ORCID 0000-0002-3161-9397

profesor doktor habilitowany, wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, Dyrektor Centrum Badań Procesu Legislacyjnego. Urodził się 20 lipca 1972 r. W latach 1991–1996 studiował na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 17 lutego 1997 r. był zatrudniony na stanowisku asystenta w Studium Samorządności Społecznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, a następnie – po przekształceniu organizacyjnym tej jednostki – w Zakładzie Prawa Samorządu Terytorialnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1 października 2003 r. do 30 września 2006 r. był zatrudniony w tej samej jednostce organizacyjnej na stanowisku adiunkta.

W dniu 21 października 2002 r. uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego nadano mu stopień doktora nauk prawnych w zakresie prawa, na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Stwierdzenie nieważności uchwały organu gminy przez wojewodę.
Dnia 14 listopada 2005 r. Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego podjęła uchwałę o nadaniu mu stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych, specjalność: prawo administracyjne, na podstawie opublikowanej rozprawy pt. Świadczenie usług przez samorząd terytorialny w Polsce. Zagadnienia ustrojowoprawne (Warszawa 2005, ss. 396).
Postanowieniem z dnia 29 stycznia 2018 r. Prezydent RP nadał mu tytuł naukowy profesora nauk prawnych.
Od 1 lipca 2006 r. do dnia 31 stycznia 2011 r. był zatrudniony na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach, na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Na UJK pełnił funkcję dyrektora Instytutu Ekonomii i Administracji oraz kierownika Zakładu Prawa Administracyjnego na Wydziale Zarządzania i Administracji.
Od 1 lutego 2011 r. do 30 września 2018 r. jego podstawowym miejscem zatrudnienia była Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, był zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego, pełnił funkcje kierownika Katedry Teorii Prawa i Badań nad Materialnymi Źródłami Prawa.
Od 1 października 2018 r. pracuje na Uczelni Łazarskiego w Warszawie, kieruje Centrum Badań Procesu Legislacyjnego.
Tematem jego badań jest teoria prawa (w szczególności problematyka materialnych źródeł prawa), teoria ekonomii (nowa ekonomia instytucjonalna, w szczególności teorie zmiany instytucjonalnej), funkcje władz publicznych w gospodarce, prawo administracyjne, prawo samorządu terytorialnego w Polsce. Brał udział w kilkudziesięciu konferencjach naukowych, posiada w swoim dorobku ponad 140 opracowań naukowych i ponad 40 innych publikacji, jest promotorem 3 rozpraw doktorskich.

Publikacje (2016–2018)
1. A. Ząbkowicz, M. Miszewski, P. Chmielnicki, S. Czech (red.), Zrozumieć kapitalizm. Podejście ewolucyjno-instytucjonalne, Kraków 2018, ss. 331.
2. P. Chmielnicki, Preferencje i reprezentacje interesów w procesie legislacyjnym: dysfunkcja kompletu normatywnego na przykładzie pewnej ustawy [w:] A. Ząbkowicz, M. Miszewski, P. Chmielnicki, S. Czech (red.), Zrozumieć kapitalizm. Podejście ewolucyjno-instytucjonalne, s. 311–324, Kraków 2018.
3. P. Chmielnicki, J. Paśnik, Rozpoznanie treści instytucji jako warunek sine qua non oceny ich skutków [w:] A. Ząbkowicz, M. Miszewski, P. Chmielnicki, S. Czech (red.), Zrozumieć kapitalizm. Podejście ewolucyjno-instytucjonalne, s. 151–174, Kraków 2018.
4. P. Chmielnicki, Sankcje prawne w nowym ujęciu. Cele poznawcze, definicja, kryteria klasyfikacji, „Przegląd Prawa Publicznego” 2017, nr 1, s. 154–182.
5. P. Chmielnicki, P. Stec, A. Bednarczyk-Płachta, M. Bendorf-Bundorf, L. Bielecki, J. Dobkowski, Sz. Kisiel, E. Kozerska, P. Malinowski, M. Mariański, D. Mucha, S. Nitecki, J. Paśnik, E. Pierzchała, P. Ruczkowski, T. Scheffler, P. Sobotko, T. Szewc, Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, red. P. Chmielnicki, P. Stec, LEX/el. 2017.
6. P. Chmielnicki, Postępowanie akredytacyjne w szkolnictwie wyższym [w:] Szkolnictwo wyższe w Polsce. Ustrój. Prawo. Organizacja, praca zbiorowa, red. S. Waltoś, A. Rozmus, Warszawa 2016.
7. P. Chmielnicki, Instytucje jako zbiór rozwiązań, których treść wymaga badania [w:] Nowa ekonomia instytucjonalna a nauki o zarządzaniu, praca zbiorowa, red. S. Rudolf, Gdańsk 2016.
8. P. Chmielnicki, Społeczno-gospodarcze determinanty schematu działania obejmującego tworzenie rad nadzorczych w spółkach” [w:] Rady nadzorcze. Wykładnia przepisów i efekty ich stosowania, praca zbiorowa, red. A. Szplit, Warszawa 2016.
9. P. Chmielnicki, Komplet normatywny. Pojęcie, Komplet normatywny. Aktorzy, Komplet normatywny. Efekt rezonansowy, Zmiana instytucjonalna jako efekt zmian w kompletach normatywnych, Okrężna przyczynowość pogłębiania się złożoności porządku instytucjonalnego [w:] Leksykon społecznej gospodarki rynkowej, praca zbiorowa, red. J. Famielec, A. Szplit, Kielce 2016.
10. P. Chmielnicki, Reduction of entrepreneurial risk as the purpose of legislative initiatives: research results, współautorzy: E. Inglot-Brzęk, I. Styn, „Studia Prawa Publicznego” 2016/1.

No Related Media found.
Back To Top