GettyImages-867421026
Fiscaliteit & Accounting17 januari, 2022

Hervorming van de fiscale voordelen voor de sportbeoefenaars, hun makelaars en de sportclubs

De nieuwe programmawet herziet de fiscale voordelen die in de sportwereld worden toegekend. De maximum leeftijdsgrens om als “jonge sportbeoefenaar” te worden erkend wordt teruggebracht tot 23 jaar. Het bijzondere tarief van 20% op de aanvullende pensioenen van sportbeoefenaars verdwijnt. De aftrekbaarheid van de bezoldigingen van de sportmakelaars wordt begrensd.

Vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing door sportclubs

Onder bepaalde voorwaarden mag een sportclub een deel van de ingehouden bedrijfsvoorheffing behouden in plaats van ze volledig aan de fiscus door te storten. Vanaf 2022 daalt het percentage van de bedrijfsvoorheffing die niet moet worden doorgestort van 80 naar 75%. De club kan naar eigen goeddunken beschikken over het niet-doorgestorte gedeelte van de voorheffing van de sportbeoefenaars jonger dan 26 jaar. Voor het niet-doorgestorte gedeelte van de voorheffing van oudere sportbeoefenaars wijzigt de programmawet het percentage dat moet worden besteed aan de opleiding van jonge sportbeoefenaars:

  • 55% in plaats van 50% voor de min-23-jarigen;
  • 75% in plaats van 70% voor de 23-26-jarigen.

Jonge sportbeoefenaar

Vanaf het inkomstenjaar 2022 vermindert de programmawet de maximumleeftijd tot 23 jaar om als jonge sportbeoefenaar te worden beschouwd die een bijzondere fiscale behandeling voor zijn bezoldigingen geniet. Voor sportbeoefenaars die op 1 januari 2022 23, 24 of 25 jaar zijn, wordt in een overgangsmaatregel voorzien. De maximumleeftijd wordt voor hen op 26 jaar behouden.

Aanvullende pensioenen voor sporters

De wetgeving op de aanvullende pensioenen voorziet in een afwijking voor de sportbeoefenaars. Zo mag hun pensioenkapitaal reeds vanaf 35 jaar worden uitgekeerd en belast aan 20%.
De programmawet schaft dit bijzondere tarief af indien zij een pensioentoezegging na 19 oktober 2021 hebben aangegaan. Het wordt ook afgeschaft bij wijziging van een pensioentoezegging met een verhoging van de uitkeringen na 19 oktober 2021.

Bezoldigingen van sportmakelaars

De maximale aftrekbaarheid van de bezoldigingen van sportmakelaars als beroepskosten werd herzien. Deze bezoldigingen kunnen niet langer als beroepskosten worden beschouwd voor zover ze 3% van de totale jaarlijkse brutobezoldiging tijdens de volledige looptijd van de arbeidsovereenkomst overschrijden.

Bron: monKEY - de meest gespecialiseerde databank voor tax en finance professionals

Ontdek monKEY
Back To Top