jurisprudence
Legal22 augustus, 2023

Rechtspraakoverzicht sociaal recht – mei en juni 2023

Rechtspraak speelt een zeer belangrijke rol bij de toepassing en interpretatie van wettelijke bepalingen. Daarom biedt SocialEye u de mogelijkheid om dagelijks toegang te krijgen tot gerechtelijke beslissingen die besproken worden door specialisten in sociaal recht. U vindt hierna sociaalrechtelijke beslissingen die besproken werden in mei en juni 2023.

1) Arbeidsrecht

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Arbrb. Luik (afd. Verviers), 23 november 2022, AR 21/569/A (Terra Laboris)
Aanwervingsgesprekken : in een vonnis van 23 november 2022 past de arbeidsrechtbank van Luik de theorie van het verlies van een kans toe in geval van een fout die werd begaan tijdens aanwervingsgesprekken, waarbij aan de niet-aangeworven werkneemster een schadevergoeding wegens materiële schade wordt toegekend.

Arbh. Brussel, 11 januari 2023, AR 2019/AB/130 (Terra Laboris)
Ontslagbevoegdheid in een naamloze vennootschap : in een arrest van 11 januari 2023 herinnert het arbeidshof van Brussel eraan dat een naamloze vennootschap handelt door haar organen en dat deze bijzondere bevoegdheden kunnen delegeren aan bijzondere lasthebbers, die de bevoegdheid kunnen krijgen om zelf een lasthebber aan te stellen om de lastgeving uit te voeren.

Arbh. Luik, 28 februari 2023 – AR 2022/AL/149 (J. Nossent et R. Capart – elegis)
Impliciet ontslag en ius variandi van de werkgever : een impliciet ontslag moet een belangrijke wijziging zijn van een essentieel element van de overeenkomst. Buiten deze twee criteria blijft het de werkgever vrij om de manier waarop het werk gecontroleerd wordt te wijzigen, te beslissen om een werknemer te bevorderen en zijn hiërarchische positie te wijzigen indien deze beslissingen niet onrechtmatig zijn.

Arbh. Brussel, 17 januari 2023, AR 2019/AB/723 (Terra Laboris)
Dringende reden : in een arrest van 17 januari 2023 herinnert het Arbeidshof van Brussel eraan dat de werkgever die een werknemer om dringende reden heeft ontslagen - in geval van bewezen feiten - de dringende reden moet aantonen ten aanzien van de vermeldingen van de ontslagbrief.

Arbh. Brussel, 20 februari 2023, AR 2021/AB/28 (Terra Laboris)
Dringende reden : in een arrest van 20 februari 2023 herinnert het arbeidshof van Brussel eraan dat de uitoefening van een (al dan niet bezoldigde) activiteit tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid niet noodzakelijk een dringende reden vormt.

Arbh. Brussel, 4 april 2023, AR 2019/AB/937 (Terra Laboris)
Dringende reden : In een arrest van 4 april 2023 herinnert het arbeidshof van Brussel eraan dat een werknemer zonder toestemming geen toegang mag hebben tot een mailbox van een van zijn collega's of a fortiori een kopie ervan mag nemen terwijl zij niet voor hem bestemd waren.

Arbrb. Luik (afd. Verviers), 8 februari 2023, AR 22/30/A (Terra Laboris)
Omvang van de rechterlijke controle van de ontslagredenen : in een vonnis van 8 februari 2023 onderzoekt de arbeidsrechtbank van Luik (afdeling Verviers) de gegrondheid van een ontslagmaatregel van een hoger kaderlid, waarbij zij eraan herinnert dat het niet in aanmerking nemen door de werkgever van voorstellen die hij in de loop van de overeenkomst heeft gedaan om bij te dragen tot de oplossing van belangrijke werkingsproblemen en de beslissing tot ontslag wegens deze problemen geen beslissingen zijn die een normale en redelijke werkgever in dezelfde situatie zou hebben genomen.

