jurisprudence
Legal13 maart, 2023

Rechtspraakoverzicht sociaal recht – januari 2023

Rechtspraak speelt een zeer belangrijke rol bij de toepassing en interpretatie van wettelijke bepalingen. Daarom biedt SocialEye u de mogelijkheid om dagelijks toegang te krijgen tot gerechtelijke beslissingen die besproken worden door specialisten in sociaal recht.
U vindt hierna sociaalrechtelijke beslissingen die besproken werden in januari 2023.

Arbeidsrecht

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Arbrb. Luik (afd. Luik), 10 oktober 2022, AR 21/2.608/A (Terra Laboris)
Compensatoire opzeggingsvergoeding bij tijdskrediet : in een vonnis van 10 oktober 2022 past de arbeidsrechtbank van Luik de rechtspraak toe van het Hof van Cassatie in zijn arrest van 20 juni 2020 betreffende de kwestie van het referteloon: de voltijdse betrekking.

Arbh. Luik, kamer 8-B, 26 oktober 2022 – AR 2021/AU/45 (J. Nossent et R. Capart - elegis)
Dringende reden een preventieadviseur : het ontslag om dringende reden kan, bij gebrek aan bewijs, niet worden gebruikt om de betaling van de beschermingsvergoeding van de preventieadviseur te vermijden. Om het bedrag van die vergoeding te berekenen, zal hij echter de tijd moeten aantonen die aan deze functie werd besteed indien het niet om zijn enige tewerkstelling bij de werkgever gaat.

Arbh. Bergen, 9 september 2022, AR 2020/AM/205 (Terra Laboris)
Discriminerend ontslag om syndicale reden : in een arrest van 9 september 2022 besluit het arbeidshof van Bergen dat een ontslag dat heeft plaatsgevonden met miskenning van de wet van 19 maart 1991 op zich het bestaan van een vermoeden van discriminatie aantoont, dat de werkgever moet weerleggen.

Arbrb. Luik (afd. Dinant), 7 oktober 2022, AR 21/237/A (Terra Laboris)
Diefstal van materiaal en dringende reden : in een vonnis van 7 oktober 202 brengt de arbeidsrechtbank van Luik (afdeling Dinant), bij wie de betwisting van een dringende reden (diefstal) aanhangig is gemaakt, de constitutieve bestanddelen ervan op strafrechtelijk vlak in herinnering: bij gebrek aan bewijs van de aanwezigheid van alle bestanddelen van de definitie, kan de dringende reden niet in aanmerking worden genomen.

Arbrb. Brussel (Fr.), 20 januari 2023, AR 21/3.980/A en 21/4.220/A (Terra Laboris)
Klokkenluider en dringende reden : in een vonnis van 20 januari 2023 brengt de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel de rechtspraak van het Europees Hof voor de rechten van de mens ter zake in herinnering en herhaalt ze de analysecriteria van het Hof betreffende de mogelijkheden van inmenging in het recht op vrijheid van meningsuiting van de werknemer (artikel 10 EVRM).

Schorsing van de arbeidsovereenkomst

HvJ, 22 september 2022, zaak C120/21, LB t. TO (A. Mortier)
Jaarlijkse vakantie en verjaringstermijn : naar Belgisch recht verjaart de vordering tot betaling van het vakantiegeld aan arbeiders en bedienden in de regel 3 jaar na het einde van het vakantiedienstjaar waarop dit vakantiegeld betrekking heeft. Om de rechtspraak van het Hof van Justitie te volgen, heeft de werkgever echter belang erbij zijn personeelsleden adequate en volledige informatie te verstrekken over het aantal vakantiedagen waarover zij beschikken en hen daadwerkelijk in staat te stellen gebruik ervan te maken, eventueel door hen daartoe formeel aan te sporen.

De overeenkomst voor een bepaalde tijd

HJEU, 15 december 2022, zaken C40/20 en 173/20 (A. Mortier)
Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in de universitaire sector : een opeenvolging van overeenkomst voor bepaalde tijd gaat vaak gepaard met een risico dat de werknemers geen werkzekerheid hebben. Dit arrest biedt interessante verduidelijkingen met betrekking tot deze delicate kwestie in de specifieke sector van het universitair wetenschappelijk onderzoek, waar carrières vaak beginnen met dit soort arbeidsverhoudingen voor bepaalde tijd. Deze configuratie wordt over het algemeen verklaard door verschillende factoren, zoals de aard van het universitaire onderzoek, dat diensten van tijdelijke aard omvat (analyse van specifieke onderwerpen, uitvoering van studies en onderzoek, enz.), de wens om universitaire onderzoekers geleidelijk en volgens hun respectieve verdiensten naar een grotere werkstabiliteit te leiden, enz., die a priori kunnen worden beschouwd als legitiem ten aanzien van de bijzondere behoeften van de sector.

De deeltijdse arbeidsovereenkomst

Arbh. Brussel, 15 september 2022, AR 2021/AB/317 (Terra Laboris)
Vermoeden van voltijdse prestatie : in een arrest van 15 september 2022 brengt het arbeidshof van Brussel de rechtspraak van het Hof van Cassatie in herinnering wanneer het vermoeden van voltijdse arbeid wordt geactiveerd in geval van niet-naleving van de bepalingen inzake deeltijdse arbeid: de werkgever draagt de bewijslast van het tegendeel en het doel daarvan is de onmogelijkheid voor de werknemer om voltijds te hebben kunnen werken te bewijzen.

