jurisprudence
Legal13 januari, 2022

Rechtspraakoverzicht sociaal recht – december 2021

Rechtspraak speelt een zeer belangrijke rol bij de toepassing en interpretatie van wettelijke bepalingen. Daarom biedt SocialEye u de mogelijkheid om dagelijks toegang te krijgen tot gerechtelijke beslissingen die besproken worden door specialisten in sociaal recht.
U vindt hierna sociaalrechtelijke beslissingen die besproken werden in december 2021.

Arbeidsrecht

Handelsvertegenwoordiger:

Arbrb. Luik (afd. Luik), 5 oktober 2021, AR 20/1.698/A (Terra Laboris)
Uitwinningsvergoeding: dit vonnis geeft een duidelijke analyse van de regels inzake de uitwinningsvergoeding van de handelsvertegenwoordiger. Hierbij worden in het bijzonder de begrippen “inbreng van klanten” en “afwezigheid van schade” uitgewerkt, die voorwaarden zijn om hierop recht te hebben.

Als een werknemer een uitwinningsvergoeding vordert, moet hij kunnen aantonen dat hij het statuut van handelsvertegenwoordiger had. Deze voorwaarde is in deze zaak niet aan de orde, maar kan worden besproken wanneer de contractuele kwalificatie geen uitdrukkelijke verwijzing naar het statuut van vertegenwoordiger bevat.

Arbeidsduur

HvJEU, 11 november 2021, zaak C-214/20, Dublin City Council (A. Mortier)
Wachtdienst met permanente beschikbaarheid:
de kwalificatie van wachtdienst met permanente beschikbaarheid als “arbeidstijd” hangt af van de intensiteit van de opgelegde beperkingen aan de werknemer, zodat bepaald kan worden of hij zijn arbeidstijd tijdens deze wachtdienst werkelijk en effectief vrij kan indelen. Voor een nationale rechter blijft het een delicate oefening om een evenwicht te vinden tussen de verschillende beperkingen die aan de werknemer worden opgelegd en de faciliteiten die hem worden verleend.

Bezoldiging

Arbh. Brussel, 19 augustus 2021, A.R. 2015/AB/993 (Terra Laboris)
Gratis aandelenopties: het Hof herhaalt de verplichting voor de werkgever om bedrijfsvoorheffing in te houden bij de gratis toekenning van aandelen of aandelenopties.

Welzijn

Arbrb. Luik (afd. Luik), 3 september 2021, AR 19/3.573/A (Terra Laboris)
Pesten op het werk: de Rechtbank herinnert eraan dat, naast de beschermingsvergoeding zoals bedoeld in artikel 32tredecies, §4, van de wet van 4 augustus 1996, een vergoeding verschuldigd kan zijn voor immateriële schade die is geleden ten gevolge van fouten die de werkgever in de arbeidsverhouding heeft begaan.

Bedrijfsoverdracht

Arbh. Brussel, 13 juli 2021, A.R. 2019/AB/767 (Terra Laboris)
Automatisch karakter van gevolgen: het Hof herhaalt het automatisch karakter van de gevolgen van een overgang van onderneming krachtens overeenkomst, aangezien de overdrager en de overnemer niet vrij zijn in de keuze van de werknemers die bij de overdrager in dienst zijn en op de overnemer overgaan, en de tenuitvoerlegging van de uit de arbeidsovereenkomsten voortvloeiende rechten niet afhankelijk kan worden gesteld van de instemming van de werknemers.


Socialezekerheidsrecht

Sociale bijdragen

Arbh. Luik, 22 oktober 2021 – AR 2020/AL/18 (J. Nossent en R. Capart, elegis)
Korting eerste aanwerving en begrip TBE: de technische bedrijfseenheid, zoals onderzocht in de toekenning van doelgroepkortingen “eerste aanwerving”, wordt bepaald door twee types criteria: het sociale criterium en het economische criterium. De identiteit van de bestuurder van verschillende entiteiten valt onder het eerste criterium. De gemeenschappelijke besluitvorming binnen verschillende entiteiten, de lokalisatie in dezelfde gemeente van de operationele zetel van deze entiteiten en de gelijksoortige of zelfs identieke activiteiten van deze entiteiten zijn allemaal elementen die onder het tweede criterium vallen.

