Algemene auteursinstructies

 

Wolters Kluwer Schrijfwijzer
Leidraad juridische auteurs

Auteurspolicy gebruik Artificial Intelligence

Ik houd ervan iets tot op de bodem uit te zoeken en dat waterdicht op te schrijven

Hanneke Bennaars

Schrijven gaat niet om de zoektocht, maar om net dat stapje verder

Carla Sieburgh

Reprorechtvergoeding en de Stichting Lira

Vanaf 2020 worden de reprorechtvergoedingen voor vak, wetenschappelijke en educatieve auteurs uitgekeerd door Stichting Lira. Om in aanmerking te komen voor de reprorechtvergoeding dient de auteur zich eenmalig aan te melden. Na aanmelding ontvangt u een relatienummer en wachtwoord. Hiermee kunt u opgave doen in de portal van Lira. Alle benodigde instructies staan in de uitnodiging die u per e-mail ontvangt én in de portal die u te zien krijgt na inloggen.

Het gaat bij de vergoeding alleen om activiteiten uit hoofde van auteurschap. De factuurdatum is hierbij leidend. Dit betekent ook dat als u een vergoeding op royaltybasis ontvangt, het jaar van uitkering van die royalty telt voor Stichting Lira. Anders gezegd: in 2024 doet u opgave over het jaar 2023 en in 2023 is de royalty uitgekeerd waarop u recht had bezien over de omzet die is behaald in het jaar 2022. Bewaart u de afschriften van onze R&H-afdeling goed, deze dient u in de portal van Stichting Lira te uploaden als bewijs.

Komt u er toch niet helemaal uit? Neem dan contact op met Stichting Lira.

Het belangrijkste is dat je als auteur iets weet toe te voegen. Als je alleen maar napraat wat er al verschenen is, heb je weinig toegevoegde waarde

Allard Lubbers

Auteurstools

Het streven naar verbeterde diensten en gemoderniseerde (publicatie)processen staat voorop bij Wolters Kluwer.

Auteurs en Open Access

De overheid streeft naar Open Access van wetenschappelijke artikelen. Open Access wil zeggen: vrije toegang tot publiek gefinancierde werken van wetenschap. In Nederland is het beschikbaar stellen van een kort werk van wetenschap vastgelegd in artikel 25fa Auteurswet. Wolters Kluwer Nederland (WKNL) onderschrijft het belang van Open Access voor de ontwikkeling van de wetenschap en de maatschappij en heeft m.i.v. 2021 een Open Access beleid vastgesteld. Voor 20 tijdschriften zijn de wetenschappelijke artikelen na een embargotermijn beschikbaar in Open Access.

 • 1. Wat is Open Access?
  Open Access wil zeggen: vrije toegang tot publiek gefinancierde werken van wetenschap. In Nederland is het beschikbaar stellen van een kort werk van wetenschap vastgelegd in artikel 25fa Auteurswet. Wolters Kluwer Nederland onderschrijft het belang van Open Access voor de ontwikkeling van de wetenschap en de maatschappij.
 • 2. Wat voor soorten Open Access bestaan er?
  Bij de gouden route wordt de publicatie direct vrij beschikbaar gesteld via de website van de uitgever en de auteur betaalt een APC (Article Processing Charge). In de groene route plaatst een auteur het artikel na een afgesproken embargoperiode in een 'repository' of op zijn/haar eigen website waarmee de publicatie vrij toegankelijk wordt. De genoemde embargoperiode vloeit voort uit de zogeheten redelijke termijn die de wetgever in Nederland de uitgever geeft in artikel 25fa van de Auteurswet.
 • 3. Hoe luidt het wetsartikel precies?
  De maker van een kort werk van wetenschap waarvoor het onderzoek geheel of gedeeltelijk met Nederlandse publieke middelen is bekostigd, heeft het recht om dat werk na verloop van een redelijke termijn na de eerste openbaarmaking ervan, om niet beschikbaar te stellen voor het publiek, mits de bron van de eerste openbaarmaking daarbij op duidelijke wijze wordt vermeld.
 • 4. Wat betekent het dat Open Access alleen van toepassing is op een “kort werk"?
  De term ‘kort werk’ is ontleend aan artikel 16, tweede lid, van de Auteurswet. De aanduiding ‘kort werk’ houdt in dat het gaat om werken met de lengte van artikelen en niet die van boeken.
 • 5. Wat betekent dat wetenschappelijk onderzoek publiek gefinancierd moet zijn?
  Waar het artikelen betreft van auteurs die een betaalde aanstelling hebben op een universiteit dan vallen zij om die reden onder de Open Access bepaling in de Auteurswet.
 • 6. Wie heeft het recht op Open Access?
  De regeling van artikel 25fa Auteurswet is alleen van toepassing op de maker van een werk en niet op rechthebbende in het algemeen, zoals een werkgever van de maker. Het recht op Open Access is een 'persoonlijkheidsrecht' en komt specifiek toe aan de maker. Werkgevers zijn expliciet uitgesloten van de werking van artikel 25fa Auteurswet.
 • 7. Welke tijdschriften vallen onder de Open Access regeling en met welke termijnen?
  Het Open Access beleid van WKNL richt zich op de artikelen in 20 tijdschriften van WKNL. Deze zijn ingedeeld in twee groepen tijdschriften met embargotermijnen van respectievelijk zes en twaalf maanden, al naar gelang de verschijningsfrequentie van het tijdschrift.  Zes maanden voor tijdschriften die wekelijks verschijnen en 12 maanden voor tijdschriften met een lagere frequentie (bijv. maandelijks).
 • 8. Waarom juist deze 20 tijdschriften?
  Deze tijdschriften bevatten deels wetenschappelijke artikelen. Naast deze tijdschriften geeft Wolters Kluwer Nederland nog circa 60 andere tijdschriften uit die vooral gevuld zijn met veelal praktische  vakinformatie. Deze tijdschriften noemen wij vakpublicaties waarbij meestal de redactie of de uitgever een auteur vraagt om (op praktische en verklarende wijze) over een onderwerp te schrijven. Deze publicaties kwalificeren niet als wetenschappelijke werken in de zin van de Open Access regeling.

