jurisprudence
Legal02 februari, 2024

Rechtspraakoverzicht sociaal recht – november en december 2023

Rechtspraak speelt een zeer belangrijke rol bij de toepassing en interpretatie van wettelijke bepalingen. Daarom biedt SocialEye u dagelijks toegang tot rechterlijke uitspraken, becommentarieerd door professionals in sociaal recht. U vindt hier sociaalrechtelijke beslissingen die besproken werden in november en december 2023.

1) Arbeidsrecht

De uitvoering van de arbeidsovereenkomst

Cass., 29 november 2023, P.23.0952.F (Terra Laboris)
Begrip werkgever in het sociaal strafrecht. In het sociaal strafrecht is de werkgever hij die zijn gezag uitoefent over de werknemer. Hij kan dus aansprakelijk worden gesteld, hetzij als feitelijke werkgever, hetzij als aangestelde of lasthebber van een vennootschap waarvoor hij zou optreden.

Schorsing van de arbeidsovereenkomst

Arbh. Bergen (Kamer 4), 15 maart 2023, AR 2022/AM/88 (Terra Laboris) Oneigenlijk gebruik van tijdelijke werkloosheid door de werkgever. In een arrest van 15 maart 2023 besluit het arbeidshof van Bergen, in geval van oneigenlijk gebruik van de tijdelijke werkloosheid door de werkgever, met uitsluiting van de werknemer, bij het faillissement van de werkgever, van het genot van de werkloosheidsuitkeringen en tot de verplichting voor laatstgenoemde om deze terug te betalen in geval van gedeeltelijke tussenkomst van het Sluitingsfonds.

Arbh. Brussel, 16 augustus 2023, AR 2022/AB/387 (Terra Laboris) Tijdelijke werkloosheid wegens corona en uitoefening van een bijkomstige activiteit. In een arrest van 16 augustus 2023 herhaalt het arbeidshof van Brussel de maatregelen die afwijken van de algemene voorwaarden die door de werkloosheidsreglementering werden gesteld tijdens de COVID-19-crisis met betrekking tot de uitoefening van een bijberoep dat verenigbaar is met de toekenning van de uitkeringen.

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Arbh. Brussel, 18 juli 2023, AR 2020/AB/265 (Terra Laboris)
Ontslag om economische reden: omvang van de rechterlijke controle. In een arrest van 18 juli 2023 herinnert het arbeidshof van Brussel, dat het kennelijk onredelijke karakter van een ontslag onderzoekt, eraan dat, hoewel de rechterlijke controle een strikte controle is betreffende de feiten die aan de basis van het ontslag liggen, de controle van de economische reden plaatsvindt in het kader van een marginale controle.

Arbh. Luik, 25 juli 2023 – AR 2022/AL/294) (N. Crahay en M. Strongylos – Elegis)
Rechtmatigheid van camerabewaking door een derde. In dit opzicht verduidelijkt het hof dat het toepassingsgebied van cao nr. 68 zich niet uitstrekt tot camerabewaking die werd ingevoerd en uitgeoefend door een derde. De door camerabewaking van een derde verkregen beelden hebben dus geen ongeoorloofd karakter en mogen niet uit de debatten worden geweerd, onverminderd de Antigoon-rechtspraak.

Arbh. Bergen, kamer 1, 28 april 2023 - AR 2023/AM/35 (J. Nossent en M. Strongylos – elegis)
Arbeidsongeschiktheid wegens rugpijn + zware arbeid = dringende reden. Een werknemer die verklaard heeft rugpijn te hebben en arbeidsongeschikt is, kan om dringende reden worden ontslagen indien door een verslag van een privédetective wordt aangetoond dat hij zware arbeid heeft verricht die zijn genezing verhindert of vertraagt.

Arbh. Brussel, 13 juli 2023, AR 2020/AB/337 (Terra Laboris) Gezondheidstoestand. In een arrest van 13 juli 2023 herhaalt het arbeidshof van Brussel de vereisten die door het Grondwettelijk Hof in herinnering worden gebracht betreffende de omvang van het bewijs ten laste van de eiser: hij moet niet alleen bewijzen dat hij het voorwerp heeft uitgemaakt van een behandeling die hem ongunstig is, maar ook de feiten bewijzen die erop lijken te wijzen dat deze ongunstige behandeling werd ingegeven door ongeoorloofde redenen.

