Prawo01 października, 2019

Przegląd Podatkowy 10/2019

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania, czyli – Ave Caesar morituri te salutant

prof. dr hab. Andrzej Gomułowicz
Autor jest profesorem nauk prawnych, kierownikiem Katedry Prawa Finansowego UAM w Poznaniu.
ORCID: 0000–0003–3062–0270

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania, czyli – Ave Caesar morituri te salutant

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania zawiera rozwiązania, które naruszają zarówno zasadę proporcjonalności ujętą w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. – dalej Konstytucja – w art. 31 ust. 3, jak i zasadę demokratycznego państwa prawnego ustanowioną w jej art. 2. Klauzula narusza bezpieczeństwo prawne podatnika, a jednocześnie narusza zasadę zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa podatkowego. Szef KAS otrzymał pełną swobodę ustalania pojęć nieostrych, niedookreślonych, zwrotów ocennych, a to oznacza, że decyzje mogą przekształcić się w działanie zupełnie arbitralne. Tym samym klauzula nie gwarantuje rzeczywistej ochrony praw podatnika, albowiem brak jest instytucjonalnego rozwiązania, które chroniłoby te prawa przed arbitralnością decyzji Szefa KAS.

Słowa kluczowe: zasada bezpieczeństwa prawnego podatnika, zasada demokratycznego państwa prawnego, zasada  proporcjonalności,  zasada  zaufania  do  państwa,  niekonstytucyjność  klauzuli,  zasada  wolności gospodarczej, uprawnienia Szefa KAS, zasada zakazu nadmiernej ingerencji, zasada lojalności

prof. dr hab. Andrzej Gomułowicz
The author is a professor of law, the head of the Chair of Financial Law, Adam Mickiewicz University in Poznań. ORCID: 0000–0003–3062–0270

General Anti-Avoidance Rule, or Ave Caesar morituri te salutant

The general anti-avoidance rule comprises solutions which infringe both the principle of proportionality enshrined in the Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997, in Article 31(3), and the principle of democratic rule of law, enshrined in Article 2 thereof. The clause violates a taxpayer’s legal security, as well as the principle of trust in the state and the tax laws enacted thereby. The head of the National Fiscal Administration [Polish abbreviation: KAS] was given full discretion to interpret vague or insuffi ciently precise terms, and evaluative expressions, which means that decisions may turn into completely arbitrary actions. Therefore the clause does not guarantee actual protection of taxpayers’ rights, because there is no institutional solution to protect these rights from arbitrary decisions of the head of the KAS.

Keywords: principle of taxpayer’s legal security, principle of democratic rule of law, principle of proportionality, principle of trust in the state, unconstitutionality of a provision, principle of economic freedom, powers of the head of the KAS, principle of prohibition of excessive interference, principle of loyalty

 Bibliografia:

Ajdukiewicz K., Zarys logiki, Warszawa 1960
Błaś A., Zasada zaufania obywatela do państwa [w:] Księga Jubileuszowa Profesora Marka Mazurkiewicza. Studia z dziedziny prawa finansowego, prawa konstytucyjnego i ochrony środowiska, Wrocław 2001
Choduń A., Aspekty językowe derywacyjnej koncepcji wykładni prawa, Szczecin 2018
Dziedziak W., O prawie słusznym, Lublin 2015
Filipczyk H., Postulat pewności prawa w wykładni operatywnej prawa podatkowego, Warszawa 2013
Frąckowiak-Adamska A., Zasada proporcjonalności jako gwarancja swobód rynku wewnętrznego Wspólnoty Europejskiej, Warszawa 2009
Granat M., Pojmowanie konstytucyjnych zasad prawa w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego [w:] Zasady naczelne Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., red. A. Bałaban, red. P. Mijal, Szczecin 2018
Kotarbiński T., Kurs logiki dla prawników, Warszawa 1961
Mastalski R., Prawo podatkowe a gospodarka, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2005/3
Mastalski R., Stanowienie prawa podatkowego a jego wykładnia i stosowanie w ramach porządku prawnego Unii Europejskiej, „Prawo i Podatki” 2005/2
Mastalski R., Dyskurs argumentacyjny w doktrynie prawa podatkowego i w procesie jego stosowania [w:] Główne Wyzwania i Problemy Systemu Finansów Publicznych, red. J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc, Lublin 2009
Münnich M., Nieostre zwroty ocenne w polskim prawie podatkowym, Lublin 2017
Olesińska A., Klauzula ogólna przeciwko unikaniu opodatkowania, Toruń 2013
Zalasiński T., W sprawie pojęcia konstytucyjnej zasady prawa, „Państwo i Prawo” 2004/8
Ziembiński Z., Logika praktyczna, Warszawa 2018


