jurisprudence
Legal30 juni, 2021

Rechtspraakoverzicht sociaal recht – juni 2021

Rechtspraak speelt een zeer belangrijke rol bij de toepassing en interpretatie van wettelijke bepalingen. Daarom biedt SocialEye u de mogelijkheid om dagelijks toegang te krijgen tot rechterlijke uitspraken die zijn becommentarieerd door professionals op het gebied van sociaal recht.

Arbeidsrecht

Schending van het contract

Arbh. Luik- afdeling Luik, kamer 3-G, 26 maart 2021 – A.R. 2021/AL/5 (Terra Laboris)

Dringende reden en bedreiging op Messenger: De omstandigheden die gepaard gaan met de begane fout moeten in aanmerking worden genomen om deze als een dringende reden te kwalificeren. Het Hof erkent de fout en acht deze zo belangrijk dat het de werknemer door middel van zijn arrest waarschuwt, maar het is van oordeel dat het, gelet op de omstandigheden van het geval, geen dringende reden is.

Arbh. afdeling Luik - Namen, kamer 6-B, 20 mei 2021 – A.R. 2020/AN/42 (J. Nossent en R. Capart, Elegis)

Dringende reden en racistische uitlatingen op Messenger: racistische boodschappen die in een privéconversatie op een sociaal netwerk worden uitgewisseld, kunnen een dringende reden vormen, rekening houdend met de omstandigheden van het geval. Het bewijs van deze uitlatingen wordt regelmatig gemeld indien de werkgever door de ontvanger van deze berichten op de hoogte wordt gebracht.

Arbh. Luik (afd. Luik), 11 januari 2021, A.R. 19/3.975/A (Terra Laboris)

CAO die voorziet in een procedure voorafgaand aan het ontslag: in een vonnis van 11 januari 2021 besluit de arbeidsrechtbank van Luik (afdeling Luik), bij wie een vordering tot vergoeding wordt aanhangig gemaakt die bij collectieve ondernemingsovereenkomst bepaald is in geval van niet-naleving van de procedure voorafgaand aan een individueel ontslag, dat deze vergoeding niet cumuleerbaar is met die waarin cao nr. 109 voorziet wegens kennelijk onredelijk ontslag.

Arbh. Henegouwen (afd. Doornik) 2 april 2021, A.R. 19/260/A en 19/531/A (Terra Laboris)

Gelijktijdige beëindiging en ongerechtvaardigde arbeidsongeschiktheid: het Hof herinnert eraan dat in geval van een inbreuk door de werknemer, deze inbreuk aanleiding kan geven tot een gelijktijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst en dat het voortduren van de inbreuk zelf een criterium voor het onderzoek ervan is.

Arbh. Luik (afd. Verviers), 3 februari 2021, A.R. 20/78/A (Terra Laboris)

Gezondheidstoestand en herplaatsingsprocedure: het Hof onderzoekt het kader van de regels inzake discriminatie op grond van gezondheidstoestand, kennelijk onredelijk ontslag en herplaatsingsprocedure, en onderzoekt voor elk van deze mechanismen het recht van de werknemer op een vergoeding na de verbreking van de overeenkomst.

Arbrb. Henegouwen (afd. Doornik), 19 februari 2021, A.R. 19/676/A (Terra Laboris)

Preventieadviseur: de door de wet erkende reden van onbekwaamheid voor het ontheffen van de preventieadviseur uit zijn functie, is voor discussie vatbaar. De interpretatie van het begrip moet gebaseerd zijn op de basis- en voortgezette opleiding van de preventieadviseur en op diens ervaring. Bovendien moet rekening worden gehouden met de noodzakelijke relatie tussen de bekwaamheid van de preventieadviseur zelf en de bekwaamheden die in het bedrijf aanwezig moeten zijn. Het doel is het preventiebeleid en de uitvoering van het algemene preventieplan tot een goed einde te brengen.

Deeltijdse arbeid

Arbh. Brussel, 3 februari 2021, A.R. 2019/AB/603 (Terra Laboris)

Vermoeden van voltijdse tewerkstelling: het Hof neemt de bewijsregels over van artikel 22ter van de wet van 27 juni 1969 betreffende het vermoeden van voltijdse tewerkstelling in geval van niet-naleving van de verplichtingen inzake deeltijdse tewerkstelling.

