jurisprudence
Legal08 april, 2022

Rechtspraakoverzicht sociaal recht – maart 2022

Rechtspraak speelt een zeer belangrijke rol bij de toepassing en interpretatie van wettelijke bepalingen. Daarom biedt SocialEye u de mogelijkheid om dagelijks toegang te krijgen tot gerechtelijke beslissingen die besproken worden door specialisten in sociaal recht.
U vindt hierna sociaalrechtelijke beslissingen die besproken werden in maart 2022.

Arbeidsrecht

Uitvoering van de overeenkomst

Arbrb. Brussel (Fr.), 15 december 2021, A.R. 20/3.144/A (Terra Laboris)
Bestaanscriteria van de overeenkomst: het Hof herinnert eraan dat de bewijslast voor het bestaan van de arbeidsovereenkomst bij hem ligt. De controle op het bestaan van een relatie van ondergeschiktheid gebeurt aan de hand van de algemene criteria van artikel 333, §§ 1 en 2, van de programmawet (I) van 27 december 2006, bij gebreke van bepalingen door de Koning krachtens artikel 334 van dezelfde wet, die verwijzen naar specifieke criteria voor één of meer sectoren en die, zonder evenwel af te wijken van de criteria vermeld in artikel 333, elementen van socio-economische aard kunnen bevatten. De rechterlijke toetsing vindt dus plaats binnen het gesloten kader van de vier basiscriteria.

Arbrb. Luik (afd. Luik), 27 januari 2022, A.R. 18/3.571/A (Terra Laboris)
Aansprakelijkheid en car policy: het Hof herinnert aan het dwingende karakter van artikel 18 van de wet betreffende arbeidsovereenkomsten en de toepassing ervan in geval van een vordering van de werkgever tot vergoeding van de kosten van schade veroorzaakt aan een bedrijfsvoertuig.

Arbrb. Henegouwen (afd. Doornik), 11 februari 2022, A.R. 21/256/A (Terra Laboris)
Bedrijfsgeheim: het Hof herinnert eraan dat het beginsel van contractvrijheid wordt beperkt door de rechten die door andere rechtsbronnen worden gewaarborgd, met name door de vrijheid van arbeid die is vervat in artikel 23 van de Grondwet en artikel II.3 van het Wetboek van economisch recht. Eenieder heeft het recht de economische activiteit van zijn keuze uit te oefenen, en dit kan niet worden beperkt door een contractbepaling. Het geschil kan dus niet worden beslecht op grond van het betrokken contractbepaling, maar op grond van artikel 17 van de wet betreffende arbeidsovereenkomsten van 3 juli 1978, dat oneerlijke concurrentie verbiedt.


Verbreking van de overeenkomst

Arbeidshof Brussel, 16 februari 2022, A.R. 2019/AB/791 (Terra Laboris)
Nietigheid van de opzeggingstermijn vs. geldigheid van het ontslag: door vast te stellen dat de partijen de wil hebben om de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voort te zetten, heeft de rechter ten gronde niet erkend dat is afgezien van de absolute nietigheid van de opzeggingstermijn. In dit geval moet worden geconcludeerd dat de partijen de uitvoering van de arbeidsovereenkomst hebben voortgezet, aangezien zij het onmiddellijk ontslag niet hebben ingeroepen.

Arbrb. Luik (afd. Luik), 24 december 2021, A.R. 20/726/A (Terra Laboris)
Ernstige reden en preventieadviseur: het Hof herinnert eraan dat in geval van een door de rechter ongeldig verklaarde ernstige reden, de wettelijke vergoeding tegen ontslag van een preventieadviseur niet automatisch verschuldigd is.


Discriminatie

HJEU, 10 februari 2022, zaak C485/20 (A. Mortier)
Aanpassing van een werkpost:
in het kader van de bestrijding van discriminatie op grond van een handicap zijn werkgevers verplicht redelijke voorzieningen te treffen voor mensen met een handicap (art. 5 van de richtlijn). De onderhavige zaak - die zich in België afspeelt - biedt het Hof van Justitie van de Europese Unie de gelegenheid om de contouren van het begrip ‘redelijke aanpassingen’ te verfijnen.