dr Wojciech Dmoch
Autor prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego. ORCID: 0000-0002-3414-8850

Wiążąca informacja stawkowa – nowe rozwiązanie prawne w VAT

Na gruncie przepisów dotyczących VAT wiążąca informacja stawkowa jest nową instytucją prawną, odrębną w stosunku do indywidulanych interpretacji prawa podatkowego z uwagi na formę prawną w postaci decyzji administracyjnej, której wydanie jest poprzedzone przeprowadzeniem przez właściwy organ postępowania podatkowego, w tym w szczególności postępowania dowodowego. Wiążąca informacja stawkowa, pomimo że nie jest wydawana przez organy statystyczne, dokonuje klasyfikacji danego towaru lub usługi według Nomenklatury scalonej (CN), Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) lub Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) i zawiera również wskazanie stawki podatku od towarów i usług właściwej dla danego towaru albo usługi. Wiążąca informacja stawkowa ma pełnić przede wszystkim funkcję ochronną dla podatnika, który ją uzyska, z uwagi na jej moc wiążącą w stosunku do organów podatkowych. Jednak może zapewnić również większą niż możliwa dotychczas, na podstawie informacji statystycznych, pewność w zakresie stosowania właściwej stawki VAT w odniesieniu do czynności, których przedmiotem są towary lub usługi objęte wiążącą informacją stawkową.

Słowa kluczowe:  wiążąca informacja stawkowa, interpretacje prawa podatkowego, stawka VAT, klasyfikacja statystyczna, postępowanie podatkowe, postępowanie dowodowe, moc wiążąca, ochrona podatnika

dr Wojciech Dmoch
The author runs his own tax consultancy firm. ORCID: 0000-0002-3414-8850

Binding Tax Rate Information: New Legal Solution in VAT

On the basis of provisions on VAT, binding tax rate information is a new solution compared to tax rulings (individual interpretations of tax law), due to its legal form: it is an administrative decision whose issue is preceded by the relevant authority conducting tax proceedings, including the taking of evidence. Binding tax rate information, even though it is not issued by statistical authorities, classifies a given good or service according to the Combined Nomenclature (CN), the Polish Classification of Types of Construction (PKOB) or the Polish Classification of Goods and Services (PKWiU). It also indicates the rate of value added tax that applies to that good or service. The main function of binding tax rate information is to protect the taxpayer who has obtained it, due to its binding force vis-à-vis tax authorities. However, it can also ensure a greater certainty about applying the correct VAT rate for the activities concerning goods or services covered by the binding tax rate information than any taxpayer can have currently relying on statistical information.

Keywords:  binding tax rate information, tax rulings (interpretations of tax law), VAT rate, statistical classification, tax proceedings, evidentiary proceedings, binding force, taxpayer protection

Bibliografia:

Teszner K. [w:] red. L. Etel, R. Dowgier, P. Pietrasz, M. Popławski, S. Presnarowicz, W. Stachurski, Ordynacja podatkowa. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2018


dr Filip Majdowski
Autor jest wicedyrektorem w Departamencie Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów oraz doktorem nauk prawnych (Uniwersytet Warszawski); poglądy wyrażone w artykule niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko instytucji, której autor jest pracownikiem

Planowanie podatkowe z wykorzystaniem zagranicznych podmiotów holdingowych – koniec pewnej epoki? Kilka uwag na tle ostatnich wyroków Trybunału Sprawiedliwości w sprawie dyrektyw podatkowych dotyczących tzw. pasywnych płatności

