jurisprudence
Legal31 maart, 2021

Rechtspraakoverzicht sociaal recht – maart 2021

Rechtspraak speelt een zeer belangrijke rol bij de toepassing en interpretatie van wettelijke bepalingen. Daarom biedt SocialEye u de mogelijkheid om dagelijks toegang te krijgen tot rechterlijke uitspraken die zijn becommentarieerd door professionals op het gebied van sociaal recht.

Dit zijn de sociaalrechtelijke beslissingen die in de maand maart 2021 zijn becommentarieerd.

Arbeidsrecht

Verbreking van het arbeidscontract

Arbh. Antwerpen (afd. Hasselt), 22 december 2020, A.R. 2020/AH/70 (Terra Laboris)

Ontslag om dringende reden en voortzetting van de prestaties: het arbeidshof van Antwerpen (afdeling Hasselt) brengt de regel ter zake in herinnering: de voortzetting van de arbeidsprestaties, zelfs gedurende een zeer korte periode na de verzending van de aangetekende brief tot ontslag om dringende reden, laat toe te besluiten tot de ontstentenis van absolute en onmiddellijke onmogelijkheid van voortzetting van de arbeidsrelatie.

Arbh. Luik (afd. Verviers), 20 januari 2021, A.R. 19/387/A (Terra Laboris)

Territoriale bevoegdheid: het Hof concludeert dat het bevoegd is kennis te nemen van een vordering tot betaling van bedragen na de beëindiging van een arbeidsovereenkomst als een internationaal bestuurder van een vennootschap haar zetel in het Groothertogdom Luxemburg heeft.

Arbrb. Luik (afd. Luik), 5 januari 2021, A.R. 19/3.484/A (Terra Laboris)

Territoriale bevoegdheid: het Hof herinnert eraan dat de keuze van partijen met betrekking tot het op een arbeidsovereenkomst toepasselijke recht de werknemer niet kan benadelen.

Arbrb. Brussel, 25 november 2020, A.R. 2018/AB/220 (Terra Laboris)

Clausule inzake werkzekerheid in de banksector: de bedoelde hypotheses zijn ruimer sinds de nieuwe wijzigingen van de CAO, waarbij de term "inbreuk" niet synoniem is met "schuld". Zoals in het arrest is aangegeven, moet “nalaten” worden opgevat in de zin van "niet voldoet aan hetgeen is vereist" en is het een ruimer begrip, dat zowel onrechtmatige als niet-gerechtelijke nalatigheden kan omvatten. Dit omvat gevallen van onbekwaamheid, ongeschiktheid en dergelijke…

Arbrb. Brussel (1e k.), 11 januari 2021, A.R. onbekend (Terra Laboris)

Gezondheidstoestand: de rechtbank van eerste aanleg wijst een vordering tot schadevergoeding wegens discriminatie toe in geval van ontslag tijdens een (moeilijke) terugkeer naar het werk na een arbeidsongeschiktheid als gevolg van een aanval op de werkplek. De rechtbank aanvaardt ook dat het ontslag in deze zaak oneerlijk was, gelet op de omstandigheden waarin het heeft plaatsgevonden.

Schorsing van het arbeidscontract

HvJ, 25 februari 2021, zaak C-129/20

Ouderschapsverlof: Dit recht is onderworpen aan de volgende constitutieve voorwaarden: 1) de geboorte of adoptie van een kind en 2) de hoedanigheid van werknemer van de ouders - een hoedanigheid die moet worden beoordeeld op het tijdstip waarop het ouderschapsverlof wordt aangevraagd en, afhankelijk van hetgeen in de nationale regeling is bepaald, binnen de twaalf maanden voorafgaand aan de aanvraag, maar niet op het tijdstip van de geboorte of adoptie van het kind.

Discriminatie / Intimidatie

Arbrh. Luik (afd. Luik), 13 november 2020, A.R. 19/361/A (Terra Laboris)

Discriminatie op grond van gezondheidstoestand: het Hof oordeelt dat het ontslag op grond van de gezondheidstoestand discriminerend is na een arbeidsongeschiktheid die een aanpassing van de arbeidstijd tijdens de hervatting van het werk noodzakelijk maakte, welke aanpassing is afgebroken, aangezien het ontslag de dag voordien mondeling was gegeven.

EHVJ, 26 januari 2021, zaak C-16/19 (A. Mortier)

Discriminatie op grond van handicap: sommige gehandicapte werknemers zijn benadeeld ten opzichte van andere gehandicapte werknemers, bijvoorbeeld door de aard van hun handicap. Kan een dergelijk verschil in behandeling vallen onder het begrip discriminatie op grond van handicap in de zin van richtlijn 2000/78/EG? Dat is de vraag die aan het Hof van Justitie van de Europese Unie wordt gesteld.

Arbeidstijd

EHVJ, 9 maart 2021, zaak C-344/19 (A. Mortier)

Wachtdienst: wachtdienst is “arbeidstijd” in de zin van de wettelijk bepaling indien uit een totaalbeoordeling van alle omstandigheden van de zaak – en met name van de gevolgen van een dergelijk tijdsbestek en in voorkomend geval van het gemiddeld aantal interventies tijdens die dienst – blijkt dat gedurende de betrokken dienst aan de werknemer zodanige verplichtingen worden opgelegd dat hij objectief en aanzienlijk wordt beperkt in zijn mogelijkheden om tijdens die dienst de tijd waarin geen beroepswerkzaamheden van hem worden verlangd, vrij in te vullen en aan zijn eigen interesses te besteden.

