communie
Legal23 april, 2019

Heeft uw werknemer recht op klein verlet voor een communie?

Bij de plechtige communie van een kind van de werknemer of van een kind van de echtgenoot (of van de wettelijk samenwonende), heeft de werknemer recht op een dag klein verlet. Dit klein verlet wordt ook voorzien bij het feest van de vrijzinnige jeugd.

Wanneer is er recht op klein verlet?

Doet een kind van de werknemer of van de echtgenoot (of wettelijk samenwonende) zijn plechtige communie of vrijzinnigheidsfeest, dan mag de werknemer volgens de wet afwezig blijven op de dag van de plechtigheid.

Opgelet: Voor de eerste communie of het lentefeest is zo’n dag klein verlet niet voorzien.

Valt de dag van de plechtigheid of van het vrijzinnigheidsfeest samen met een zondag, een feestdag of een dag waarop normaal gezien niet wordt gewerkt, dan mag de werknemer afwezig blijven op de dag onmiddellijk vóór of onmiddellijk na de gebeurtenis.

Volgens de Minister van Werk is dit de gewoonlijke activiteitsdag die in de tijd het dichts bij de dag van de ceremonie gelegen is. Dit wil zeggen dat een werknemer, die van maandag tot vrijdag werkt in een klassieke vijfdagenweek, op maandag het recht heeft om van het werk afwezig te zijn naar aanleiding van de plechtige communie of het feest voor de vrijzinnige jeugd op zondag. Hij heeft dus niet het recht om op de vrijdag van de week ervoor van het werk afwezig te zijn. De maandag ligt immers het dichtst bij de dag van de ceremonie.

Collectieve of individuele arbeidsovereenkomsten kunnen evenwel gunstiger regelingen bevatten.

Om recht te hebben op de dag klein verlet met behoud van loon, moet de werknemer zijn werkgever vooraf verwittigen.

Wat bij deeltijdse arbeid?

De (in)activiteitsdagen waarnaar wordt verwezen, worden bekeken op ondernemingsniveau. Er wordt geen rekening gehouden met het arbeidsregime van de deeltijdse werknemer. Dit betekent concreet dat wanneer de gebeurtenis op een zondag plaatsvindt en in de onderneming van maandag tot vrijdag wordt gewerkt:

  • de deeltijdse werknemer die volle dagen werkt van dinsdag tot donderdag, geen klein verlet kan opnemen;
  • de deeltijdse werknemer die halve dagen werkt van maandag tot vrijdag, één (halve) dag klein verlet kan opnemen op de daaropvolgende maandag.

Het loon voor deze dag staat in verhouding tot het aantal uren dat de werknemer normaal gepresteerd zou hebben.

De deeltijdse werknemer met een variabel werkrooster kan een dag klein verlet opnemen indien er prestaties op die dag werden gepland. Is dit niet het geval, dan heeft hij voor het klein verlet wel recht op een forfaitair loon dat overeenstemt met het loon dat de werknemer heeft ontvangen voor de vier weken die de dag klein verlet voorafgaan, gedeeld door het aantal dagen dat er in die periode in de onderneming werd gewerkt.

Zijn afwijkingen mogelijk?

Hierboven wordt de algemene regeling weergegeven. Verscheidene sectoren hebben een gunstiger stelsel. Ook op ondernemings- en individueel niveau zijn afwijkende bepalingen mogelijk.

Zo beperken heel wat paritaire comités het klein verlet n.a.v. de plechtige communie en het vrijzinnigheidsfeest niet meer tot de dag onmiddellijk vóór of onmiddellijk ná de plechtigheid, maar bieden zij de mogelijkheid om deze dag vrij vast te stellen in de week vóór of na de gebeurtenis. Dit is bijvoorbeeld het geval in de scheikundige nijverheid (PC 116 en PC 207).

Voor een overzicht van de sectorale afwijkingen, zie SocialEye
Back To Top