W dwóch przełomowych wyrokach wydanych odpowiednio na tle dyrektywy dotyczącej opodatkowania odsetek i należności licencyjnych oraz dyrektywy w sprawie spółek matek i spółek córek Trybunał Sprawiedliwości istotnie ograniczył możliwości planowania podatkowego w ramach Unii Europejskiej z wykorzystaniem podmiotów holdingowych. Po pierwsze, usankcjonował ekspansywną interpretację kryterium rzeczywistego właściciela (ang. beneficial owner), wyłączając z jego zakresu wszelkie podmioty pośredniczące (ang. conduit companies), które przekazują otrzymane płatności podmiotom z państw trzecich. Po drugie, wskazał, że państwa członkowskie nie muszą wprowadzać szczególnych klauzul anty-abuzywnych zapobiegających nadużyciu ww. dyrektyw, opierając się w tym zakresie na unijnej ogólnej i niepisanej koncepcji zakazującej korzystania z prawa unijnego w sposób oszukańczy. Po trzecie, TS stwierdził, że celem skorzystania ze zwolnienia od opodatkowania w państwie źródła, spółka będąca odbiorcą odsetek musi podlegać efektywnemu opodatkowaniu w państwie członkowskim swojej rezydencji podatkowej. Nie wystarczy w tym zakresie, by taki odbiorca, przykładowy luksemburski SICAR, podlegał formalno-prawnie opodatkowaniu podatkiem dochodowym (a jednocześnie zwolnieniu od opodatkowania w części dotyczącej otrzymanych odsetek).

Słowa kluczowe: TS, rzeczywisty właściciel, nadużycie prawa, dyrektywa w sprawie opodatkowania odsetek i  należności licencyjnych, dyrektywa o spółkach matkach i spółkach córkach, efektywne opodatkowanie

dr Filip Majdowski
The author is a vice-director at the Department of the Tax System at the Ministry of Finance and a doctor of laws (University of Warsaw); the expressed views do not always correspond to the standpoint of the institution where the author is employed

Tax Planning Using Foreign Holding Companies: End of an Era? Several Remarks against the Backcloth of Recent Court of Justice Judgments in Matters of Tax Directives Concerning Passive Payments

In two breakthrough judgments, issued, respectively, against the backcloth of the Directive on taxation of interest and royalty payments and the Parent-Subsidiary Directive, the Court of Justice considerably limited the possibilities of tax planning within the European Union using holding companies. Firstly, it sanctioned the expansive interpretation of the criterion of beneficial owner, excluding from this scope any conduit companies, which transfer the received payments to third-country companies. Secondly, it indicated that the Member States needed not introduce any special anti-avoidance clauses to prevent the aforementioned directives from being abused and that instead they could refer in this regard to a general and unwritten EU concept of prohibition of using EU law for fraudulent purposes. Thirdly, the CJ stated that the in order to use a tax exemption in the source State, the company receiving the interest must be effectively taxed in the Member State of its tax residence. In this respect it is not enough if such a recipient, for instance a Luxembourg-based SICAR, is liable to income tax in formal legal terms (and, at the same time, exempt from tax in the part relating to the received interest).

Keywords: CJ, beneficial owner, abuse of law, Directive on taxation of interest and royalty payments, Parent-Subsidiary Directive, effective taxation

Bibliografia:

Arginelli P., The Subject-to-Tax Requirement in the EU Parent-Subsidiary Directive (2011/96), „European Taxation” 2017/8

Avery Jones J.F., The United Kingdom’s Influence on the OECD Model Tax Convention, „British Tax Review” 2011/6

Booker T., Denmark – Beneficial Ownership, „European Taxation” 2013/4

Brzeziński B., Lasiński-Sulecki K., Morawski W., Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 czerwca 2018 r. (II FSK 1665/16), „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego” 2018/6