Arbrb. Henegouwen (afd. Doornik), 17 februari 2023, AR 21/546/A (Terra Laboris)
Onenigheid tussen twee personeelsleden : in een vonnis van 17 februari 2023 herinnert de arbeidsrechtbank van Henegouwen (afdeling Doornik) eraan, in het kader van het onderzoek nopens het kennelijk onredelijke karakter van het ontslag, dat achtereenvolgens verschillende criteria moeten worden gecontroleerd, in een progressieve redenering: zodra een voorwaarde niet vervuld is, wordt het ontslag kennelijk onredelijk.

Arbh. Brussel, 20 maart 2023, AR 2017/AB/863 (Terra Laboris)
Ouderschapsverlof : in een arrest van 20 maart 2023 brengt het arbeidshof van Brussel het mechanisme van de wettelijke ontslagbescherming in herinnering in geval van ouderschapsverlof van de contractuele werknemer uit de privésector.

Arbh. Brussel, 7 februari 2023, AR 2019/AB/599 (Terra Laboris)
Presteren van een nietige opzegging : in een arrest van 7 februari 2023 herinnert het arbeidshof van Brussel eraan dat in geval van een nietige opzegging, waarbij de partijen zich geen rekenschap hebben gegeven van die nietigheid, men niet kan beschouwen dat de voortzetting van de arbeidsprestaties de afstand impliceert van het recht om het onmiddellijke karakter van het ontslag in te roepen.

Arbh. Brussel, 3 mei 2023, AR 2021/AB/147 (Terra Laboris)
Banksector : in een arrest van 3 mei 2023 herhaalt het arbeidshof van Brussel het toepassingsgebied van de sectorale cao in de banksector betreffende de vastheid van betrekking, die niet alle werknemers van de sector dekt, maar enkel deze die beoogd worden in een andere sectorale collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2008 betreffende het verloningssysteem in de sector.

Schorsing van de arbeidsovereenkomst

Arbh. Brussel, 27 februari 2023, AR 2022/AB/291 (Terra Laboris)
Slachtoffers van terreurdaden : in een arrest van 27 februari 2023 bevestigt het Arbeidshof van Brussel dat de wet van 18 juli 2017 het mogelijk maakt om aan slachtoffers van daden van terrorisme hulp van een derde toe te kennen, zoals bepaald in de wet van 15 maart 1954 die bedoeld was de burgerlijke slachtoffers van de oorlog 1940-1945 te vergoeden.

Arbh. Luik (afd. Namen), 21 februari 2023, AR 2022/AN/58 (Terra Laboris)
Tijdelijke werkloosheid en COVID-19 : in een arrest van 21 februari 2023 vernietigt het arbeidshof van Luik (afdeling Namen) een beslissing van de RVA die voor de periode van het begin van de COVID-19-crisis de terugbetaling had geëist van tijdelijke werkloosheidsuitkeringen gelet op de schorsing van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd volgend op (maar niet onmiddellijk) een vorige overeenkomst van dezelfde aard.

Franstalige rechtbank van eerste aanleg van Brussel, 23 mei 2023, AR 23F000381 (Terra Laboris)
Niet-naleving van de bepalingen inzake moederschap en strafrechtelijke gevolgen : In een vonnis van 23 mei 2023 herhaalt de Franstalige rechtbank van eerste aanleg van Brussel, bij wie een vervolging van het arbeidsauditoraat aanhangig is gemaakt, de wettelijke bepalingen die de niet-naleving van de moederschapsbescherming sanctioneren, namelijk de arbeidswet van 16 maart 1971, de Codex over het welzijn op het werk en het Sociaal Strafwetboek.

Arbh. Brussel, 17 januari 2023, AR 2021/AB/808 (Terra Laboris)
Wie moet de zwangere vrouw in het bedrijf informeren over haar zwangerschap? In een arrest van 17 januari 2023 verduidelijkt het arbeidshof van Brussel het begrip ‘werkgever’ in de zin van artikel 40 van de wet van 16 maart 1971: het betreft elke persoon in de onderneming die over de gezagsbevoegdheid beschikt en die de werkneemster rechtmatig kan beschouwen als de persoon die op de hoogte moet worden gebracht van de zwangerschap.