 

Arbeidsduur

HJEU, 24 februari 2022, zaak C262/20 (A. Mortier)
Nachtarbeid van brandweerlieden:
nachtarbeid brengt bijzondere moeilijkheden mee waarmee rekening moet worden gehouden bij de vaststelling van het niveau van bescherming dat nodig is voor de gezondheid en veiligheid van nachtarbeiders, dat waarschijnlijk hoger is dan voor werknemers die niet met dergelijke moeilijkheden worden geconfronteerd.

 

Socialezekerheidsrecht

Socialezekerheidsbijdragen

Arbeidshof Luik (afd. Luik), 2 juni 2021, A.R. 2019/AL/655 (Terra Laboris)
Verjaring van de vordering: het Hof herinnert eraan dat de indiening van een aangifte van schuldvordering in het kader van de procedure van collectieve schuldenregeling een oorzaak is van stuiting van de verjaringstermijn van de RSZ-vorderingen, op dezelfde wijze als de indiening van een aangifte van schuldvordering in het kader van een faillissement..Arbeidsongeval

Arbeidshof Brussel, 15 november 2021, A.R. 2019/AB/509 (Terra Laboris)
Ambtshalve bijdrage: het Arbeidshof van Brussel concludeert dat artikel 59 van het koninklijk besluit van 21 december 1971, zoals vervangen door artikel 36 van het koninklijk besluit van 10 december 1987, onwettig is, aangezien de afdeling Wetgeving van de Raad van State niet werd geraadpleegd. Het Hof vernietigt bijgevolg een besluit dat op basis van deze bepaling een bijdrage voor ambtshalve aansluiting oplegt.

Cass., 20 december 2021, nr. S.21.0041.N (Terra Laboris)
Niet-bekrachtigde vergoedingsovereenkomst: het Hof bevestigt de regel dat een ontwerp van vergoedingsovereenkomst dat niet door FEDRIS is bekrachtigd, geen gevolgen kan hebben en dat de rechter niet gebonden is aan de daarin vervatte elementen. Het Hof van Cassatie bevestigt dus opnieuw de verplichting voor de rechter om alle elementen van de schadevergoeding te verifiëren.

Arbeidshof Luik (afd. Luik), 15 februari 2022, A.R. 2021/AL/188 (Terra Laboris)
Arbeidsongeschiktheidsrente in de overheidssector: het Hof stelt het Grondwettelijk Hof vragen over de kwestie van de indexering van de blijvende arbeidsongeschiktheidsrente bij een arbeidsongeval in de overheidssector.

Arbeidshof Luik (afd. Neufchâteau), 8 december 2021, A.R. 2021/AU/6 (Terra Laboris)
Stagiair: het Hof herinnert eraan dat deze stagiairs vóór de wet van 21 december 2018 niet onder het toepassingsgebied van de wet van 10 april 1971 vielen, maar dat, in casu met toepassing van de regelgeving van het Waalse Gewest, een decreet van 18 juli 1997 de werkgever de verplichting oplegt om de stagiair op dezelfde wijze als de wet van 10 april 1971 te verzekeren tegen ongevallenrisico's.

 

Arbeidshof Mons, 1 maart 2022, A.R. 2021/AM/110 (Terra Laboris)
Herziening: het Hof neemt de voorwaarden van de vordering tot herziening over, met inbegrip van de delicate kwestie van het vereiste nieuwe feit, zijnde het element dat zich heeft voorgedaan na de datum van vaststelling van de blijvende arbeidsongeschiktheid.


Werkloosheid

Arbeidshof Luik (afd. Luik), 10 september 2021, A.R. 2020/AL/536 (Terra Laboris)
Herziening: dit arrest stelt ons in staat terug te komen op het begrip beroepsinkomsten waarmee rekening moet worden gehouden in het kader van artikel 110 van het organieke koninklijk besluit. De beroepsinkomsten zelf zijn omschreven in artikel 60 van het ministerieel besluit van 26 november 1991. Ze omvatten alle inkomsten uit de uitoefening van een beroepsactiviteit, alsmede de inkomsten bedoeld in artikel 46, §§ 1 en 2, van het koninklijk besluit (gewaarborgd loon, feestdagen, vakantiegeld, enz.).