CFE ECJ Task Force, Opinion Statement ECJ-TF 2/2019 on the CJEU decisions of 26 February 2019 in Cases C-115/16, C-118/16, C-119/16 and C-299/16, N Luxembourg I et al, and Cases C-116/16 and C-117/17, T Danmark et al, concerning the “beneficial ownership” requirement and the anti-abuse principle in the company tax directives, Opinion Statement, 2019

Cordewener A., Anti-Abuse Measures in the Area of Direct Taxation: Towards Converging Standards under Treaty Freedoms and EU Directives?, „EC Tax Review” 2017/2

Da Silva B., Report. Functioning of the Interest and Royalties Directive. European Commission, „Highlights & Insights on European Taxation” 2009/6.4

De Alba A., Arribas D., The Interplay between Beneficial Ownership and Abuse in the Danish Cases on Dividends, Kluwer International Tax Blog, 2019

De Groot T.I., Deister Holding and Juhler Holding: New Opportunities for Holding Companies Under the Parent-Subsidiary Directive/Fundamental Freedoms?, „EC Tax Review” 2018/4

Distaso M., Russo R., The EC Interest and Royalties Directive – A Comment, „European Taxation” 2004/4

González-Barreda  P.,  Holding  Companies  and  Leveraged Buy-Outs in the European Union Following BEPS: Beneficial Ownership, Abuse of Law and the Single Taxation Principle (Danish ECJ Cases C-115/16, 116/16, 117/16, 118/16, 119/16 and 299/16), „European Taxation” 2019/9

Hansen H., The great hypocrisy – the „beneficial owner” cases, „Danish Journal for Taxes and Duties” 2011

Hansen H., Christensen L., Anders Endicott Pederse, Danish „Beneficial Owner” Cases – A Status Report, „Bulletin for International Taxation” 2013/4–5

Haslehner W., Kofler G., Three Observations on the Danish Beneficial Ownership Cases, Kluwer International Tax Blog, 2019

Kuźniacki B., The ECJ as a Protector of Tax Optimization via Holding Companies, „Intertax” 2019/3

Lazarov I., (Un)tangling tax Avoidance Under the Interest and Royalties Directive: the Opinion of AG Kokott in N Luxembourg 1, „Intertax” 2018/11

Prawo podatkowe przedsiębiorców, red. H. Litwińczuk, Warszawa 2013

Maisto G., The 2003 amendments to the EC Parent-Subsidiary Directive: what’s next?, „EC Tax Review” 2004/4

Majdowski F., Propozycje zmian do polskich regulacji CFC – uwagi do rządowego projektu z 6.07.2017 r. z uwzględnieniem wytycznych płynących z dyrektywy Rady UE 2016/1164, „Przegląd Podatkowy” 2017/11

Majdowski F., Sola scriptura czy w drodze wykładni – zasada rynkowości jako quasi-ogólna klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania? Część 1 oraz Część 2, „Przegląd Podatkowy” 2018/7 i 2018/8

Majdowski F., Status prawno-podatkowy kontrolowanej jednostki zagranicznej w podatku dochodowym, praca doktorska w Instytucie Nauk Prawo-Administracyjnych Uniwersytetu Warszawskiego, praca niepublikowana

Majdowski F., Stosowanie regulacji CFC do podmiotów z państw trzecich na kanwie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie unijnej swobody przepływu kapitału, „Przegląd Podatkowy” 2019/6

Majdowski F., Zróżnicowane kryteria zwalczania zjawiska unikania opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2016/4

Melkonyan S., Schade F., Flow-Through Holding Companies in Light of the Parent-Subsidiary Directive: The Thin Line between Tax Planning and Tax Abuse, „Intertax”, 2019/6–7

Noordermeer H., Proposed Interest and Royalties Directive – Non-discrimination and Abuse, „Tax Planning International Review”, 1992

Ottosen A., Andersen S., Preliminary Judgments in the EU Beneficial Ownership Cases, „Derivatives & Financial Instruments” 2019/4

Prats A.G. i in., EU Report [w:] Seeking anti-avoidance measures of general nature and scope, „Cahiers de droit fiscal international” 2018/103a

Riis A., Danish Tax Authorities Prevail in Recent Beneficial Ownership Decision, „European Taxation” 2011/5

