Administrators review project on laptop
Fiscaliteit & Accounting18 maart, 2024

Verplichting tot uitreiken van gestructureerde elektronische facturen

Een wet van 6 februari 2024 wijzigt het Btw-Wetboek en het Wetboek van de inkomstenbelastingen om een verplichting tot uitreiken van gestructureerde elektronische facturen tussen belastingplichtigen in te voeren. Bedoeling is bepaalde btw-gegevensstromen te moderniseren om ze te automatiseren en te versnellen.

Verplichting om een kopie van de factuur op te stellen

Het huidige artikel 53 van het Btw-Wetboek bepaalt dat belastingplichtigen die leveringen van goederen of diensten verrichten een factuur moeten uitreiken en een kopie van die factuur moeten opstellen. Deze verplichting om een kopie op te stellen heeft echter geen rechtsgrondslag in richtlijn 2006/112/EG en is overbodig omdat ze ook voorkomt in artikel 60 van het Btw-wetboek, waarin staat dat elke belastingplichtige kopieën van de facturen moet bewaren.

Uiteraard moet dus een kopie van de factuur worden opgesteld om aan de bewaarplicht te voldoen, maar dit hoeft niet expliciet in het Wetboek te worden vermeld. Bijgevolg vermeldt artikel 53, §2 van het Btw-Wetboek deze kopie niet langer.

Uitreiken van een gestructureerde elektronische factuur

Er bestaat voor de meeste leveranciers/dienstverrichters een verplichting om gestructureerde elektronische facturen uit te reiken voor bepaalde handelingen en aan bepaalde belastingplichtigen. De toevoeging van een paragraaf 2bis aan artikel 53 van het Btw-Wetboek heeft tot doel om de voorwaarden af te bakenen waaronder gestructureerde elektronische facturen moeten worden uitgereikt.
Het staat belastingplichtigen vrij om gestructureerde elektronische facturen uit te reiken in andere dan de in paragraaf 2bis genoemde omstandigheden.
De verplichting om gestructureerde elektronische facturen uit te reiken, geldt voor alle in artikel 4 van het Btw-Wetboek bedoelde belastingplichtigen die in België gevestigd zijn. Deze verplichting geldt echter niet voor:

  • belastingplichtigen op wie de regeling van artikel 56 van toepassing is;
  • gefailleerde belastingplichtigen ten aanzien van de activiteit waarvoor ze failliet zijn verklaard;
  • belastingplichtigen die uitsluitend krachtens artikel 44 van het Wetboek vrijgestelde handelingen verrichten.

De bestemmelingen van een gestructureerde elektronische factuur zijn alle belastingplichtigen bedoeld in artikel 4 van het Btw-Wetboek, ongeacht of ze al dan niet in België gevestigd zijn. Dit geldt echter niet voor belastingplichtigen die alleen handelingen verrichten die zijn vrijgesteld krachtens artikel 44 van het Btw-Wetboek en die hen geen recht op aftrek verlenen.
De handelingen waarvoor een gestructureerde elektronische factuur moet worden uitgereikt, betreffen leveringen van goederen en diensten die voor btw-doeleinden geacht moeten worden in België plaats te vinden en die niet zijn vrijgesteld krachtens artikel 44 van het Btw-Wetboek. Deze verplichting geldt echter niet voor leveringen van goederen en diensten die worden verricht door een niet in België gevestigde belastingplichtige.
Self-billing is toegestaan op voorwaarde dat er een voorafgaand akkoord is tussen beide partijen en dat elke factuur wordt aanvaard door de belastingplichtige die de goederen levert of de dienst verricht.

Verhoogde kostenaftrek

Artikel 194octies van het Wetboek van de inkomstenbelasting is gewijzigd. Het bepaalt nu dat de verhoogde kostenaftrek van toepassing is in de vennootschapsbelasting. Deze aftrek is echter beperkt tot kleine vennootschappen.
Deze regel treedt in werking op 1 januari 2024 en is van toepassing vanaf het aanslagjaar 2025 (belastbaar tijdperk: 1 januari 2024).

Inwerkingtreding

De wet treedt in werking op 1 januari 2026 op voorwaarde dat België een machtiging verkrijgt van de Raad van de Europese Unie om de verplichting om gestructureerde elektronische facturen uit te reiken onder de hierboven vermelde voorwaarden in te voeren.

Bron: 6 februari 2024 – Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde en het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de invoering van de verplichting tot elektronische facturering betreft, BS 20 februari 2024, p.24025.

Bron: Fiscale Actualiteit op monKEY - de meest gespecialiseerde databank voor tax, finance & accountancy professionals.
 → Ontdek MonKEY
Back To Top