 

Tijdelijke arbeid

EHVJ (Grote kamer), 3 juni 2021, zaak nr. C-784/19

Grensoverschrijdende uitzendarbeid: Het Hof van Justitie heeft een principiële uitspraak gedaan, waarbij het eist dat een uitzendbureau dat verzoekt om terbeschikkingstelling van de door hem aangeworven arbeidskrachten aan in een andere lidstaat gevestigde inlenende ondernemingen, op het grondgebied waar het is gevestigd een aanzienlijk deel van zijn werkzaamheden verricht ten behoeve van inlenende ondernemingen die op het grondgebied van die staat zijn gevestigd en daar zelf hun werkzaamheden verrichten.

 

Thematisch verlof

Arbh. Brussel, 14 januari 2021, A.R.2019/AB/936 (Terra Laboris)

Bijstand aan een ernstig ziek lid van het huishouden: In een arrest van 14 januari 2021 herinnert het arbeidshof van Brussel eraan dat de tekst van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998, dat een recht op loopbaanonderbreking invoert voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid, strikt moet worden geïnterpreteerd. Wat de familieleden betreft, worden de bloedverwanten tot de tweede graad en de aanverwanten tot de eerste graad van de werknemer beoogd: het begrip kan niet worden uitgebreid tot de wettelijk samenwonenden.

Discriminatie

Arbh. Brussel (ref.), 3 mei 2021, A.R. 19/1.755/A (Terra Laboris)

Discriminatie bij aanwerving en religieuze overtuiging: bij beschikking wijst de voorzitter van het Hof een vordering tot ontbinding wegens discriminatie op grond van religieuze overtuiging (het dragen van een hoofddoek) toe, waarbij de MIVB wordt gelast er een einde aan te maken en de gediscrimineerde de wettelijke vergoeding toe te kennen, en dit zowel op grond van directe als indirecte discriminatie.

Collectief arbeidsrecht

Arbh. Brussel, 21 januari 2021, A.R. 2019/AB/60 (Terra Laboris)

PC bevoegdheid en samenloop van activiteiten: het Hof herinnert eraan dat in geval van een verscheidenheid van activiteiten binnen een onderneming, de hoofdactiviteit zal worden bepaald op basis van de arbeidstijd die door het personeel aan de ene of de andere activiteit wordt besteed, waarbij de omzet geen relevant criterium is.

Socialezekerheidswetgeving

Algemeen

Arbrb. Henegouwen (afd. Doornik), 9 februari 2021, A.R. 18/749/A (Terra Laboris)

Vermindering van bijdragen voor een nieuwe tewerkstelling: het Hof herinnert eraan dat de sociale en economische criteria die moeten worden onderzocht om de geldigheid van een vermindering van socialezekerheidsbijdragen voor doelgroepen met een "nieuwe tewerkstelling" na te gaan, globaal moeten worden toegepast, aangezien niet cumulatief mag worden voldaan aan alle criteria die in het algemeen in de rechtspraak zijn aangehouden.

Werkloosheid

Arbh. Luik (afd. Luik), 11 maart 2021, A.R. 2020/AL/255 (Terra Laboris)

Degressiviteit en standstill: het Hof vernietigt artikel 114 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 in zijn huidige versie (zoals het bestaat sinds het koninklijk besluit van 23 juli 2012), gelet op de nieuwe maatregelen die zijn opgelegd in het kader van de toegenomen degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen, die leiden tot een aanzienlijke achteruitgang van de sociale bescherming.

Cass. 19 april 2021, nr. S.20.0068.F (Terra Laboris)

Invoegtoeslag en stilstand: het Hof herinnert eraan dat artikel 23 van de Grondwet op het gebied van het recht op sociale zekerheid en het recht op sociale bijstand een standstill-verplichting inhoudt die zich ertegen verzet dat de bevoegde wetgever en regelgevende autoriteit het door de toepasselijke norm geboden beschermingsniveau aanzienlijk verlagen zonder dat daarvoor redenen van algemeen belang bestaan; de verlaging van het beschermingsniveau niet onevenredig mag zijn en dat dit beginsel geldt voor alle socialezekerheidsuitkeringen, en dus ook voor niet op premie- of bijdragebetaling berustende uitkeringen zoals integratietoelagen.