Rodriguez J.F., Kofler A., Beneficial Ownership and EU Law [w:] Beneficial Ownership: Recent Trends, red. M. Lang, IBFD – książka online, 2013

Sanò C., Allocation of the Burden of Proof Under the Anti-Abuse Rule of the Parent-Subsidiary Directive According to the Most Recent ECJ Case Law, „EC Tax Review” 2018/5

Schwarz J., Beneficial ownership: CJEU Landmark ruling, Kluwer International Tax Blog, 2019

Terra B., Wattel P., European Tax Law, Kluwer Law International, Haga 2005

Weber D., The proposed EC Interest and Royalty Directive, „EC Tax Review” 2000/1

Wilk M., Klauzula rzeczywistego beneficjenta (beneficial ownership) w międzynarodowym prawie podatkowym, Warszawa 2015

Zalasiński A., The ECJ’s Decisions in the Danish “Beneficial Ownership” Cases: Impact on the Reaction to Tax Avoidance in the European Union, „International Tax Studies” 2019/4


Paweł Banasik
Autor  jest  doradcą  podatkowym, Szefem Zespołu Podatku od Nieruchomości w Deloitte

Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości urządzeń technicznych na przykładzie elektrofiltrów

Artykuł porusza kwestię opodatkowania podatkiem od nieruchomości elektrofiltrów. Zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego elektrofiltr nie podlega podatkowi od nieruchomości – budowlą są wyłącznie jego części techniczne i tylko one powinny być opodatkowane. Stanowisko NSA jest oparte przede wszystkim na nowym brzmieniu definicji obiektu budowlanego, zmienionej w czerwcu 2015 r. W niniejszym artykule autor przedstawia szerszy kontekst opodatkowania urządzeń technicznych w celu wykazania, że również przed zmianą definicji obiektu budowlanego urządzenia techniczne nie podlegały podatkowi od nieruchomości.

Słowa kluczowe: elektrofiltr, podatek od nieruchomości, obiekt budowlany, urządzenie techniczne

Paweł Banasik
The author is a tax advisor, Head of the Real Estate Tax Team at Deloitte

Taxation with Real Estate Tax of Technical Devices on the Example of Electrostatic Precipitators 

This article is about taxation with real estate tax of electrostatic precipitators. In the commented judgment, the Supreme Administrative Court decided that an electrostatic precipitator should not be taxed with real estate tax, because only its technical parts are a structure and it is only those parts that should be liable to real estate tax. The Supreme Administrative Court’s standpoint, however, is based on the new reading of the definition of ‘structure’ which was changed in June 2015. In this article the author tries to present the broader context of taxation of technical devices to prove that even before the changes in the legal definition of ‘structure’) technical devices were not liable to real estate tax.

Keywords:  electrostatic precipitator, real estate tax, structure, technical device

Bibliografia:

Banasik P., Kwalifikacja przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości a rola biegłego w postępowaniu podatkowym [w:] red. J. Głuchowski, Współczesne problemy prawa podatkowego. Teoria i Praktyka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogumiłowi Brzezińskiemu, t. 2, Warszawa 2019

Morawski W., Brzezicki T., Lasiński-Sulecki K., Łunarski O., Majka P., Wantoch-Rekowski J., Podatek od nieruchomości w orzecznictwie sądów administracyjnych. Komentarz. Linie interpretacyjne, Warszawa 2013


dr Paweł Selera
Autor jest doktorem nauk prawnych, doradcą podatkowym, wykładowcą akademickim 

Jan Sarnowski
Autor jest ekspertem Polskiego  Instytutu  Ekonomicznego, wykładowcą akademickim

Grupa podatkowa – analiza prawnoporównawcza oraz koncepcje reformy polskiego prawa podatkowego (2). VAT

Dyrektywa Rady 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – dalej dyrektywa 2006/112 – uprawnia państwa członkowskie do wprowadzenia konstrukcji grup VAT. Zdecydowana większość państw UE skorzystała z tej możliwości, zwłaszcza że oprócz korzyści dla samych podatników, grupy VAT pozytywnie wpływają na konkurencyjność podatkową danego państwa. Druga część cyklu artykułów poświęconych grupom podatkowym dotyczy podatku od towarów i usług oraz możliwych kierunków zmian polskiego prawa podatkowego w tym obszarze.

