jurisprudence
Legal22 december, 2022

Rechtspraakoverzicht sociaal recht – november 2022

Rechtspraak speelt een zeer belangrijke rol bij de toepassing en interpretatie van wettelijke bepalingen. Daarom biedt SocialEye u de mogelijkheid om dagelijks toegang te krijgen tot rechterlijke uitspraken die zijn becommentarieerd door professionals op het gebied van sociaal recht.

Arbeidsrecht

 

Beëindiging van de arbeidsovereenkomstArbh. Brussel, 26 september 2022, AR 2019/AB/473 (Terra Laboris)
Overheidssector en hoorplicht : bij arrest van 26 september 2022 brengt het arbeidshof van Brussel de bewijsverplichtingen ten laste van een contractuele werknemer van de overheidssector in herinnering die wordt ontslagen om redenen die verband houden met het gedrag, zonder voorafgaand verhoor: zowel wat de reden als de omstandigheden van het ontslag betreft, moet de eiser de fout, de buitengewone schade en het oorzakelijk verband bewijzen.

Arbh. Luik – afdeling Luik, 9 september 2022 – AR 2021/AL/567 (J. Nossent en R. Capart – Elegis)
Dringende reden en sentimentele relatie met de ex van zijn werkgever : Bij het onderzoek van een ontslag om dringende reden op grond van feiten van het privéleven gaan de arbeidsgerechten na of het gedrag in kwestie een intrinsiek zware fout uitmaakt die het vertrouwen verbreekt dat nodig is voor de professionele relaties en of het verweten gedrag een invloed heeft op het beroepsleven. Indien deze voorwaarden niet vervuld zijn, wordt de dringende reden van ontslag uitgesloten.

Grondwettelijk Hof, nr. 137/2022, 27 oktober 2022, A.R. nr. 7518 (O. Langlet, C. Bardau, CEW & Partners)
De werkgever uit de privésector is niet verplicht om de werknemer die hij ontslaat om dringende reden te horen : Hieruit volgt dat de werkgever uit de privésector geen enkele fout kan worden verweten omdat hij de werknemer die hij ontslaat om dringende reden niet vooraf heeft gehoord. De werknemer is dus niet gerechtigd om op die basis een schadevergoeding te eisen tot vergoeding van de schade die bestaat in het verlies van een kans om zijn werk te behouden.

Loon

Arbh. Luik (afd. Luik), 17 mei 2022, AR 2021/AL/201 (Terra Laboris)

Terbeschikkingstelling van een woning en gedeelde ruimten : in een arrest van 17 mei 2022 herinnert het Arbeidshof van Luik eraan dat, als er een met een werknemer ondertekende huurovereenkomst bestaat - een overeenkomst waarvan de echtheid niet wordt ontkend -, het delen van een deel van de woning met de vertegenwoordiger van de werkgever niet noodzakelijkerwijs verband houdt met de arbeidsovereenkomst.

Discriminatie


Arbh. Brussel, 23 mei 2022, AR 2020/AB/178 (Terra Laboris)
Handicap : bij arrest van 23 mei 2022 aanvaardt het arbeidshof van Brussel het bestaan van een discriminatie op grond van de handicap in een zaak betreffende een maatwerkbedrijf dat afstand heeft gedaan van een aanwervingsbelofte, aangezien het werd ingelicht over de hospitalisatie van de kandidaat.

Sluiting van ondernemingArbh. Luik (afd. Luik), 12 september 2022, AR 2020/AL/530 (Terra Laboris)
beperkende contracten : in een arrest van 12 september 2022 beslecht het arbeidshof van Luik de vraag die gesteld werd in een arrest van 31 januari 2022 betreffende de theorie van de “beperkende overeenkomsten”, waarbij het de vraag stelt nopens het recht op een verbrekingsvergoeding of op een overgangsvergoeding.

Socialezekerheidsrecht

Bijdrageplicht


HJEU 13 oktober 2022, Zaak nr. C-713/20, EU:C:2022:782 (Terra Laboris)
Uitzendarbeid :
in een arrest van 13 oktober 2022 geeft het Hof van Justitie van de Europese Unie de uitlegging die moet worden verleend aan artikel 11, § 3, onder a) en c), van verordening nr. 883/2004 betreffende het toepasselijke recht als het gaat om uitzendarbeid in een andere lidstaat dan de woonstaat, waarbij de arbeidsverhouding aan het einde van elke overeenkomst wordt onderbroken.

Sociale bijdragen


Arbh. Luik (afd. Luik), 24 mei 2022, AR 2021/AL/238 (Terra Laboris)
Vermindering voor eerste aanwervingen : in een arrest van 24 mei 2022 herinnert het Arbeidshof van Luik (afdeling Luik) aan de sociaaleconomische criteria waarmee kan worden nagegaan of de RSZ de verminderingen van sociale bijdragen voor eerste aanwervingen kan weigeren.

