tijdelijke werkloosheid hr
Legal24 november, 2020

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht: enkele handige vragen en antwoorden

Ten gevolge van de huidige Covid-19 crisis, waren de afgelopen maanden erg veel ondernemingen in de onmogelijkheid hun personeel nog te werk te stellen. Om die reden besloot de Federale regering om de mogelijkheid om tijdelijke werkloosheid wegens overmacht in te roepen te verruimen en de procedures te vereenvoudigen.
Op vragen in verband met dit topic, evenals op andere steeds wederkerende vragen over het arbeidsrecht biedt de Antwoordenpocket een antwoord. Auteurs Natalie Bastiaens, Toon Gabriëls en Mieke Van Looveren van BDO Legal hebben dit jaar de jaarlijkse update verzorgd en nieuwe vraagstukken mee opgenomen. 

Voor verdere vragen kan u steeds bij BDO Legal terecht (www.bdo.be – tel: 02/230.58.40).

Hierna vindt u een beknopte weergave van enkele vragen die in het handboek aan bod komen aangaande de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Wat is ‘corona-overmacht’?

Werkgevers die hun werknemers tijdelijk niet kunnen tewerkstellen omwille van de Covid-19 crisis kunnen gebruikmaken van de regeling van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Het betreft in feite een soepele toepassing van het begrip overmacht sinds 13 maart 2020.

Vanaf 1 september 2020 konden initieel enkel de werkgevers uit de sectoren die bijzonder hard  getroffen zijn door de Covid-19 crisis nog steeds gebruikmaken van de vereenvoudigde procedure.. Voor de andere sectoren waren vanaf die datum de gewone regels opnieuw van toepassing.

Op 6 november 2020 heeft de federale regering echter beslist om de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid opnieuw in te voeren voor alle werkgevers (ongeacht de erkenning als uitzonderlijk hard getroffen sector) en werknemers met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021.

Wie kan er werkloos gesteld worden wegens ‘corona-overmacht’?

Zowel arbeiders als bedienden uit de privésector, de publieke sector en de non-profitsector kunnen werkloos gesteld worden. Ook personeel dat werkt in onderwijsinstellingen en leerlingen die een alternerende opleiding volgen kunnen om deze reden werkloos gesteld worden.

Welke vereenvoudigde formaliteiten moet een werkgever vervullen?

De werkgever moet zo snel mogelijk een ASR scenario 5 indienen voor de tijdelijk werkloos gestelde werknemers met als enige reden “Corona”.

Daarnaast is de werkgever sinds 13 juli 2020 verplicht om bij het inroepen van tijdelijke werkloosheid wegens ‘corona-overmacht’ zijn werknemers voorafgaandelijk hierover te informeren. Uiterlijk de laatste dag voor de aanvang van de werkloosheid dient de werkgever de werknemer de volgende zaken te melden:

  • De begin- en einddatum van de periode van tijdelijke werkloosheid;
  • De dagen van effectieve werkloosheid voor de betrokken werknemers;
  • De dagen van effectieve tewerkstelling voor de betrokken werknemers;
  • De formaliteiten waaraan de werknemer moet voldoen om zijn uitkering aan te vragen en dat hij zich moet wenden tot zijn uitbetalingsinstelling.

De werkgever dient bovendien de ondernemingsraad of, bij ontstentenis daarvan, de vakbondsafvaardiging in te lichten over het gebruik van deze maatregel.

Over de auteurs
Arbeidsvragen is een realisatie van BDO Legal. De auteurs zijn allen verbonden als adviseur aan BDO Legal te Berchem en begeleiden bedrijven op sociaaljuridisch vlak. Tevens is de afdeling Social Legal sedert jaren gespecialiseerd in de ondersteuning bij collectieve ontslagen en sluitingen.
Back To Top