Voorz. Rb. Waals-Brabant, 6 juni 2023, ref 23/11/C (Terra Laboris)
Conflict Delhaize : In een beschikking van 6 juni 2023 heeft de voorzitster van de rechtbank van eerste aanleg van Waals-Brabant in het kader van een derdenverzet een beschikking van 22 maart 2023 ingetrokken die het eenzijdige verzoekschrift van de vennootschap Delhaize had ingewilligd om de stakingsposten voor de exploitatiezetels gelegen in het gerechtelijk arrondissement Waals-Brabant te verbieden.

Arbeidsduur

Arbh. Luik, kamer 8-B, 15 februari 2023 – AR 2021/AU/16 (C. ASSAF en R. CAPART – elegis)
Afwezigheid van een systeem van registratie van de arbeidstijd : in een arrest van 15 februari 2023 doet het arbeidshof van Luik uitspraak over de belangrijke principekwesties die het arrest “CCOO” van 14 mei 2019 van het HvJ-EU opwerpt, dat de lidstaten verplicht de werkgevers te verplichten een systeem van registratie van de arbeidstijd in te voeren. Bij gebrek aan Belgische omzetting van deze verplichting verduidelijkt het hof de rol van de rechter en koppelt het arrest van het HvJ aan de kwestie van de bewijslast van overuren die door een werknemer werden gepresteerd.

Arbrb. Luik (afd. Luik), 13 januari 2023, AR 22/639/A (Terra Laboris)
Vrijwillige brandweerlieden : in een vonnis van 13 januari 2023 brengt de arbeidsrechtbank van Luik de rechtspraak van het Hof van Justitie in zijn arrest MATZAK inzake het begrip arbeidstijd in herinnering.

Discriminatie

Arbh. Brussel, 27 april 2023, AR 2022/CB/6 (Terra Laboris)
Pesten op het werk en hyperconflict : in een arrest van 27 april 2023 verwerpt het arbeidshof van Brussel een vordering tot staking van pesterijen, waarbij het besluit tot een hyperconflict op de wijze van wederkerigheid.

Arbh. Brussel, 1 maart 2023, AR 2017/AB/136 (Terra Laboris)
Werknemer met een handicap en begrip redelijke aanpassingen : in een arrest van 1 maart 2023 herinnert het arbeidshof van Brussel eraan dat de weigering om redelijke aanpassingen door te voeren ten gunste van een persoon met een handicap een discriminatie vormt en dat het in deze context beslist ontslag discriminerend is in de zin van de wet van 10 mei 2007.


2) Socialezekerheidsrecht

Sociale bijdragen

Arbh. Luik (afd. Luik), 20 februari 2023, AR 2022/AL/82 (Terra Laboris)
Fout van de RSZ  : in een arrest van 20 februari 2023 deed het Arbeidshof van Luik uitspraak over een geschil over de vermindering van socialezekerheidsbijdragen voor eerste aanwervingen. Het Hof oordeelde dat de vergoeding van de als gevolg van een laattijdige beslissing van de RSZ geleden schade verder kan gaan dan de loutere schorsing van het renteverloop.

Grondwettelijk Hof, nr. 69/2023, 27 april 2023, A.R. nr. 7761 en 7767 (O. Langlet et A. Serlippens, CEW & Partners)
Afschaffing van de werkhervattingstoeslag in het Waals Gewest : het Grondwettelijk Hof heeft in een arrest van 27 april 2023 beslist dat de afschaffing van de werkhervattingstoeslag in het Waals Gewest het standstill-effect dat bekrachtigd wordt door artikel 23, lid 3, 2° van de Grondwet niet schendt.

Arbeidsongeval

Arbh. Brussel, 19 december 2022, AR 2020/AB/483 (Terra Laboris)
Controle van het deskundigenonderzoek door de rechter : in een arrest van 19 december 2022 brengt het arbeidshof van Brussel zijn rechtspraak in herinnering betreffende de verplichtingen van de deskundige in het kader van het advies dat aan de rechter moet worden gegeven over de evaluatie van de pijnlijke gevolgen van een arbeidsongeval.