Arbrb. Luik (afd. Luik), 23 juni 2023, AR 22/3.931/A (Terra Laboris) Bepaling van de anciënniteit. In een vonnis van 23 juni 2023 herinnert de arbeidsrechtbank van Luik eraan dat, aangezien de anciënniteit die in aanmerking moet worden genomen voor de berekening van de opzeggingstermijn een periode van ononderbroken activiteit in dienst van dezelfde werkgever veronderstelt, een onderbreking tussen twee overeenkomsten, die deze continuïteit zou verbreken, reëel en effectief moet zijn en niet het eenzijdige feit van de werkgever kan zijn.

Arbh. Luik, 27 februari 2023 – AR 2022/AU/36 (J. Nossent en R. Capart – elegis)
Overheidssector. Het arbeidshof van Luik heeft beslist dat in geval van willekeurig ontslag van een contractuele werknemer door een overheid, deze werknemer zich kan beroepen op het quantum van de vergoeding dat bepaald is in cao 109 om zijn schade te begroten. Het hof beslist bovendien dat indien uit de oproeping tot het verhoor van de werknemer blijkt dat de beslissing om hem te ontslaan in werkelijkheid reeds werd genomen, een verlies van een kans zal worden vastgesteld in hoofde van de werknemer en eveneens kan worden vergoed.

Arbh. Brussel, 4 juli 2023, AR 2020/AB/273 (Terra Laboris)
Schrapping van een functie. In een arrest van 4 juli 2023 herinnert het arbeidshof van Brussel, bij wie een vordering tot vergoeding wegens rechtsmisbruik aanhangig is gemaakt, eraan dat de beslissing tot herplaatsing van een functie tot de beheersbevoegdheid van de onderneming behoort. Aangezien deze beslissing de schrapping van de functie tot gevolg heeft, is het ontslag daarvan het gevolg en vormt het geen dergelijk misbruik.

Arbh. Brussel, 13 juli 2023, AR 2020/AB/264 (Terra Laboris)
De samenloop tussen het begin van een arbeidsongeschiktheid en het ontslag maakt dit op zich niet discriminerend. In een arrest van 13 juli 2023 herhaalt het arbeidshof van Brussel de lering van het Grondwettelijk Hof, namelijk dat de feiten die moeten worden bewezen door de persoon die zich beklaagt het slachtoffer te zijn van discriminerend gedrag in de zin van de wet van 10 mei 2007 voldoende ernstig en relevant moeten zijn en dat het niet volstaat om te bewijzen dat men het voorwerp heeft uitgemaakt van een ongunstige behandeling. Er moeten ook feiten worden vastgesteld die erop lijken te wijzen dat dit werd ingegeven door ongeoorloofde motieven.

Grondwettelijk Hof, nr. 148/2023, 9 november 2023 (O. Langlet en A. Serlippens, Avocats, CEW)
Opzeggingsvergoeding. In een arrest van 9 november 2023 heeft het Grondwettelijk Hof geoordeeld dat de prejudiciële vraag die werd gesteld door de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel het gevolg was van een verkeerde lezing van artikel 39, § 1, 3e lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, en bijgevolg geen antwoord behoefde.

Arbrb. Luik (afd. Luik), 7 november 2023, AR 22/3.781/A (Terra Laboris) Ontbindende. In een vonnis van 7 november 2023 herinnert de arbeidsrechtbank van Luik, afdeling Luik, eraan dat een in een arbeidsovereenkomst bepaalde ontbindende voorwaarde geldig is wanneer ze een voorwaarde bevat waarvan de verwezenlijking niet afhangt van de wil van een van de partijen.

Handelsvertegenwoordiger

Arbrb. Luik (afd. Luik), 13 november 2023, AR 22/3.854/A (Terra Laboris) Commissielonen. Een vonnis van de arbeidsrechtbank van Luik, afdeling Luik, herinnert aan wat moet worden verstaan onder gespreide leveringen gelet op het recht van de handelsvertegenwoordiger op commissielonen voor de offertes die dateren van voor zijn ontslag.

