Prawnik 360
Prawo27 października, 2022

Aplikacja radcowska od A do Z, czyli jak zostać radcą prawnym

Wiele osób, chcących pełnić w przyszłości zawód prawniczy, wybiera ścieżkę prowadzącą do zostania radcą prawnym. Co jednak czeka kandydatów? Dowiedz się, jak wygląda aplikacja radcowska, ile kosztuje i jak się na nią dostać.

Egzamin wstępny na aplikację radcowską

Egzamin wstępny jest formą naboru na aplikację radcowską. Odbywa się on raz w roku, a uzyskanie odpowiedniej liczby punktów (minimum stu na sto pięćdziesiąt możliwych) daje prawo do złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich. Osoba, której udało zdać się ten egzamin ma na to aż dwa lata od dnia doręczenia uchwały o pozytywnym wyniku.

Podczas egzaminu sprawdzana zostaje wiedza kandydatów z takich zakresów prawa, jak:

 • materialnego i procesowego prawa karnego,
 • materialnego i procesowego prawa wykroczeń,
 • prawa karnego skarbowego,
 • materialnego i procesowego prawa cywilnego,
 • prawa rodzinnego i opiekuńczego,
 • prawa gospodarczego oraz spółek prawa handlowego,
 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • materialnego i procesowego prawa administracyjnego, a także postępowania sądowoadministracyjnego,
 • prawa Unii Europejskiej,
 • prawa konstytucyjnego,
 • jak również: prawa o ustroju sądów i prokuratur, samorządu adwokackiego, radcowskiego i innych organów ochrony prawnej działających w Rzeczypospolitej Polskiej.

Czego dodatkowo wymaga się od przyszłych aplikantów?

By zostać wpisanym na listę, poza zdaniem egzaminu wstępnego, wystarczy uzyskanie tytułu magistra prawa, a także korzystanie w pełni z praw publicznych i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych. Do tego wymaga się, by przyszły radca był nieskazitelnego charakteru i dotychczasowym zachowaniem dawał rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu.

Przebieg aplikacji

Corocznie aplikacja radcowska zaczyna się 1 stycznia i trwa trzy lata. Zazwyczaj odbywa się ją w kancelarii radcy prawnego lub w spółce radców prawnych (również radców prawnych i adwokatów), ale do tego grona dopuszcza się również jednostki organizacyjne. Patron aplikanta daje rękojmię prawidłowego sprawowania patronatu.

Podczas trzyletniego szkolenia, aplikant zostanie przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu. W szczególności nacisk położony jest na zastępstwa procesowe, przyswajanie zasad działania radcy prawnego, a także sporządzanie pism, umów i opinii prawnych.

Poza nauką pod okiem patrona, aplikanci radcowscy zobowiązani są również do uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez daną izbę. Zwykle przybierają one postać konwersatoriów bądź ćwiczeń kończących się kolokwium. Do tego należy doliczyć cztery dni praktyk w danym roku szkoleniowym. Kolokwia przybierają formę pisemną lub ustną z zastrzeżeniem, że przynajmniej jedno z nich powinno być przeprowadzone w formie ustnej.

Ile kosztuje aplikacja radcowska?

W 2022 roku opłata za przystąpienie do egzaminu wstępnego na aplikacje prawnicze wynosi 1125 złotych. Sama aplikacja również jest odpłatna, a jej stały koszt to 5850 złotych rocznie. Dodatkowo doliczyć trzeba składkę, której wysokość ustala samorząd zawodowy.

Obowiązki aplikanta radcowskiego

Do głównych zadań aplikanta radcowskiego należy obecność na zajęciach z teorii i praktyki prawniczej oraz samodzielne pogłębianie wiedzy w tym zakresie. Ponadto aplikant ma obowiązek przestrzegać dyscypliny (w tym: zasad etyki, regulaminów, uchwał organów samorządów zawodowych i przepisów porządkowych) oraz złożyć egzamin radcowski.

Obowiązkiem kandydata chcącego wykonywać zawód radcy prawnego jest także, między innymi, uzyskiwanie zaliczenia zajęć maksymalnie do 15 grudnia danego roku szkoleniowego. Należy pamiętać również o uiszczaniu składki związanej z przynależnością do samorządu zawodowego.

Małgorzata Milewicz-Stobińska
product manager LEX Aplikant

LEX Aplikant
Program, który ułatwi naukę w czasie trwania aplikacji oraz pomoże w przygotowaniu do kolokwiów i egzaminów zawodowych.
Back To Top