Arbh. Luik (afd. Luik), 13 december 2022, AR 2022/AL/122 (Terra Laboris)
Reactie op de aankondiging van een ontslag : in een arrest van 13 december 2022 herhaalt het arbeidshof van Luik de rechtspraak van het Hof van Cassatie met betrekking tot het bestaan van de plotse gebeurtenis: er moet een element kunnen worden ontdekt dat het letsel heeft kunnen veroorzaken, waarbij niet vereist is dat dit element zich onderscheidt van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.

Arbh. Luik (afd. Luik), 26 september 2022, AR 2021/AL/451 (Terra Laboris)
Overheidssector en berekening van het basisloon : in een arrest van 26 september 2022 doet het arbeidshof van Luik uitspraak over de opname in het basisloon dat in aanmerking moet worden genomen voor de vergoeding van een arbeidsongeval in de overheidssector van aanvullende uitkeringen voor de uitoefening van tijdelijk uitgeoefende ambten (statutair onderwijzend personeel van de Franse Gemeenschap).

Arbrb. Luik (afd. Luik), 12 december 2022, AR 19/359/A en 20/2.062/A (Terra Laboris)
Dodelijk ongeval van een jonge werknemer : in een vonnis van 12 december 2022 concludeert het Arbeidshof van Luik dat er slechts sprake is van een arbeidsovereenkomst die leidt tot de toepassing van de wet van 10 april 1971 indien er een overeenkomst tussen partijen bestaat over het bedrag van het loon of over de elementen aan de hand waarvan dit bedrag wordt vastgesteld: hiervoor is geen uitdrukkelijke vermelding van het bedrag van het loon zelf vereist.

 

Verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

Werkloosheid

Arbh. Luik (afd. Luik), 10 maart 2023, AR 2022/AL/331 (Terra Laboris)
Voordeel “springplank naar zelfstandige” : in een arrest van 10 maart 2023 herinnert het arbeidshof van Luik eraan dat de cumulatieregels bepaald in artikel 130 van het organiek koninklijk besluit, betreffende de uitoefening van een nevenactiviteit op dezelfde wijze gelden in het kader van het plan “springplank naar zelfstandige”.

Arbh. Brussel, 22 februari 2023, AR 2020/AB/10 (Terra Laboris)
Nevenactiviteit : in een arrest van 22 februari 2023 brengt het arbeidshof van Brussel de voorwaarden in herinnering voor de uitoefening van een nevenactiviteit tijdens de werkloosheid, waarbij het in casu gaat om de uitoefening van een mandaat in een handelsvennootschap, een uitoefening die voortvloeit uit de inbreng van basiskennis van bedrijfsbeheer door een werkloze.

Arbh. Luik (afd. Luik), 24 maart 2023, AR 2022/AL/458 (Terra Laboris)
Inbreng kennis bedrijfsbeheer : in een arrest van 24 maart 2023 heeft het arbeidshof van Luik geoordeeld dat wanneer een onderneming wordt uitgebaat door een natuurlijke persoon, het vermoeden van daadwerkelijke uitoefening van het dagelijks bestuur dat voortvloeit uit de inbreng van de basiskennis van het bedrijfsbeheer niet van toepassing is wanneer de inbrenger van de bedrijfskennis de echtgenoot is van het ondernemingshoofd, zijn wettelijk samenwonende of zijn partner met wie hij sinds zes maanden samenwoont.

Kinderbijslag

Arbh. Brussel, 26 januari 2023, AR 2019/AB/877 (Terra Laboris)
Onregelmatig bewijs : in een arrest van 26 januari 2023 laat het arbeidshof van Brussel toe dat op onregelmatige wijze verkregen bewijzen in rechte worden overgelegd in het kader van een geschil betreffende een onverschuldigde gezinsbijslag.

Zelfstandigen

Arbh. Luik (afd. Neufchâteau), 19 oktober 2022, AR 2016/AU/54 (Terra Laboris)
Zelfstandigen in bijberoep : in een arrest van 19 oktober 2022 sluit het arbeidshof van Luik een lange zaak af met betrekking tot de onderwerping aan het sociaal statuut der zelfstandigen in bijberoep van een werknemer met een loontrekkende activiteit in Luxemburg en een zelfstandige activiteit in België, waarbij de twee opeenvolgende coördinatieverordeningen (nr. 1408/71 en 883/2004) op deze zaak van toepassing zijn.