Ongewenst

Arbh. Brussel, 4 september 2023, AR 2022/AB/110 (Terra Laboris) Preventie van het risico op ongewenst seksueel gedrag. In een arrest van 4 september 2023 heeft het arbeidshof van Brussel geoordeeld dat de ontoereikendheid van de maatregelen ter preventie van en bescherming tegen ongewenst seksueel gedrag op het werk een indirecte discriminatie ten aanzien van vrouwen kan uitmaken en de directie van een onderneming gelast een preventiebeleid tegen dit risico te implementeren, waarbij de bevelen gepaard gingen met een dwangsom.

Loon

Gent, 19 september 2023, rolnr. 2022/AR/672 (B. Mariscal) Auteursrechten. Volgens het Hof van Beroep in Gent kan het oude belastingstelsel van auteursrechten in casu niet worden toegepast omdat de belastingplichtige niet kan bewijzen dat hij de auteur is van de werken waarvoor hij beweert inkomsten te ontvangen. Het is duidelijk dat de lering van dit arrest kan worden doorgetrokken naar het nieuwe stelsel.

Burg. Rb. Waals-Brabant, 21 april 2023, rolnr. 21/1104/A (B. Mariscal) Arbeidsongevallenrente: geen inkomensverlies? Inzake arbeidsongevallen wordt de vergoeding die gelijk is aan het verschil tussen het werkelijke arbeidsongeschiktheidspercentage en 20% verondersteld een inkomensverlies te compenseren en dus belastbaar te zijn. Dit vermoeden is echter weerlegbaar. Als de belastingplichtige kan bewijzen dat er geen inkomensverlies is, is de vergoeding volledig vrijgesteld van belasting. In casu is de belastingplichtige hierin geslaagd. De rechtbank herinnert terecht aan de flexibiliteit die nodig is om een negatief feit te bewijzen.

Overdracht of afstand van onderneming

Arbrb. Luik (afd. Luik), 23 mei 2023, AR 21/3.151/A (Terra Laboris) Hervatting van activiteit in rechtstreeks beheer. In een vonnis van 23 mei 2023 herinnert de arbeidsrechtbank van Luik eraan dat, in geval van hervatting van een activiteit die hoofdzakelijk op arbeidskrachten steunt, het voor een overgang van onderneming noodzakelijk is dat een deel van het personeelsbestand, aanzienlijk op het vlak van aantal en bevoegdheden, wordt overgedragen naar een andere onderneming en dat het werk betreft dat wordt verricht voor rekening van een derde en niet in rechtstreeks beheer.

Gerechtelijke reorganisatie

Arbrb. Luik (afd. Luik), 26 mei 2023, AR 21/1799/A (Terra Laboris) Voorbereidende fase. In een vonnis van 26 mei 2023 heeft de arbeidsrechtbank van Luik het Hof van Justitie van de Europese Unie ondervraagd over de interpretatie die moet worden gegeven aan art. 5, § 1, van richtlijn 2021/23/EG (overgang van ondernemingen) wanneer de reorganisatie van de onderneming wordt voorbereid vóór de opening van een faillissementsprocedure (in casu in het kader van een procedure van gerechtelijke reorganisatie).

CAO

Voorz. Arbrb. Henegouwen (afd. Charleroi), 24 november 2023, 23/5/C (Terra Laboris)
Opzegging van een CAO. De voorzitster van de arbeidsrechtbank van Henegouweni, uitspraak doende in kort geding, heeft op 24 november 2023 een beschikking geveld waarin zij eraan herinnert dat de wet van 5 december 1968 de opzegging van een collectieve overeenkomst van bepaalde duur die geen beding van stilzwijgende verlenging bevat, niet toelaat.

Buitenlandse werknemers

HvJ, 16 november 2023, zaak nr. C-422/22 (Z T/TE), EU:C:2023:869 (Terra Laboris)
Procedure tot ambtshalve heroverweging van een A1-certificaat. In een arrest van 16 november 2023 verduidelijkt het Hof van Justitie van de Europese Unie de procedure die het orgaan dat A1-documenten afgeeft in geval van ambtshalve verrichte heroverweging moet volgen: in dat geval is er geen reden om een beroep te doen op de bemiddelingsprocedure met het bevoegde orgaan van een andere lidstaat.

