Prawo18 maja, 2020

Podstawa prawna zawieszenia zajęć - Michał Łyszczarz

W związku z epidemią koronawirusa na początku marca na terenie całej Polski ograniczone zostało funkcjonowanie publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, a od 25 marca ich zadania realizowane były z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Takie uprawnienia dała ministrowi edukacji ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W niniejszym artykule opisuję również inne przepisy dotyczące zawieszania zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wyjątkowych sytuacjach.

Fragment artykułu z miesięcznika "Dyrektor Szkoły" 2020/5

Zawieszenie zajęć może być koniecznością z bardzo różnych przyczyn, w tym właśnie z powodu zagrożenia rozpowszechniania się chorób zakaźnych. Obowiązujące regulacje nie zawierają zamkniętego katalogu przyczyn uzasadniających zawieszanie zajęć w placówkach oświatowych, co daje możliwość zastosowania tego środka w bardzo różnych przypadkach.
W związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, zaczęła obowiązywać 8 marca specjalna ustawa wprowadzająca wiele rozwiązań, które miały zapobiegać, przeciwdziałać i zwalczać COVID-19, a także inne choroby zakaźne oraz wywołane nimi sytuacje kryzysowe.
Specustawa sama w sobie nie stanowiła podstawy do zawieszenia zajęć w szkołach, natomiast jej art. 28 wprowadził do Prawa oświatowego dwa nowe przepisy:
a) art. 30b dał ministrowi edukacji w przypadkach uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami zagrażającymi życiu lub zdrowiu dzieci i młodzieży prawo – w drodze rozporządzenia – czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty na obszarze kraju lub jego części, przy uwzględnieniu stopnia zagrożenia na danym obszarze;
b) art. 30c dodał do powyższego prawo wyłączenia stosowania niektórych przepisów Prawa oświatowego, ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w odniesieniu do wszystkich lub niektórych jednostek systemu oświaty, w szczególności w zakresie:
- przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego,
- oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
- przeprowadzania egzaminów,
- organizacji roku szkolnego i organizacji pracy tych jednostek,
oraz wprowadzenia w tym zakresie odrębnych unormowań, tak aby zapewnić prawidłową realizację celów i zadań tych jednostek.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top