O czasopiśmie
„Przegląd Prawa Publicznego” jest czasopismem naukowym, którego celem jest publikacja artykułów, artykułów recenzyjnych, recenzji, glos i sprawozdań z konferencji, sympozjów i seminariów naukowych poświęconych szeroko rozumianej problematyce prawa tworzonego w ramach interakcji publicznych.

Obejmuje ona nie tylko zagadnienia właściwe dla tradycyjnie rozumianych celów poznawczych nauki prawa administracyjnego, a zatem stanowienia i stosowania norm prawa materialnego, procesowego i ustrojowego prawa administracyjnego.

Prace publikowane w czasopiśmie dotyczą także problemów badawczych w zakresie tych gałęzi i subdyscyplin nauk prawnych, które dokonują analizy regulacji nawiązujących swym charakterem do norm prawa administracyjnego (opartych o metodę administracyjnoprawną), jak publiczne prawo gospodarcze, czy prawo finansowe, albo też dotyczą szerokiego kontekstu funkcjonowania systemu prawa i władz publicznych w ogóle, takiego jak instytucje ładu społeczno-gospodarczego czy geneza i funkcje prawa.

Stosownie do tych założeń artykuły nadsyłane do „Przeglądu Prawa Publicznego” publikowane są w następujących działach tematycznych: Instytucje prawa publicznego, Administracyjne prawo materialne, Prawo procesowe, Ustrój administracji, Prawo finansowe, Prawo podatkowe, Prawo działalności gospodarczej, Zatrudnienie w administracji, Prawo konstytucyjne, Międzynarodowe prawo publiczne, Analiza instytucjonalna, Teoria prawa, Historia administracji.

Celem czasopisma jest nie tylko poszerzanie wiedzy o prawie w ramach klasycznego paradygmatu naukowego, wywodzącego się z pozytywizmu prawniczego, lecz także promowanie nowych podejść do badań nad prawem, opartych na identyfikacji roli prawa w całym systemie aksjonormatywnym, kładących zwłaszcza nacisk na teleologiczny i funkcjonalny element prawniczych dociekań naukowych.

Za publikację na łamach „Przeglądu Prawa Publicznego” Autor otrzymuje 70 pkt
(zgodnie z załącznikiem do komunikatu Ministra Nauki z 5.01.2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.).

Czasopismo jest ujęte w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

zadady-etyczne
Zasady etyczne
Zapoznaj się z zasadami etycznymi dotyczącymi publikacji w czasopismach naukowych, zasadami etycznymi obowiązującymi autorów, redakcję oraz recenzentów.
Zasady zgłaszania
Zasady zgłaszania materiałów
Poniższy dokument przedstawia szczegółowe wymogi, jakie powinny spełniać teksty nadsyłane do redakcji miesięcznika "Przegląd Prawa Publicznego", a także zasady ich publikacji.
Procedura recenzyjna
Procedura recenzyjna
Szczegółowe zasady procedury recenzyjnej obowiązujące w „Przeglądzie Prawa Publicznego”

Redakcja

Kolegium redakcyjne

Pawel-Chmielnicki
redaktor naczelny Przeglądu Prawa Publicznego

ORCID 0000-0002-3161-9397

profesor doktor habilitowany, wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, Dyrektor Centrum Badań Procesu Legislacyjnego. Urodził się 20 lipca 1972 r.

Andrzej-Adamczyk
zastępca redaktora naczelnego, sekretarz redakcji

ORCID 0000-0002-6080-4516

doktor habilitowany; od 2018 r. jest profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Katarzyna Bojarska
Redaktor prowadzący
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie jako redaktor, wydawca i sekretarz redakcji uzyskane podczas pracy w wydawnictwach prawniczych: Wydawnictwo Prawnicze, LexisNexis Polska, od 2014 r. w Wolters Kluwer Polska. 

Rada naukowa

 • prof. zw. dr hab. Bogdan Dolnicki
  Uniwersytet Śląski
 • prof. zw. dr hab. Zbigniew Kmieciak
  Uniwersytet Łódzki, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • prof. zw. dr hab. Zygmunt Niewiadomski
  Szkoła Główna Handlowa
 • prof. Timo Koivurova,
  Research Professor, Arctic governance and administration
  University of Lapland, Rovaniemi, Finland
 • prof. Dr. J.C. (Jaap) Hage
  Chair of Jurisprudence of the University of Maastricht in the Netherlands

Recenzenci

W gronie recenzentów artykułów publikowanych na łamach miesięcznika „Przegląd Prawa Publicznego” w 2023 r. byli:

 • Prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia
  (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 • Prof. dr hab. Jerzy Menkes
  (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 • Prof. dr hab. Iwona Niżnik-Dobosz
  (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
 • Dr hab. Leszek Bielecki, prof. UJK
  (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 • Dr hab. Marek Mączyński, prof. UJ
  (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
 • Dr hab. Jerzy Paśnik, prof. AFiB Vistula
  (Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie)
 • Dr hab. Bogusław Przywora, prof. UJD
  (Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie)
 • Dr hab. Piotr Ruczkowski, prof. UJK
  (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 • Dr Izabela Jankowska-Prochot
  (Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie)
 • Dr Katarzyna Kurzępa-Dedo
  (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)
 • Dr Aleksander Słysz
  (Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie)

Kontakt

Kontakt
Aby uzyskać więcej informacji o czasopiśmie, skontaktuj się z Redakcją

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

e-mail: [email protected]

Zamów prenumeratę Przeglądu Prawa Publicznego
Back To Top