Arbh. Luik (afd. Luik), 9 juni 2023, AR 2021/AL/407 (Terra Laboris) Terugwerkende kracht tot de datum van de aanvraag tot toekenning van het verblijfsrecht. In een arrest van 9 juni 2023 bevestigt het arbeidshof van Luik, afdeling Luik, voor de onderdanen van de Europese Unie de terugwerkende kracht tot de datum van de aanvraag van een beslissing tot toekenning van het verblijfsrecht (die declaratief is) en de uitsluiting van het recht op maatschappelijke integratie en op maatschappelijke dienstverlening tijdens de eerste drie maanden verblijf onder het loutere voorbehoud van de hoedanigheid van werknemer in de zin van richtlijn 2004/38/EG.

2) Socialezekerheidsrecht

Bijdrageplicht

Arbh. Bergen, 17 mei 2023, AR 2019/AM/445 (Terra Laboris)
Werkend vennoot. Het arbeidshof van Bergen heeft in een arrest van 17 mei 2023 de definitie van werkend vennoot in herinnering gebracht: het is hij die niet alleen een deel van het kapitaal bezit en de vruchten ervan plukt, maar ook in de vennootschap een activiteit anders dan in loondienst uitoefent om het kapitaal dat hem gedeeltelijk toebehoort, te laten renderen.

Sociale bijdragen

Arbh. Luik (afd. Namen), 27 juli 2023, AR 2022/AN/91 (Terra Laboris) Doelgroepverminderingen eerste aanwervingen. Een arrest van het arbeidshof van Luik van 27 juli 2023 vermeldt de aanwijzingen die toelaten in het kader van de programmawet van 24 november 2002 het bestaan van een technische bedrijfseenheid in aanmerking te nemen, namelijk voor het sociale criterium de aanwezigheid van een gemeenschappelijke persoon – werknemer of leidinggevende/oprichter en voor het economische criterium de plaats waar de activiteit wordt uitgeoefend, de gebruikte infrastructuur en de gelijkenis of complementariteit ervan en van het cliënteel.

Arbeidsongeval

Bron: Grondwettelijk Hof, nr. 132/2023, 19 oktober 2023 (O. Langlet en A. Serlippens, CEW)
Onderwijzend personeel en andere ambtenaren. Het Grondwettelijk Hof heeft in een arrest van 19 oktober 2023 beslist dat het feit dat leden van het onderwijzend personeel en andere ambtenaren van de overheidssector verschillend worden behandeld wat de dagen arbeidsongeschiktheid na de datum van consolidatie van de letsels als gevolg van een arbeidsongeval betreft, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet schendt.

Arbh. Luik (afd. Namen), 29 juni 2023, AR 2021/AN/126 (Terra Laboris) 0verheidssector. In een arrest van 29 juni 2023 brengt het arbeidshof van Luik artikel 22quater van de wet van 3 juli 1967 in herinnering, dit is een bepaling die in de overheidssector het slachtoffer van een arbeidsongeval beschermt tegen het risico van een terugbetaling van onverschuldigde betalingen in geval van latere vaststelling van de consolidatiedatum van de letsels met terugwerkende kracht.

Voorz. Arbrb. Luik, 24 oktober 2023, AR/1.038/A (Terra Laboris)
Weigering van halftijdse betrekking om medische redenen. In een beschikking van 24 oktober 2023 stelt de voorzitter van de arbeidsrechtbank van Luik, die verwijst naar het arrest Ring van het Hof van Justitie van de Europese Unie, met betrekking tot een weigering van een halftijdse betrekking om medische redenen aan een werknemer die het slachtoffer is van een arbeidsongeval, vast dat er discriminatie is op grond van het criterium van de handicap gelet op de weigering van een redelijke aanpassing en beveelt hij de stopzetting ervan.

Cass., 2 oktober 2023, S.23.0010.N (Terra Laboris)
Kan het arbeidsongeval van een politieagent buiten zijn politiezone en buiten zijn diensturen. Bij arrest van 2 oktober 2023 verwerpt het Hof van Cassatie een voorziening tegen een arrest van het arbeidshof van Antwerpen van 3 oktober 2022, dat met toepassing van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, en van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, heeft aanvaard dat het gezag van de politiezone-werkgever virtueel bestaat. Er is dus uitvoering van de arbeidsrelatie.

