eindtekst gegoten die in het Tijdschrift voor Familierecht (T.Fam.) gepubliceerd werd. Deze rekentool bindt geen enkele rechter.

De rekentool Hobin

Eerst wordt aan de hand van een aantal rekenvoorbeelden aangetoond wat de rekenkundige impact is van elke parameter: zo wordt al snel duidelijk dat 50,- euro meer of minder bij de parameter inkomsten een veel kleinere impact heeft op het eindresultaat dan 50,- euro meer of minder bij de parameter kinderkost.

In standaardsituaties wordt bij elke ouder een gelijk bedrag als minimumkost (het leefloon voor alleenstaanden) in rekening gebracht om tot een bedrag van beschikbare middelen te komen.

De kost van de bijdragen in natura varieert naargelang men een bijdrage levert in de verblijfsgebonden of in de verblijfsoverschrijdende kosten.

Er wordt van uitgegaan dat de kost van een kind varieert naargelang het aantal kinderen in het gezin en naargelang de schaal van de inkomsten. De kinderkost wordt berekend als een procent op het gehele inkomen van het voormalige gezin. Op dit percentage wordt vervolgens een leeftijdscorrectie toegepast.

Het bedrag van de gezinsbijslag wordt opgesplitst in enerzijds het bedrag van het zuivere kindergeld en anderzijds het bijkomend bedrag dat bedoeld is als armoedebestrijding.

Ten slotte wordt de moeilijkheid besproken om ook de fiscale weerslag van de onderhoudsbijdrage correct in rekening te brengen.

Toekomst

Thans wordt een responsive website ontwikkeld om deze rekentool nationaal te laten testen. Verwacht wordt dat deze in februari 2020 voor iedereen toegankelijk zal zijn. Het is de bedoeling om met de familierechters jaarlijks na te gaan of er aanpassingen aan de rekentool nodig zijn.

Bron: Rob HOBIN, "Onderhoudsbijdragen voor kinderen - een rekenkundige benadering voor rechtspractici", T.Fam. 2019, afl. 10, 266-278.
De auteur
Rob Hobin is familierechter in hoger beroep en eerste voorzitter in het hof van beroep te Antwerpen.
Legal

Jura

De meest complete juridische databank
Waarom zou u veel tijd besteden aan het uitpluizen van dossiers wanneer u ook Jura blindelings kan vertrouwen?
Back To Top