Słowa kluczowe:  grupa VAT, dyrektywa 2006/112, neutralność VAT, nadużycia podatkowe

dr Paweł Selera
The author is a doctor of laws, tax advisor, an academic teacher

Jan Sarnowski
The author is an expert of the Polish Economic Institute, an academic teacher

VAT groups: Comparative Law Analysis and Conceptions of the Reform of Polish Tax Law (2). VAT

Council  Directive  2006/112/EC  of  28  November  2006  on  the common system of value added tax (Directive 2006/112) authorizes  Member  States  to  introduce  the  construction  of  VAT groups. A vast majority of EU Member States have used this option, the more so that apart from the benefi ts for the taxpayers themselves VAT groups  have a positive infl uence on the given state’s tax competitiveness. The second article in this series discussing fiscal unities concerns VAT and the possible directions for amendments in the Polish tax law in this area.

Keywords:  VAT group, Directive 2006/112, VAT neutrality, tax abuses

Bibliografia:

Annacondia F., VAT Options Exercised by the Member States, Commentaries on European VAT Directives, Amsterdam (IBFD) 2018

Birkenfeld W., Gedanken zur grenzüberschreitenden Organschaft, UR 2010

Dyrektywa VAT. Komentarz, red. R. Namysłowski, K. Sachs, LEX/el. 2008

Korn Ch. [w:] J. Bunjes, UStG. Umsa tzsteuergesetz. Kommentar, UStG § 2 Rn. 107–109, Monachium 2018

Lanza M.A., Zanetti M., European Union/Italy – VAT Grouping in Italy and the Skandia Judgment, „International VAT Monitor” 2018/29, No. 3

Levy M., Luxembourg issues VAT circular on transactions between closely related parties, Tax News Service, Amsterdam (IBFD) 2019

Lewandowski K., Fałkowski P., Dyrektywa VAT 2006/112. Komentarz, Warszawa 2012

Olivier T.B., Malta. VAT Grouping legislation – introduced, Tax News Service, Amsterdam (IBFD) 2019

Rauch S.G., Quo vadis? – Zur Zukunft der umsatzsteuerrechtlichen Organschaft, UR 2017

Selera P., VAT w branży finansowej, Warszawa 2011

Soares C.D., Arnaldo A., European Union – VAT Grouping Schemes – Standpoint, „International VAT Monitor” 2015/26, No. 2

Sölch O., Ringleb K., UStG. Umsatzsteuergesetz. Kommentar, Monachium 2018

Swinkels J., European Union – The Phenomenon of VAT Groups under EU Law and Their VAT-Saving Aspects, „International VAT Monitor” 2010/21, No. 1

Terra B., Kajus J., Introduction to European VAT, Amsterdam (IBFD) 2019

Wiatrowski R., Zagrożenia i korzyści wynikające z ewentualnego wprowadzenia do prawa krajowego instytucji grupy podatkowej VAT [w:] Polskie prawo podatkowe a prawo unijne. Katalog rozbieżności, red. B. Brzeziński, D. Dominik-Ogińska, K. Lasiński-Sulecki, A. Zalasiński, Warszawa 2016

Zarb A., Portelli P., Malta – Corporate Taxation – Country Surveys – 8. Value Added Tax, Amsterdam (IBFD) 2019


Dariusz M. Malinowski 
Autor jest doradcą podatkowym

Warunki zawieszenia biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego przy wszczęciu postępowania karnego skarbowego

Dariusz M. Malinowski
The author is a tax advisor 

Conditions When the Limitation Period for Tax Liabilities Collection Is Tolled by Initiation of Fiscal Penal Proceedings


dr hab. Artur Mudrecki, prof. ALK
Zakład  Prawa  Finansowego i Podatkowego Akademii Leona Koźmińskiego  w  Warszawie. ORCID:0000-0002-3731-5271