Arbh. Brussel, 11 maart 2021, A.R. 2018/AB/406 (Terra Laboris)

Artiest en auteursrecht: voor het Hof heeft de tekst van artikel 130, § 1, 6°, van het organiek koninklijk besluit een zeer ruime draagwijdte, aangezien hij betrekking heeft op het voortbrengsel van een uitgeoefende werkzaamheid, ongeacht de kwalificatie daarvan in het burgerlijk recht of in het fiscaal recht voor de inaanmerkingneming van het auteursrecht bij de berekening van de werkloosheidsuitkeringen.

Arbrb. Henegouwen (afd. Bergen), 15 maart 2021, A.R. 19/953/A (Terra Laboris)

Informatieplicht van de RVA: in dit arrest heeft de rechter in twee fasen geredeneerd om na te gaan of de feitelijke elementen toelaten de werkloosheidsuitkeringen te cumuleren met de door de sociaal verzekerde ondernomen acties met het oog op de oprichting van haar onderneming. De eerste stap in de redenering bestaat erin de realiteit van de betrokken stappen en activiteiten na te gaan, aangezien de rechter alleen het bestaan van voorbereidende activiteiten kan vaststellen. Zodra de handelingen zijn gekwalificeerd en is vastgesteld dat er geen sprake is van een nevenverklaring, kan de rechter pas concluderen dat de beslissing van de RVA gegrond is. Het Handvest van de sociaal verzekerden matigt vervolgens de gevolgen van deze vaststelling voor de sociaal verzekerden, aangezien deze wetstekst de socialezekerheidsorganen een verplichting oplegt die niet alleen als reactief maar ook als proactief wordt gekwalificeerd.

Ziektekostenverzekering en uitkeringen

Cass. 18 januari 2021, nr. C.18.0417.F (Terra Laboris)

Wettelijke subrogatie van de verzekeraar: het Hof wijst een beroep toe tegen een beslissing van het Hof van Beroep te Luik, dat had erkend dat de vordering van de verzekeraar tot terugvordering van door hem voorgeschoten prestaties kon worden gebaseerd op artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek. Het Hof van Cassatie herinnerde eraan dat het hier ging om een eigen actie van de verzekerde, uitgeoefend door een afzonderlijke vordering, en dat de verzekeraar geen schade had geleden, aangezien hij de wettelijke voorschotten had betaald in het kader van de subrogatie van artikel 136, § 2, van de wet van 14 juli 1994.

Arbrb Henegouwen (afd. Bergen), 15 maart 2021, A.R. 18/1.605/A (Terra Laboris)

Pluraliteit van rechterlijke beroepen: het Hof herinnert aan de draagwijdte van de verwijzing naar de rechter in geval van pluraliteit van administratieve besluiten en rechterlijke beroepen: het ontbreken van beroep tegen het eerste besluit impliceert dat de verwijzing naar de rechter pas begint bij het begin van de voor de rechter aangevochten periode, in casu besluiten die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp maar op verschillende tijdvakken.

Zelfstandige

Arbh. Brussel, 2 maart 2021, A.R. 2019/AB/826 (Terra Laboris)

Onrechtmatig verblijvende werknemer en sociale bijdragen: het Hof herinnert eraan dat er geen verband bestaat tussen het recht op sociale uitkeringen dat voortvloeit uit het ontbreken van het verblijfsrecht en de verplichting voor een zelfstandige om bij te dragen aan het sociaal statuut wanneer is voldaan aan de wettelijke voorwaarden om te besluiten dat er sprake is van de uitoefening van een activiteit in de zin van koninklijk besluit nr. 38.

Personen met een handicap

Arbh. Brussel, 19 januari 2021, A.R.. 2019/AB/37 (Terra Laboris)

Integratie en bevoegdheid: het arbeidshof van Brussel brengt de regels in herinnering die bepalen of een bestuursorgaan over een gebonden bevoegdheid of over een discretionaire bevoegdheid beschikt om de omvang van de rechterlijke controle te controleren.

Legalworld
Legalworld Newsletter
Ontvang net als 7.500 andere experts maandelijks het meest recente nieuws en krachtige inzichten uit de juridische sector.
Back To Top