Arbh. Bergen, 5 juli 2023, AR 2022/AM/105 (Terra Laboris)
Plotse gebeurtenis. In een arrest van 5 juli 2023 herinnert het arbeidshof van Bergen eraan dat het onderzoek naar het bestaan van een plotse gebeurtenis niet mag worden verward met het verband tussen deze plotse gebeurtenis en het letsel: het verband tussen de plotse gebeurtenis en het letsel behoort tot het onderzoek van het oorzakelijk verband maar niet tot de bepaling van de plotse gebeurtenis zelf.

Arbrb. Luik (afd. Luik), 5 december 2023, AR 22/3.934/A (Terra Laboris) Verjaringsregels. In een vonnis van 5 december 2023 aanvaardt de arbeidsrechtbank van Luik (afdeling Luik) dat een vordering tot betaling van de arbeidsongevallenvergoedingen die werd ingesteld na de termijn van 3 jaar die voorkomt in art. 69 van de wet van 10 april 1971, niet verjaard is, aangezien de vermeldingen die vereist zijn door het Handvest van de sociaal verzekerde in art.14 niet voorkomen op de beslissing die ter kennis wordt gebracht van het slachtoffer.

Grondwettelijk Hof, nr. 157/2023, 23 november 2023 (O. Langlet en A. Serlippens, CEW)
Ontstentenis van indexering van de renten die worden toegekend aan de werknemers van de overheidssector. In een arrest van 23 november 2023 heeft het Grondwettelijk Hof voor recht gezegd dat art. 13, 2e lid, van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector art. 23 van de Grondwet niet schendt. Verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

Grondwettelijk Hof, nr. 121/2023, 14 september 2023 (O. Langlet en A. Serlippens, CEW)
Organisatorische autonomie van de ziekenfondsen. Het Grondwettelijk Hof heeft in een arrest van 14 september 2023 beslist om artikel 54 van de wet van 18 mei 2022 “houdende diverse dringende bepalingen inzake gezondheid” te vernietigen aangezien de wijziging die het invoert de autonomie van de ziekenfondsen bovenmatig aantast.

Arbh. Luik (afd. Namen), 6 juli 2023, AR 2022/AN/105 (Terra Laboris) Vermindering van vermogen. In een arrest van 6 juli 2023 herhaalt het arbeidshof van Luik, samen met de rechtsleer, een belangrijke regel die voorkomt in de paragrafen 1 en 2 van artikel 100 van de op 14 juli 1994 gecoördineerde wet: deze verwijzen niet naar hetzelfde begrip van (vermindering van) vermogen.

Werkloosheid

Arbh. Bergen, 4e kamer, 21 juni 2023, AR 2021/AM/394 (Terra Laboris) Inschakelingsuitkeringen. In een arrest van 21 juni 2023 besluit het arbeidshof van Bergen dat de verlaging van de leeftijdsgrens om het voordeel van de inschakelingsuitkeringen aan te vragen een schending uitmaakt van art. 23, Gw, en, met toepassing van art. 159 ervan, beslist om de nieuwe norm te weren en de norm toe te passen die van kracht was vóór de goedkeuring ervan.

Arbh. Bergen, 30 juni 2023, AR 2021/AM/124 (Terra Laboris) Dienstenchequewerknemers. In een arrest van 30 juni 2023 veroordeelt het arbeidshof van Bergen een dienstenchequebedrijf tot terugbetaling van de ontvangen bedragen die overeenstemmen met cheques die door een gebruiker worden aangewend voor niet-toegelaten arbeid om de reden dat zij tussenkomst van de staat en de aankoopprijs van de dienstencheques heeft genoten, terwijl de reglementering niet werd nageleefd.

Arbh. Brussel, 9 november 2023, AR 2020/AB/627 (Terra Laboris) Onderbreking van een zelfstandige activiteit. In een arrest van 9 november 2023 herinnert het arbeidshof van Brussel eraan dat het begrip tijdelijke onderbreking van een zelfstandige activiteit in hoofdberoep in de zin van artikel 55, 3°, van het organiek koninklijk besluit werkloosheid, niet van toepassing kan zijn in geval van stopzetting van activiteit.