Welzijn op het werk

Corr.rb (Fr.) Brussel, 24 februari 2021, A.R. 18/AB/3.001 (Terra Laboris)

Psychosociale risico's: In een vonnis van 24 februari 2021 aanvaardt de Franstalige rechtbank van eerste aanleg van Brussel (correctionele kamer) de strafrechtelijke aansprakelijkheid van een vzw gelet op de ontstentenis van preventiemaatregelen voor psychosociale risico’s binnen de onderneming en in het bijzonder ten aanzien van een werkneemster die zich van het leven heeft beroofd tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid.

Socialezekerheidsrecht

Algemeen

Arbh. Luik (afd. Luik), 23 november 2020, A.R. 18/3.400/A (Terra Laboris)

Onregelmatige retroactiviteit van de RSZ: de arbeidsrechtbank van Luik (afdeling Luik) vernietigt een beslissing van de RSZ die met terugwerkende kracht nieuwe administratieve instructies heeft toegepast die een vennootschap het voordeel van de vermindering van de sociale bijdragen ontnemen, in zoverre zij niet meer beantwoordt aan de nieuwe wettelijke voorwaarden.

Arbh. Luik (afd. Luik), 15 december 2020, A.R. 2019/AL/599 (Terra Laboris)

Stuiting van de verjaring: niet elke aangetekende brief heeft de wettelijk vereiste stuitende werking. In feite wordt algemeen aanvaard dat, hoewel zij niet aan bijzondere vormvereisten behoeft te voldoen, zij, om de verjaring te stuiten, een wilsuiting van de schuldeiser moet vormen, die meer te maken heeft met de inhoud van de handeling dan met het loutere bestaan ervan, om zijn recht ten aanzien van de werkgever uit te oefenen en de betaling van een schuldvordering te verkrijgen.

Arbh. Brussel, 2 maart 2021, A.R. 2020/AB/188 (Terra Laboris)

Handvest van de sociaal verzekerden: Met betrekking tot de verplichting voor het socialezekerheidsorgaan om het adres van de bevoegde rechterlijke instanties op te nemen, onderstreept het Hof dat het niet volstaat om alle sociale rechterlijke instanties van het land op te sommen in een bijlage bij de beschikking, maar dat de bevoegde rechterlijke instantie moet worden aangegeven, dat wil zeggen geïdentificeerd.

Arbeidsongevallen

Arbh. Brussel, 26 oktober 2020, A.R. 2018/AB/352 (Terra Laboris)

Bijstand aan derden: dit arrest van het arbeidshof behandelt de specifieke kwestie van de evaluatie van de hulp van derden, die uitgebreid besproken werd. De referentie werd geleidelijk vastgelegd als het GGMMI dat werd vastgelegd in de nationale collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 43 en volgende voor een werknemer van 19 jaar met een anciënniteit van minstens 6 maanden in de onderneming. De bepaling van het percentage zelf wordt echter overgelaten aan de bodemrechter.

Arbh. Bergen, 14 oktober 2020, A.R. 2019/AM/351 (Terra Laboris)

Plotselinge gebeurtenis: het Hof herinnert eraan dat een plotselinge gebeurtenis feiten of gebeurtenissen kan omvatten die zich over een bepaalde tijdspanne uitstrekken. Het is aan de rechter om te beoordelen of de duur van de gebeurtenis de grens overschrijdt van wat als een plotselinge gebeurtenis in juridische zin kan worden beschouwd.

Werkloosheid

Arbh. Luik (afd. Luik), 6 januari 2021, A.R. 2019/AL/513 (Terra Laboris)

Bewijs en samenwoning: het Hof verwijst naar de bewijsregels van artikel 8.4 van titel VIII van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, dat sinds 1 november 2020 van kracht is. Wie een vordering voor de rechter wil doen gelden, moet de rechtshandelingen of feiten waarop de vordering is gebaseerd, bewijzen. Degene die ontslag vordert, moet de rechtshandelingen of feiten die zijn vordering ondersteunen, bewijzen.

Beroepsziekten

Arbh. Bergen, 25 november 2020, A.R. 2019/AM/197 en 2019/AM/199 (Terra Laboris)

Vermoeden van blootstelling aan risico's: het Hof omschrijft de rechtsgrondslag van het vermoeden van blootstelling aan beroepsrisico's in de openbare sector als artikel 1 van de wet van 3 juli 1967, dat ruim genoeg is geformuleerd om de aan de Koning toegekende bevoegdheid tot vaststelling van specifieke bewijsregels te omvatten.

Pensioen

Arbrb. Brussel, 3 juni 2020, A.R. 19/1.382/A (Terra Laboris)

Nationale solidariteit: de rechtbank van eerste aanleg, waarbij een beroep is ingesteld tegen een beslissing van de bij de federale pensioendienst ingestelde hogere beroepscommissie, herinnert aan de voorwaarden waaronder de nationale solidariteit kan worden erkend en een compensatiepensioen kan worden toegekend.

Legalworld
Legalworld Newsletter
Ontvang net als 7.500 andere experts maandelijks het meest recente nieuws en krachtige inzichten uit de juridische sector.
Back To Top