Privacy statement voor auteurs en freelance auteurs van Wolters Kluwer

Wolters Kluwer Belgium N.V. (verder “Wolters Kluwer”) respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat u uw persoonsgegevens aan Wolters Kluwer kunt toevertrouwen.

Wolters Kluwer verwerkt persoonsgegevens van auteurs en freelance auteurs, waarmee een overeenkomst tot stand zal komen, bestaat of heeft bestaan. Wolters Kluwer is daarmee verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna de “AVG”).

Dit privacy statement is gericht aan de auteurs van Wolters Kluwer.

Dit privacy statement is bovendien gericht aan de freelance auteurs van Wolters Kluwer. Enkel de bepalingen die algemeen zijn en niet specifiek zijn voor auteurs, zijn van toepassing op de freelance auteurs.

 • 1. Deze privacy statement

  Dit privacy statement voor auteurs en freelance auteurs beschrijft:

  • welke persoonsgegevens Wolters Kluwer van u verzamelt;
  • voor welke doeleinden Wolters Kluwer uw persoonsgegevens verwerkt en op welke grondslag(en);
  • hoe lang Wolters Kluwer uw persoonsgegevens bewaart;
  • met wie Wolters Kluwer uw persoonsgegevens deelt;
  • hoe uw persoonsgegevens worden beschermd;
  • uw rechten als betrokkene; en
  • hoe u contact met Wolters Kluwer op kunt nemen.
 • 2. Persoonsgegevens in het bezit van Wolters Kluwer

  Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bedoeld. Wolters Kluwer kan onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • identificatiegegevens: voor- en achternaam, tussenvoegsel, titulatuur, nationaliteit, taal, naam echtgenoot of wettelijk samenwonende persoon en uw geboortedatum,…;
  • contactgegevens: e-mailadres, postadres en telefoonnummer, …;
  • financiële gegevens: uw bankrekeningnummer (IBAN),…;
  • zakelijke contact- en/of financiële gegevens voor zover u die heeft verstrekt: uw bedrijf/instelling, professioneel e-mailadres, uw professioneel telefoonnummer, uw professioneel rekeningnummer, …;
  • persoonsgegevens verstrekt in het kader van het bijwonen van events of bijeenkomsten: aanwezigheid, beeldmateriaal, ..
  • klachten of feedback via auteursonderzoeken, enquêtes,. omtrent uw ervaring met Wolters Kluwer, alsook opmerkingen, suggesties, getuigenissen en alle andere feedback;
  • informatie die beschikbaar wordt gesteld via het partner portal: naam, contactgegevens, e-mail adres, wachtwoord, specialisaties, publicaties, beeldmateriaal,..; en
  • alle overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u verstrekt of die Wolters Kluwer kan verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals hierna worden vermeld.

  Wolters Kluwer verkrijgt deze persoonsgegevens omdat u deze aan Wolters Kluwer heeft verstrekt. Bijvoorbeeld via de medewerkingsfiche of via mail.

 • 3. Verwerking van de persoonsgegevens door Wolters Kluwer

  Wolters Kluwer kan uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • voor het totstandkomingsproces van onze producten en diensten, inclusief uitbesteding van een deel van het productiewerk aan derden en de uitbetaling van uw vergoeding;
  • om binnen onze producten en diensten aan te kunnen geven dat u daaraan heeft bijgedragen;
  • voor marketingdoeleinden: om de producten en diensten waaraan u heeft bijgedragen in de markt te zetten en te promoten;
  • voor relatieversterkende activiteiten, zoals nieuwsbrieven, uitnodigingen voor onze events en voor andere communicatie die voor u van belang kan zijn;
  • voor het monitoren van het gebruik van de online auteursportal teneinde het functioneren van die tools te verbeteren; en
  • om aan onze contractuele, juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen.

  Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van één of meerdere van de volgende juridische grondslagen:

  • de uitvoering van een overeenkomst;
  • het voldoen aan een wettelijke verplichting;
  • gerechtvaardigd belang; en
  • voor zover van toepassing in specifieke situaties: uw toestemming.
 • 4. Delen van de persoonsgegevens door Wolters Kluwer

  Wolters Kluwer kan de persoonsgegevens die verwerkt worden uitwisselen met moeder-, zuster- en dochtervennootschappen binnen de eigen groep van Wolters Kluwer Belgium NV.