 

Open Access – Auteurs bij Wolters Kluwer

Hieronder leest u meer over de Open Access regeling van Wolters Kluwer Nederland.

 • 1. Wie heeft het recht op Open Access?
  De regeling van artikel 25fa Auteurswet is alleen van toepassing op de maker van een werk en niet op rechthebbende in het algemeen, zoals een werkgever van de maker. Het recht op Open Access is een 'persoonlijkheidsrecht' en komt specifiek toe aan de maker. Werkgevers zijn expliciet uitgesloten van de werking van artikel 25fa Auteurswet.
 • 2. Welke auteurs vallen binnen het Open Access regeling van Wolters Kluwer Nederland?
  Alle auteurs met een betaald dienstverband verbonden aan een universiteit of wetenschappelijke instelling die een kort werk van wetenschap schrijven. Bij deze auteurs is er namelijk sprake van Nederlandse, publieke financiering van wetenschappelijk onderzoek. Publicaties van advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen, etc. vallen niet onder de Wolters Kluwer Nederland Open Access regeling. Hun onderzoek is niet met publieke middelen gefinancierd.
 • 3. Wat zijn de voordelen voor u als auteur?
  Naast wetenschappers, docenten en studenten die al toegang hebben tot het artikel via de Navigator van Wolters Kluwer Nederland, zal uw werk via Open Access breder beschikbaar zijn in het publieke domein. U kunt het werk namelijk op een niet-commerciële wijze voor eenieder toegankelijk maken na inachtneming van de embargoperiode.
  Naast klanten/gebruikers die al toegang hebben tot het artikel via de Navigator van Wolters Kluwer Nederland, zal uw artikel (na het verstrijken de embargo periode) via Open Access vrij toegankelijk zijn in de Wolters Kluwer Navigator.
 • 4. Welke tijdschriften vallen onder de Open Access regeling van Wolters Kluwer Nederland en met welke termijnen?
  Het Open Access beleid van WKNL richt zich op de artikelen in 20 tijdschriften van WKNL. Deze zijn ingedeeld in twee groepen  tijdschriften met embargotermijnen van respectievelijk zes en twaalf maanden, al naar gelang de verschijningsfrequentie van het tijdschrift.  Zes maanden voor tijdschriften die wekelijks verschijnen en 12 maanden voor tijdschriften met een lagere frequentie (bijv. maandelijks).
 • 5. Waarom juist deze 20 tijdschriften?
  Deze tijdschriften bevatten deels wetenschappelijke (‘zware’) artikelen. Naast deze tijdschriften geeft Wolters Kluwer Nederland nog circa 60 andere tijdschriften uit die vooral gevuld zijn met praktische informatie, geschreven door mensen uit de praktijk en niet uit de wetenschap. Deze tijdschriften noemen wij vakpublicaties waarbij meestal de redactie of de uitgever een auteur vraagt om (op praktische en verklarende wijze) over een onderwerp te schrijven. Deze publicaties kwalificeren niet als wetenschappelijke werken in de zin van de Open Access regeling. De gebruikers van deze publicaties zijn hoofdzakelijk specifieke beroepsgroepen niet zijnde wetenschappers.
 • 6. Wat kan ik in Open Access publiceren na afloop van de embargotermijn?
  Na afloop van de embargotermijn maken wij het artikel vrij toegankelijk in de Navigator. Door een deeplink te plaatsen in de repository van de universiteit kunnen de lezers daar via de deeplink toegang krijgen tot de tekst in HTML (incl. hyperlinks) en tot de PDF versie.
 • 7. Waar mag ik als auteur mijn Open Access artikel publiceren?
  Op een eigen of niet-commerciële website of in een open universiteit repository. De Auteur mag het artikel niet gebruiken voor commerciële doeleinden, ook niet voor dat doel door een derde partij. Commercieel gebruik betekent in de eerste plaats gebruik bedoeld voor of gericht op commercieel voordeel, betaling of geldelijke compensatie, dat een schending van de licentie zou zijn.
 • 8. Wat is het officiële begin van de embargoperiode?
  De embargotermijn vangt aan op het moment dat een artikel online verschijnt in de online research database van Wolters Kluwer Nederland.
 • 9. Hoe krijg ik als auteur mijn artikel in Open Access?