OCMW-dienstverlening

Arbh. Luik (afd. Luik), 9 september 2022, AR 2021/AL/343 (Terra Laboris)
Terugwerkende kracht van een beslissing tot invordering van het onverschuldigd betaalde : in een arrest van 9 september 2022 herinnert het arbeidshof van Luik, bij wie een vordering tot terugvordering van het onverschuldigd betaalde leefloon aanhangig werd gemaakt, eraan dat zowel in het kader van artikel 17 van het Handvest van de sociaal verzekerde als van artikel 22 van de wet van 26 mei 2002 moet worden bepaald of de begunstigde van een beslissing die voortvloeit uit een vergissing begaan door een socialezekerheidsinstelling al dan niet te goeder trouw is.

Arbh. Luik (afd. Luik), 28 april 2023, AR 2022/AL/566 (Terra Laboris)
Aanvraag tot maatschappelijke dienstverlening en verplichting om het beginsel van het voorafgaand administratief beroep na te leven : in een arrest van 28 april 2023 herinnert het arbeidshof van Luik eraan dat de arbeidsgerechten bevoegd zijn om kennis te nemen van de betwistingen inzake sociale zekerheid, wat de indiening van een administratieve vordering bij een socialezekerheidsinstelling veronderstelt vóór het instellen van de gerechtelijke procedure.

Arbrb. Luik (afd. Namen), 28 april 2023, AR 22/1.024/A (Terra Laboris)
Hervatting van studies : In een (definitief) vonnis van 28 april 2023 brengt de arbeidsrechtbank van Luik de toekenningsvoorwaarden van het leefloon in herinnering. Aangezien deze strikt opgesomd zijn in artikel 3 van de wet van 26 mei 2002, kan de aanvrager bij de beoordeling ervan geen studiekeuze worden verweten waarvoor hij geen afwijking heeft gekregen van de RVA en dus inschakelingsuitkeringen werd ontzegd, waardoor hij zich moest wenden tot een aanvraag van maatschappelijke dienstverlening.

Cass., 12 juni 2023, nr. S.17.0054.F (Terra Laboris)
Bevel om het grondgebied te verlaten en latere aanvraag tot verblijf om medische redenen : het Hof van Cassatie heeft in een arrest van 12 juni 2023 bevestigd dat, zoals van toepassing op feiten die worden berecht, dit is vóór de inwerkingtreding van het nieuwe artikel 1/3 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, een bevel om het grondgebied te verlaten impliciet werd ingetrokken door de toekenning van een attest van immatriculatie, aangezien de vreemdeling niet tegelijkertijd onder dat bevel kan vallen en toegelaten worden om te verblijven.

Personen met een handicap

Arbh. Luik (afd. Namen), 8 september 2022, AR 2021/AN/108 (Terra Laboris)
Nationaliteitsvoorwaarde en voorwaarde van inschrijving in het bevolkingsregister : in een arrest van 8 september 2022 herhaalt het arbeidshof van Luik de wettelijke vereisten met het oog op de toekenning van tegemoetkomingen aan personen met een handicap aan personen van vreemde nationaliteit, waarbij het de geldigheid van de voorwaarde van inschrijving in het bevolkingsregister bevestigt, waarbij het in casu een persoon ten laste van een vluchteling betreft.

Arbh. Luik (afd. Luik), 12 april 2023, AR 2022/AL/393 (Terra Laboris)
Kosten voor persoonlijke hulp : in een arrest van 12 april 2023 brengt het arbeidshof van Luik de voorwaarden in herinnering voor de tussenkomst van het AViQ in de terugbetaling van kosten voor persoonlijke hulp die worden gemaakt door een persoon met een handicap, waarbij deze moeten worden vergeleken met deze die een valide persoon zou maken.

Legalworld
Legalworld Newsletter
Ontvang net als 7.500 andere experts maandelijks het meest recente nieuws en krachtige inzichten uit de juridische sector.
Back To Top