Arbeidshof Brussel, 16 februari 2022, A.R. 2019/AB/846 (Terra Laboris)
Dienstencheque: bij gebrek aan uitkering ten gevolge van onrechtmatig handelen van de werkgever, zal de schade worden vergoed, zoals de rechter in de wet bepaalt, in natura of gelijkwaardig. Er wordt in dit verband terecht aan herinnerd dat de rechter ten gronde de beoordeling ex aequo et bono kan vaststellen, evenwel onder de voorwaarden die het Hof van Cassatie voor dit soort beoordeling heeft vastgesteld.

Arbeidshof Luik (afd. Neufchâteau), 13 oktober 2021, A.R. 2020/AU/63 (Terra Laboris)
Voorlopige uitkering: het Hof herinnert aan de voorwaarden voor toekenning van een voorlopige werkloosheidsuitkering, namelijk dat de ontslagen werknemer zich ertoe moet verbinden bij de bevoegde rechterlijke instantie een vordering tegen zijn ex-werkgever in te stellen, en wel binnen een jaar na het ontslag.

Arbeidshof Luik (afd. Luik), 9 september 2021, A.R. 2020/AL/229 (Terra Laboris)
Informatieplicht: het Hof herinnert aan de verplichtingen die het Handvest van de sociaal verzekerde aan de socialezekerheidsinstellingen oplegt, in casu de verplichting voor de uitbetalingsinstelling om de werkloze ervan in kennis te stellen dat hij zich als werkzoekende bij het FOREm moet laten inschrijven.

Cass., 14 februari 2022, nr. S.21.0004.F (Terra Laboris)
Verjaring: het Hof verduidelijkt de toepassing in de tijd van een wet die een nieuwe oorzaak van schorsing van de vordering tot terugbetaling van onverschuldigd betaalde werkloosheidsuitkeringen invoert.

Arbrb. Henegouwen (afd. Doornik), 18 februari 2022, A.R. 19/149/A (Terra Laboris)
Volledig werkloze en deeltijdse arbeidsovereenkomst: het Hof herinnert aan het arrest van het Hof van Cassatie van 20 mei 2019, volgens hetwelk de begunstigde van een volledige werkloosheidsuitkering op basis van een voltijdse activiteit en die een deeltijdse arbeidsovereenkomst sluit zonder te voldoen aan de voorwaarden van het statuut van deeltijdse werknemer met behoud van rechten, niet meer kan worden beschouwd als een volledig werkloze en dus geen uitkering kan genieten voor de dagen waarop hij niet werkt in het kader van zijn arbeidsovereenkomst.Zelfstandige


Arbeidshof Luik (afd. Luik), 1 februari 2022, A.R. 2021/AL/81 (Terra Laboris)
Bijdrage en uitkering in het buitenland: de Arbeidsrechtbank te Luik (afdeling Luik) verwijst naar verordening nr. 883/2004 voor de bepaling van het toepasselijke recht op het gebied van de sociale zekerheid, betreffende een verzoek van het RSVZ om bij te dragen aan het sociaal statuut, gelet op de ontvangst van zitpenningen in de hoedanigheid van bestuurder van een ziekenfonds, waarbij de betrokkene tegelijkertijd door zijn (overheids)werkgever in het buitenland was gedetacheerd.Gehandicapte persoon

Arbeidshof Brussel, 8 november 2021, A.R. 2020/AB/655 (Terra Laboris)
Nationaliteit: het Hof neemt het standpunt over van de hoge gerechtshoven inzake de nationaliteitsvoorwaarde voor de toekenning van uitkeringen aan gehandicapten, en met name inzake het gemaakte onderscheid tussen inschrijving in het bevolkingsregister en inschrijving in het vreemdelingenregister.

Legalworld
Legalworld Newsletter
Ontvang net als 7.500 andere experts maandelijks het meest recente nieuws en krachtige inzichten uit de juridische sector.
Back To Top