Tijdelijke arbeid en uitzendarbeid

HJEU, 15 december 2022, zaak C311/21 (A. Mortier)
Algemene bescherming : Zoals uit dit arrest blijkt, vereist richtlijn 2008/104 geen absolute gelijkheid tussen de uitzendkrachten die ter beschikking worden gesteld van een gebruikende onderneming en de werknemers van de gebruikende onderneming. Collectieve overeenkomsten kunnen voorzien in bepaalde verschillen in behandeling ten nadele van uitzendkrachten op het gebied van de essentiële arbeidsvoorwaarden, mits deze worden gecompenseerd door andere voordelen op het gebied van de essentiële arbeidsvoorwaarden, om een algemeen beschermingsniveau te herstellen. Het zal zeker een delicate oefening zijn voor de nationale rechter om na te gaan of de toegekende compenserende voordelen inderdaad het verschil in behandeling neutraliseren.

Sluiting van onderneming

Arbrb. Luik (afd. Luik), 19 september 2022, AR 21/164/A (Terra Laboris)
Terugvordering van ten onrechte verrichte betaling en verjaringsregels : in een vonnis van 19 september 2022 brengt de arbeidsrechtbank van Luik (afdeling Luik) de evolutie van de vraag in herinnering: vóór de inwerkingtreding van de wet van 30 juli 2013 die in de wet van 26 juni 2002 een artikel 72/1 invoegt, bedroeg de verjaringstermijn in geval van terugvordering van een ten onrechte verrichte betaling 10 jaar. Die termijn is thans teruggebracht tot 3 jaar (buiten de gevallen van vergissing van het Fonds en van kunstgrepen van de werknemer).

Socialezekerheidsrecht

Bijdrageplicht

Arbh. Luik (afd. Namen), 13 oktober 2022, AR 2018/AN/157 (Terra Laboris)
Vernietiging van de onderwerping : De RSZ ging over tot vernietiging van de onderwerping van een werknemer aan de sociale zekerheid der werknemers. De reden is de afwezigheid in hoofde van de vennootschap die verondersteld wordt hem tewerk te stellen van een activiteit die verenigbaar is met een tewerkstelling van werknemers. Er werd een procedure ingesteld waarbij de eiser het herstel van zijn onderwerping vordert. De arbeidsrechtbank van Luik (afd. Namen) heeft besloten tot de onontvankelijkheid wegens laattijdigheid van de ingestelde vordering. Er werd hoger beroep aangetekend.Werkloosheid

Arbh. Bergen, 8 september 2022, AR 2021/AM/215 (Terra Laboris)
Afwezigheid van het werk met het oog op het verzekeren van pleegzorgen : in een arrest van 8 september 2022 onderzoekt het arbeidshof van Bergen de voorwaarden van het koninklijk besluit van 27 oktober 2008 genomen in uitvoering van de programmawet van 27 april 2007, dat de afwezigheid regelt van het werk met het oog op het verstrekken van pleegzorgen, dit is een afwezigheid die de toekenning per dag van een uitkering die wordt betaald door de RVA toelaat.

Arbh. Luik (afd. Luik), 21 december 2022, AR 2022/AL/322 (Terra Laboris)
Tijdelijke werkloosheid COVID-19 en bijkomstige activiteit : In een arrest van 21 december 2022 herhaalt het arbeidshof van Luik (afdeling Luik) de voorwaarden voor de uitoefening van een bijkomstige activiteit tijdens een tijdelijke werkloosheid COVID-19.


Kinderbijslag

Arbrb. Brussel (Fr.), 20 december 2022, AR 22/1.014/A (Terra Laboris)
Verjaringstermijn : in een vonnis van 20 december 2022 besluit de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel dat een vordering tot toekenning van de aanvullende kinderbijslag voor wezen niet verjaard is wegens het bestaan van een procedure tot onderzoek naar afstamming, waarvan de afloop de toekenning van dit recht bepaalde.Personen met een handicap

Arbh. Brussel, 3 oktober 2022, AR 2021/AB/724 (Terra Laboris)
Cumul : In een arrest van 3 oktober 2022 herhaalt het arbeidshof van Brussel de regels inzake de niet-cumulatie van uitkeringen aan personen met een handicap (residuair stelsel) en andere vergoedingen en tegemoetkomingen waarop deze personen bovendien aanspraak kunnen maken, onder meer in geval van een ongeval waarvoor een vergoeding wordt toegekend in het gemene recht.
 

IGO

Arbrb. Brussel (Fr.), 19 december 2022, AR 19/4.154/A (Terra Lavoris)
Nieuw feit : in een vonnis van 19 december 2022 geeft de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel haar interpretatie van het begrip ‘nieuw feit’ dat voorkomt in artikel 14, § 1 van het koninklijk besluit van 23 mei 2001 houdende algemeen reglement betreffende de inkomensgarantie voor ouderen: dit feit moet betrekking hebben op de IGO-gerechtigde zelf en een weerslag hebben op de toekenning van de uitkering of de in aanmerking te nemen bestaansmiddelen.

Legalworld
Legalworld Newsletter
Ontvang net als 7.500 andere experts maandelijks het meest recente nieuws en krachtige inzichten uit de juridische sector.
Back To Top