  Voorts kunnen persoonsgegevens tevens gedeeld worden met partners, leveranciers of andere partijen, zoals ICT- en softwareleveranciers, grafische bedrijven en drukkers, evenementenbureaus dan wel andere leveranciers aan wie wij bepaalde ondersteunende diensten uitbesteden. Met deze partners, leveranciers of andere aangestelden zijn steeds de nodige overeenkomsten afgesloten die het gebruik en het verwerken van uw persoonsgegevens beperken en die een voldoende bescherming van uw persoonsgegevens garanderen.

  In bepaalde gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens ook delen met derden zoals toezichthouders en andere instanties, om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

  Uw persoonsgegevens worden uitsluitend vrijgegeven in overeenstemming met deze Privacy statement en/of indien dit wettelijk is vereist.

  Om de doeleinden zoals deze in dit privacy statement beschreven zijn te bereiken kan het nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan een ontvanger in een land buiten de Europese Economische Ruimte. Bij overdracht van persoonsgegevens vanuit de Europese Economische Ruimte naar landen waar de privacywetgeving niet hetzelfde beschermingsniveau biedt als die in uw vestigingsland, nemen wij maatregelen om een adequaat beschermingsniveau te bieden. Anders gezegd, de rechten en bescherming met betrekking tot uw gegevens blijven in stand. We hanteren daartoe bijvoorbeeld goedgekeurde contractbepalingen, multilaterale gegevensdrachtovereenkomsten, intragroep-overeenkomsten en andere maatregelen die ontworpen zijn om te waarborgen dat ontvangers uw persoonsgegevens beschermen.

 • 5. Uw rechten

  U heeft steeds recht op inzage in en verbetering van de persoonsgegevens die Wolters Kluwer van u verwerkt.

  U heeft tevens recht op wissing van uw persoonsgegevens, daarbij dient u er rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij verplicht zijn uw gegevens (voor langere tijd) te bewaren om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen.

  U heeft het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens en de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, in zoverre de toepasselijke regelgeving hierin voorziet.

  U kan op ieder moment uw gegeven toestemming voor bepaalde verwerkingen intrekken en bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Tevens hebt u het recht om u te verzetten tegen het gebruik voor direct marketing van uw persoonsgegevens, tegen de doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden (wanneer deze doorgifte niet noodzakelijk is voor de Wolters Kluwer dienstverlening).

  Hiertoe kan u contact opnemen met Wolters Kluwer via [email protected]

  Tenslotte heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35); https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 • 6. Veiligheidsbeleid van Wolters Kluwer

  Beveiliging van gegevens

  Om uw persoonsgegevens op de best mogelijke manier te beschermen, neemt Wolters Kluwer alle redelijke maatregelen en worden best practices toegepast om verlies, misbruik, openbaarmaking, ongeautoriseerde toegang of wijziging van deze persoonsgegevens te voorkomen. Zowel op technisch als op organisatorisch vlak worden de nodige maatregelen getroffen om een voldoende beveiligingsniveau te voorzien.

  Betalingsgegevens worden steeds beschermd conform de standaard versleutelingen die gebruikelijk zijn om gevoelige financiële informatie te beschermen.

  Bewaring van gegevens

  Wolters Kluwer zal uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de verwerking ervan, rekening houdend met de contractuele en wettelijke verplichtingen van Wolters Kluwer met betrekking tot deze gegevens en met de missie van Wolters Kluwer om correct vragen van klanten te kunnen beantwoorden, de kwaliteiten van de producten en dienstverlening te kunnen verbeteren en de eigen wettelijke verplichtingen na te leven.

 • 7. Contactgegevens
  Wolters Kluwer Belgium NV
  Motstraat 30
  2800 Mechelen
  Ondernemingsnummer 0405.772.873

  [email protected]
  [email protected]
  Tel: +32 (0) 15 78 76 00

  WIJZIGEN VAN HET PRIVACY STATEMENT
  Dit privacy statement is voor het laatst bijgewerkt op 22 november 2019.

  Wolters Kluwer behoudt zich het recht voor dit beleid eenzijdig te wijzigen door middel van het aanpassen van deze pagina.