ORCID 0000-0002-6080-4516

doktor habilitowany; od 2018 r. jest profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W latach 2008–2018 pracował jako adiunkt na tej uczelni.
Od 2013 r. jest także adwokatem wpisanym na listę adwokatów w Świętokrzyskiej Izbie Adwokackiej w Kielcach.
Od 2008 r. pełni funkcję zastępcy Redaktora Naczelnego i Sekretarz Redakcji ogólnopolskiego miesięcznika prawniczego „Przegląd Prawa Publicznego”.

W latach 1995–2000 odbył studia magisterskie na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Prawo (temat pracy magisterskiej: „Tworzenie jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością”.
Pracował jako urzędnik w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach (2003–2012), a wcześniej jako asystent radcy prawnego w Kancelarii Prawnej I. Koksztys i S-ka we Wrocławiu (2000–2002).
W latach 2000–2005 odbywał studia doktoranckie na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
W 2006 r. nadano mu stopień naukowy doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa, Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Ustrój polityczny Turcji w latach 1918–1939”.
W 2018 r. otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, na podstawie monografii habilitacyjnej: „Niemiecki model odpowiedzialności odszkodowawczej władzy publicznej na przełomie XIX i XX wieku”
Zainteresowania naukowe prof. Andrzeja Adamczyka to historia państwa i prawa (powszechna i Polski); prawo administracyjne, doktryny polityczne i prawne; tłumaczenia prawnicze (język angielski).

Wykaz publikacji naukowych (2016–2018)
1. A. Adamczyk, Niemiecki model odpowiedzialności odszkodowawczej władzy publicznej na przełomie XIX i XX wieku, Kielce 2017, ss. 364.
2. A. Adamczyk, Tłumaczenie książki Edgara Loeninga, Die Haftung des Staats aus rechtswidrigen Handlungen seiner Beamten nach deutschem Privat- und Staatsrecht, Frankfurt am Main 1879, pt. Edgar Loening, Odpowiedzialność państwa za niezgodne z prawem działania jego urzędników według niemieckiego prawa prywatnego i publicznego, Kielce 2016.
3. A. Adamczyk, M. Adamczyk, Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa. Wybór źródeł, Kielce 2018.
4. A. Adamczyk, Niemieckie regulacje prawne dotyczące odpowiedzialności odszkodowawczej państwa na ziemiach byłego zaboru pruskiego w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego [w:] Pogranicza w historii prawa i myśli polityczno-prawnej, red. P. Dąbrowski, D. Szpoper Gdańsk 2018, ss. 9–19.
5. A. Adamczyk, Źródła prawa regulujące odpowiedzialność odszkodowawczą państwa w Polsce w ujęciu historycznym [w:] A. Adamczyk, M. Adamczyk, Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa. Wybór źródeł, Kielce 2018, ss. 11–22.
6. A. Adamczyk, Dyskusja na temat odpowiedzialności odszkodowawczej państwa za szkody wyrządzone przez bezprawne działania urzędników na Kongresie Prawników Niemieckich w Kilonii w 1906 roku [w:] „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne” 2017, t. XV/2, s. 131–146.
4. A. Adamczyk, Głos Edgara Loeninga w dyskusji na temat odpowiedzialności odszkodowawczej państwa [w:] A. Adamczyk (tłum.), Edgar Loening, Odpowiedzialność państwa za niezgodne z prawem działania jego urzędników według niemieckiego prawa prywatnego i publicznego, Frankfurt nad Menem 1879, Kielce 2016, s. 9–44.
5. A. Adamczyk, Znaczenie zarzutów skargi dla rozpoznania sprawy przez wojewódzki sąd administracyjny, „Palestra Świętokrzyska” 2016, nr 37–38, s. 87–89.
6. A. Adamczyk, Odpowiedzialność majątkowa urzędnika jako czynnik wpływający na zwiększenie efektywności władzy publicznej w świetle polskich rozwiązań prawnych, [w:] Uwarunkowania efektywności struktur władzy publicznej, red. J. Jaskiernia, Kielce 2016, ss. 137–157.


Back To Top