Paweł Trojanek
Przewodniczący  Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Podatkowego pt. Legislacja podatkowa

dr hab. Artur Mudrecki, prof. ALK
Division of Financial and Tax Law at Kozminski University. ORCID:0000-0002-3731-5271

Paweł Trojanek 
President of the Mazowsze Branch of the National Chamber of Tax Advisors

Nationwide Tax Law Academic Conference entitled Tax Legislation


Barbara Grabińska
Autorka  jest  oskarżycielem  skarbowym,  pracownikiem  Izby  Administracji Skarbowej w Poznaniu

Stosowanie środków karnych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe. Uwagi na tle unormowań zawartych w Kodeksie karnym skarbowym oraz wyników badań przeprowadzonych w urzędach skarbowych podległych Izbie Skarbowej w Poznaniu

Autorka, analizując poszczególne środki karne na gruncie Kodeksu karnego skarbowego, szuka odpowiedzi na następujące pytania: czy środki karne są stosowane w karaniu sprawców czynów karnych skarbowych? Które ze wskazanych przez ustawodawcę środków karnych są wykorzystywane najczęściej? Które środki karne nie są wykorzystywane przez sądy i organy postępowania przygotowawczego? Jakie postulaty de lege ferenda wypływają z praktyki stosowania środków karnych?

Słowa  kluczowe:  Kodeks  karny  skarbowy,  środki  karne,  dobrowolne  poddanie  się  odpowiedzialności, postulaty de lege ferenda

Barbara Grabińska
The author is a fiscal prosecutor, employed by the Chamber of Fiscal Administration in Poznań

Application of Penal Measures in Cases Involving Fiscal Crimes and Fiscal Misdemeanours. Remarks against the Background of Norms Contained in the Fiscal Penal Code and Results of Inspections Carried out in Revenue Offices Reporting to the Poznań Fiscal Chamber

When analysing the individual criminal measures provided for in the Fiscal Penal Code, the author tries to answer the following questions: Are penal measures applied to punish the perpetrators of fiscal offences? Which of the penal measures indicated by the legislator are used most frequently? Which penal measures are never used by courts and authorities conducting preparatory proceedings? What suggestions of legislative amendments result from the practice of applying penal measures?

Keywords:  Fiscal Penal Code, penal measures, voluntary acceptance of liability, suggestions of legislative amendments

Bibliografia:

Błaszczak M., Przepadek w polskim prawie karnym skarbowym, Warszawa 2016
Zgoliński I., Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w prawie karnym skarbowym, Warszawa 2011


dr Ewa Prejs
Autorka jest adiunktem w Katedrze Prawa Finansów Publicznych  Uniwersytetu  Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz radcą prawnym  specjalizującym  się w prawie podatkowym.
ORCID: 0000-0003-2784-2227

Przegląd orzecznictwa TS

dr Ewa Prejs 
The author is an associate professor at the Head of the Chair of Public Finance Law of the Nicolaus Copernicus University in Toruń and a practising attorney at law, specializing in tax law.
ORCID: 0000-0003-2784-2227

CoJ rulings: review

dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, prof. UMK
Autor jest kierownikiem Ośrodka Studiów Fiskalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz doradcą podatkowym.
ORCID: 0000-0002-8380-8392

Przegląd orzecznictwa TS

dr. hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, Professor of the Nicolaus Copernicus University 
The author is the head of the Centre for Fiscal Studies at the Nicolaus Copernicus University in Toruń and a tax advisor. ORCID: 0000-0002-8380-8392

CoJ rulings: review 


dr Filip Majdowski
Autor jest wicedyrektorem w Departamencie Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów oraz doktorem nauk prawnych (Uniwersytet Warszawski); wyrażone  poglądy  niekoniecznie  odzwierciedlają  stanowisko instytucji, której autor jest pracownikiem

Aktualności z Brukseli

dr Filip Majdowski 
The author is a vice-director at the Department of the Tax System at the Ministry of Finance and a doctor of laws (University of Warsaw); the expressed views do not always correspond to the standpoint of the institution where the author is employed

News from Brussels

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top