  Er zijn vijf voorwaarden die vervuld moeten zijn om een beroep te doen op het Open Access recht:

  1. Het gaat om een tijdschriftartikel dat gepubliceerd is in een van de 20 tijdschriften;
  2. Het moet gepubliceerd worden door een auteur die een betaald dienstverband heeft bij een Nederlandse universiteit of wetenschappelijke instelling;
  3. De auteur geeft bij inlevering van zijn artikel aan dat hij/zij dit artikel in Open Acces wil publiceren na de embargoperiode;
  4. De auteur ontvangt de deeplink naar het artikel van Wolters Kluwer Nederland in de Navigator van Wolters Kluwer Nederland direct na afloop van de embargoperiode.
 • 10. Wie is mijn contactpersoon bij Wolters Kluwer?
  Vragen over Open Acces kunt u stellen aan uw uitgever en/of aan de redactiesecretaris van het tijdschrift waarin het artikel gepubliceerd wordt. Om in aanmerking te komen voor gebruik van de Open Access regeling is het raadzaam dit tegelijkertijd bij het inleveren van uw artikelen voor publicatie dit kenbaar te maken.

 

Open Access – Uitgaven en embargotermijnen

De embargotermijnen voor publicatie in Open Access zijn 6 en 12 maanden.

12 maanden

 • Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade (AV&S)
 • Arbeidsrecht
 • Tijdschrift voor Arbitrage (TvA)
 • Bouwrecht
 • Computerrecht
 • Delikt en Delinkwent (D&D)
 • EB tijdschrift voor scheidingsrecht (EB)
 • Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht (FJR)
 • Intellectuele Eigendom en Reclamerecht (IER)
 • Tijdschrift voor Insolventierecht (TvI)
 • Milieu & Recht (M&R)
 • Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR)
 • Nederlands Tijdschrift voor Mensenrechten (NTM)
 • Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht (NTB)
 • Ondernemingsrecht
 • Overheid & aansprakelijkheid (O&A)
 • Sancties
 • Tijdschrift Recht & Arbeid (TRA)

6 maanden

 • Nederlands Juristenblad (NJB)
 • Weekblad Fiscaal recht (WFR)

Soms loopt het anders dan je denkt. Dan denk je: het wordt een klein stukje en dan groeit dat zomaar uit tot een groot artikel

Sigrid Hemels

Van kopij naar online

In de infographic hiernaast ziet u het productieproces in overzichtelijke stappen weergegeven. 
Zodra uw publicatie eenmaal gereed is krijgt deze een plaats in onze online database en zoekmachine. Wij zorgen ervoor dat uw uitgave overzichtelijk wordt weergegeven en goed vindbaar is. Verschijnt uw publicatie ook op papier, dan staat onze jarenlange kennis en ervaring met opmaak-, druk- en bindprocessen altijd garant voor een kwalitatief hoogwaardig eindproduct, of het nu een boek of tijdschrift betreft.

Het is leuk om dingen aan het papier toe te vertrouwen en te weten dat andere mensen dat lezen en soms ook kunnen gebruiken

Allard Lubbers
Back To Top