Arbh. Brussel, 13 juli 2022, AR 2019/AB/141 (Terra Laboris)
Vakantiegeld en COCOF : door middel van een arrest van 13 juli 2022 onderzoekt het Arbeidshof van Brussel de wettelijke grondslag van de inhouding van 13,07% op het vakantiegeld van het personeel van de COCOF, naar aanleiding van een vordering die werd ingesteld door een veertigtal statutaire personeelsleden.

Arbeidsongeval


Arbh. Brussel, 12 juli 2022, AR 2021/AB/24 (Terra Laboris)
Wettelijke voorwaarden voor de eis tot herziening :
in een arrest van 12 juli 2022 herinnert het arbeidshof van Brussel, opdat een vordering tot herziening zou worden ingewilligd, aan de vereiste van een nieuw feit dat niet gekend was of niet gekend kon zijn bij de betaling van de vergoeding van de pijnlijke gevolgen van het ongeval.

Arbh. Luik (afd. Luik), 24 mei 2022, AR 2022/AL/77 (Terra Laboris)
Bpost : in een arrest van 24 mei 2022 herinnert het Arbeidshof van Luik eraan dat het contractuele personeel van bepaalde autonome overheidsbedrijven, waaronder Bpost, niet onder de toepassing van de wet van 3 juli 1967 valt, maar onder de wet van 10 april 1971 die van toepassing is op de privésector.

Werkloosheid


Arbh. Brussel, 9 november 2022, AR 2021/AB/313 (Terra Laboris)
Occasionele activiteit : in een arrest van 9 november 2022 herhaalt het arbeidshof van Brussel de voorwaarden waarin de uitoefening van een activiteit als werknemer of zelfstandige verenigbaar is met het genot van werkloosheidsuitkeringen.

BeroepsziektenArbh. Luik (afd. Luik), 8 juni 2022, AR 2021/AL/506 (Terra Laboris)
Leeftijdscriterium : in een arrest van 8 juni 2022 herinnert het Arbeidshof van Luik eraan dat bij de beoordeling van blijvende arbeidsongeschiktheid, de inschatting van de sociaaleconomische factoren een belangrijke plaats moet toekennen aan de leeftijd, die als dusdanig de arbeidsmarkt van de werknemer die het slachtoffer is van de beroepsziekte beperkt.

KinderbijslagArbh. Luik (afd. Neufchâteau), 8 juni 2022, AR 2021/AU/47 (Terra Laboris)
Terugvordering van ten onrechte betaalde bedragen : bij arrest van 8 juni 2022 herhaalt het arbeidshof van Luik de gevolgen van de wetswijziging die heeft plaatsgevonden in de sector van de kinderbijslag in 2013 betreffende de verjaring van de vordering tot terugvordering in geval van bedrieglijke handelingen of valse of opzettelijk onvolledige verklaringen, waarbij de wijziging niet alleen invloed heeft op het vertrekpunt van de termijn, maar ook op de duur ervan.

HvJ, 13 oktober 2022, zaak nr. C-199/21, EU:C:2022:789 (Terra Laboris)
In aanmerking nemen voor het recht op kinderbijslag van een aanvraag ingediend door “de andere ouder” : bij arrest van 13 oktober 2022 geeft het Hof van Justitie van de Europese Unie de interpretatie die moet worden gegeven aan artikel 60, § 1, 3
e zin van verordening nr. 987/2009: aangezien de lidstaat een aanvraag heeft ingewilligd die werd ingediend door een andere persoon dan degene die aanspraak kan maken op het genot van de gezinsbijslag, is het eisen van de terugbetaling van die bijslag in strijd met het doel van artikel 60, § 1, 3e zin van verordening nr. 987/2009 (dat de aanvraag beoogt die werd ingediend door “de andere ouder”).

ZelfstandigenArbh. Luik (afd. Luik), 7 juni 2022, AR 2021/AL/83 (Terra Laboris)
Invordering van bijdragen : in een arrest van 7 juni 2022 sluit het Arbeidshof van Luik het onderzoek af naar de regelmatigheid van een dwangbevel dat werd betekend in het kader van een geschil over de invordering van bijdragen in het sociaal statuut van zelfstandigen.

leefloonArbh. Brussel, 8 juli 2022, AR 2020/AB/601 (Terra Laboris)
kinderbijslag : in een arrest van 8 juli 2022 concludeert het Arbeidshof van Brussel dat de toeslag op de kinderbijslag voor de handicap van de begunstigde niet in aanmerking moet worden genomen voor de berekening van het leefloon.

IGOCass., 24 oktober 2022, nr. S.22.0007.F (Terra Laboris)
Verblijf in het buitenland en overmacht : in een arrest van 24 oktober 2022 bevestigt het Hof van Cassatie dat overmacht kan rechtvaardigen dat het verblijf in het buitenland van een gerechtigde van de inkomensgarantie voor ouderen de door de wetgeving bepaalde maximumduur overschrijdt.
Legalworld
Legalworld Newsletter
Het recentste nieuws gratis in uw mailbox
Back To Top