Arbeidsongeval

Arbh. Luik (afd. Luik), 2 februari 2021, AR 2019/AL/336 (Terra Laboris)
Te vergoeden letsels: het Hof herhaalt de rechtspraak van het Hof van Cassatie inzake de te vergoeden letsels van een arbeidsongeval, waarbij in dit geval moest worden bepaald of een reeds bestaand en asymptomatisch letsel in aanmerking moest worden genomen, aangezien dit na het ongeval aan het licht was gekomen. Dit geval belicht dus de herstelbare letsels, die niet alleen direct en onmiddellijk van aard zijn, maar ook indirect of later optreden.

Arbh. Luik (afd. Luik), 17 juni 2021, AR 2020/AL/335 (Terra Laboris)
Pensioenberekening in de openbare sector: het Hof, oordelend in het kader van het koninklijk besluit van 13 juli 1970 betreffende personeel in de lokale sector, concludeert dat bij de berekening van het pensioen wegens blijvende invaliditeit geen rekening moet worden gehouden met een geïndexeerde basisbezoldiging, maar wel met de jaarlijkse bezoldiging waarop het slachtoffer recht heeft op het tijdstip van het ongeval, dat wil zeggen de bezoldiging die daadwerkelijk is uitbetaald en niet is geïndexeerd.

Verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

Arbh. Luik (afd. Luik), 11 oktober 2021, AR 2020/AL/465 (Terra Laboris)
Arbeidsongeschiktheid van 66%: het Hof neemt de stelling van het Hof van Cassatie over met betrekking tot de letsels en functiestoornissen die in aanmerking moeten worden genomen bij de beoordeling van een arbeidsongeschiktheid van meer dan 66% in de zin van deze wetgeving.

Arbh. Brussel, 13 juli 2021, A.R. 2019/AB/915 (Terra Laboris)
Cumul met arbeidsongevalvergoedingen: het Hof onderzoekt de gevolgen van artikel 136, § 2, van de op 14 juli 1994 gecoördineerde wet in geval van niet-nakoming door de wettelijke verzekeraar van zijn verplichting om de verzekeraar A.M.I. van zijn voornemen tot schikking in kennis te stellen. Ze gelast de heropening van de debatten over de mogelijke gevolgen van de niet-nakoming door de verzekerde van zijn eigen informatieplicht.

Werkloosheid

Arbh. Luik (afd. Namen), 9 augustus 2021, AR 2020/AN/100
Vrijstelling van activeringsprocedure en Standstill: het Hof besluit de norm te vernietigen ten gunste van de oude wetgeving, op grond van artikel 159 van de Grondwet. Het Hof merkt op dat degenen die waren vrijgesteld van de activeringsprocedure op het moment dat de termijn van drie jaar werd berekend, zeer weinig tijd hadden om te handelen, aangezien de maatregel hen werd opgelegd vanaf 2 mei 2014, en zij niet vanaf 1 januari 2012 op de hoogte waren gebracht van deze verplichting. Bovendien was de betrokkene materieel niet in staat om met Forem samen te werken, omdat ze sinds januari 2014 arbeidsongeschikt is. De betrokken beperking lijkt dus onevenredig met de doelstellingen van de hervorming, en het Hof maakt verdere illustratieve opmerkingen over de beroepsrevalidatiegrond en het financiële aspect.

Arbh. Luik (afd. Luik), 15 oktober 2021, AR 2021/AL/107 (Terra Laboris)
Occasionele activiteit: het Hof maakt een onderscheid tussen bijberoep en occasionele activiteiten van een uitkeringsgerechtigde werkloze en herinnert aan de verplichtingen van deze laatste in geval van occasionele activiteiten, namelijk dat hij verplicht is de uitoefening van deze activiteiten dezelfde dag nog met onuitwisbare inkt op zijn controlekaart te vermelden: dit is de enige formaliteit die hij moet vervullen.

Arbrb. Luik (afd. Namen), 14 september 2021, AR 09/1.707/A (Terra Laboris)
PWA-tewerkstelling: de Rechtbank oordeelt dat de systematische toekenning van vergoedingen aan PWA-werknemers onwettelijk is, omdat dit in werkelijkheid een vorm van occulte beloning vormt.