Arbh. Luik (afd. Luik), 29 juni 2023, AR 2022/L/449 (Terra Laboris)
Jonge werkzoekenden die hun beroepsinschakelingstijd beëindigd hebben. Bij arrest van 29 juni 2023 maakt het arbeidshof van Luik, afdeling Luik, de balans op van het recht op kinderbijslag en inschakelingsuitkeringen in hoofde van de jonge werkzoekenden die hun beroepsinschakelingstijd hebben beëindigd en die het voorwerp hebben uitgemaakt van twee positieve evaluaties, waarbij het de kwestie behandelt vanuit het standpunt van de algemene kinderbijslagwet van 19 december 1939 en van het Waalse decreet van 8 februari 2018.

Pensioen

Grondwettelijk Hof, nr. 133/2023, 19 oktober 2023 (O. Langlet en A. Serlippens, CEW)
Overlevingspensioen voor wezen. Het Grondwettelijk Hof heeft in een arrest van 19 oktober 2023 beslist dat het feit dat minderjarige wezen van wie de langstlevende ouder opnieuw is gehuwd vóór het overlijden van de overleden ouder, een overlevingspensioen kunnen genieten wanneer zij hun meerderjarigheid bereiken of indien de langstlevende ouder vóór die datum zou overlijden, terwijl dit niet het geval is voor minderjarige wezen van wie de langstlevende ouder niet opnieuw is gehuwd vóór het overlijden van de overleden ouder, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet schendt.

HvJ, 16 november 2023, zaak, nr. C–459/22 (Terra Laboris)
Aanvullend pensioen opgebouwd via werkgever. In een arrest van 16 november 2023 willigt het Hof van Justitie een beroep wegens tekortkoming van de Europese Commissie tegen het Koninkrijk der Nederlanden in wegens een inbreuk op art. 45, VWEU, dat het vrije verkeer van werknemers waarborgt.

Kinderbijslag

Grondwettelijk Hof, nr. 137/2023, 19 oktober 2023 (O. Langlet en A. Serlippens, CEW)
kinderbijslag aan het verhoogde tarief voor wezen. Het Grondwettelijk Hof heeft in een arrest van 19 oktober 2023 beslist dat het verschillend behandelen van kinderen geboren vóór 1 januari 2020 en wees geworden vóór 1 januari 2019 en van kinderen geboren vóór 1 januari 2020, maar wees geworden na 1 januari 2019, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet schendt.

OCMW-dienstverlening

Arbrb. Waals-Brabant (afd. Waver), 20 oktober 2023, AR 23/74/A (Terra Laboris)
Ontstentenis van recht op leefloon voor personen die tijdelijke bescherming genieten: het Grondwettelijk Hof ondervraagd. Bij vonnis van 20 oktober 2023 stelt de arbeidsrechtbank van Waals-Brabant het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag over het verschil in behandeling door de wet van 26 mei 2002 tussen begunstigden van de subsidiaire bescherming (die recht hebben op leefloon) en begunstigden van de tijdelijke bescherming (die recht hebben op maatschappelijke dienstverlening).

Arbh. Luik (afd. Neufchâteau), 28 juni 2023, AR 2022/AU/56 (Terra Laboris)
Samenwoning: Bij arrest van 28 juni 2023 herhaalt het arbeidshof van Luik (afdeling Neufchâteau) een van de criteria die vereist zijn opdat er sprake zou zijn van samenwoning: een bepaalde duur is vereist, aangezien een tijdelijke situatie niet beantwoordt aan de wettelijke vereisten.

Inkomensgarantie voor ouderen

Arbh. Bergen, 26 juni 2023, AR 2022/AM/193 (Terra Laboris)
Overdracht van een onroerend goed in de inkomsten. Het arbeidshof van Bergen herinnert in een arrest van 26 juni 2023 eraan dat verschillende regels van toepassing zijn voor het in aanmerking nemen als bestaansmiddelen van de opbrengst van de overdracht onder bezwarende titel of om niet van een onroerend goed, afhankelijk van het ogenblik waarop deze heeft plaatsgevonden: voor of na de toekenning van de prestatie.
Legalworld
Legalworld Newsletter
Ontvang net als 7.500 andere experts maandelijks het meest recente nieuws en krachtige inzichten uit de juridische sector.
Back To Top