Beroepsziekte

Arbh. Bergen, 8 september 2021, AR 2020/AM/310 (Terra Laboris)
Kwetsuur schouders: het Hof verwerpt een verzoek van FEDRIS om in code 1.605.11 het verband te betwisten tussen een niet-betwiste ziekte (artrose) en mechanische trillingen waaraan een werknemer was blootgesteld, met de bevestiging dat de code wordt bepaald door een oorzakelijk verband en dat de invoering van een oorzakelijk verband in het hart van het lijstenstelsel niet kan worden aanvaard.

Arbh. Luik (afd. Luik), 25 mei 2021, AR 2020/AL/106 (Terra Laboris)
Voorwaarden voor de benoeming van een deskundige: het Hof herhaalt dat de eiser voldoende bewijs moet leveren opdat de rechter een deskundige kan aanwijzen. In deze fase van de procedure moet hij echter niet de elementen aantonen van de beroepsziekte waarvoor hij schadevergoeding vordert.

Kinderbijslag

Arbh. Brussel, 5 juli 2021, AR 2020/AB/83 (Terra Laboris)
Vluchteling: het Hof oordeelt dat personen met de vluchtelingenstatus recht hebben op kinderbijslag vanaf het ogenblik waarop zij door het OCMW onder toezicht worden geplaatst (sociale bijstand), en niet voor de voorafgaande periode waarvoor materiële steun werd verleend (meer bepaald huisvesting via een Plaatselijk Opvanginitiatief).

Arbh. Brussel, 15 juli 2021, A.R. 2020/AB/434 (Terra Laboris)
Eenoudergezin: het Hof herhaalt dat het begrip samenwonen transversaal is in de sociale zekerheid en dat de benadering op vlak van werkloosheid en minimex omgezet kan worden op die van kinderbijslag. Het feit dat huishoudelijke aangelegenheden hoofdzakelijk samen worden afgehandeld, veronderstelt het bestaan van een economisch en financieel voordeel, alsook een verdeling van de huishoudelijke taken.

Arbh. Luik (afd. Namen), 4 november 2021, AR 2020/AN/119 (Terra Laboris)
Standstill: het hof sluit het onderzoek van de vraag af die in zijn arrest van 6 mei 2021 aanleiding had gegeven tot een interessante vraagstelling, namelijk de confrontatie van de norm inzake de uitkeringen die in de loop van het derde studiejaar worden toegekend aan de student die zijn studies beëindigt, met de rechten die voordien waren toegekend, dat wil zeggen voor het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 dat het vernietigt. Door de heropening van de debatten kon inzicht worden verkregen in het reilen en zeilen van deze wetswijziging, die weliswaar een aanzienlijke achteruitgang op vlak van sociale bescherming tot gevolg heeft gehad, doch is doorgevoerd om redenen die naar het oordeel van het Hof in het algemeen belang zijn en zowel adequaat als geschikt zijn om de nagestreefde doelstellingen te bereiken.

Zelfstandige

Arbh. Luik (afd. Neufchâteau), 8 september 2021, AR 2016/AU/54 (Terra Laboris)
Eenheid van aansprakelijkheid: het Hof herhaalt de toe te passen regel van eenheid van aansprakelijkheid, opgelegd door het Coördinatiereglement nr. 883/2004, die een einde maakt aan de dubbele aansluiting bij werkzaamheden uitgevoerd op het grondgebied van twee lidstaten, als zelfstandige in het ene land en als werknemer in het andere.

Fr. Arbh. Brussel, 8 december 2021, AR 19/5.070/A (Terra Laboris)
Statuut en Deliveroo: de Rechtbank concludeert dat de koeriers van DELIVEROO een beroepsactiviteit uitoefenen en dat de hoedanigheid van werknemer in de context van de deeleconomie niet op hen kan worden toegepast. De rechtbank oordeelde ook dat er onvoldoende bewijs was in de arbeidsverhouding om te concluderen dat er sprake was van een ondergeschikte verhouding.

Legalworld
Legalworld Newsletter
Het recentste nieuws gratis in uw mailbox
Back To Top