jurisprudence
Legal30 januari, 2023

Rechtspraakoverzicht sociaal recht – december 2022

Rechtspraak speelt een zeer belangrijke rol bij de toepassing en interpretatie van wettelijke bepalingen. Daarom biedt SocialEye u de mogelijkheid om dagelijks toegang te krijgen tot gerechtelijke beslissingen die besproken worden door specialisten in sociaal recht.
U vindt hierna sociaalrechtelijke beslissingen die besproken werden in december 2022.

Arbeidsrecht

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Arbh. Brussel, 12 juli 2022, AR 2019/AB/450 (Terra Laboris)
Onderzoek naar een discriminatie : in een arrest van 12 juli 2022 besluit het arbeidshof van Brussel dat een ontslag dat door een openbare werkgever wordt gegeven ten aanzien van een contractueel personeelslid om gezondheidsredenen een discriminerend karakter heeft.

Arbrb. Luik (afd. Luik), 7 oktober 2022, AR 21/298/A (Terra Laboris)
Reden van het ontslag verbonden aan de noodwendigheden van de onderneming : in een vonnis van 7 oktober 2022 neemt de arbeidsrechtbank van Luik (afdeling Luik) aan dat er een evenredige verhouding moet bestaan tussen de reden van het ontslag en het niet kennelijk onredelijke karakter ervan in de zin van cao nr. 109.

Arbrb. Luik (afd. Luik), 21 november 2022, AR 20/3.302/A (Terra Laboris)
Geldigheid van een ontbindende voorwaarde : in een vonnis van 21 november 2022 brengt de arbeidsrechtbank van Luik (afdeling Luik), bij wie een verbreking werd aanhangig gemaakt die werd ingeroepen wegens de vervulling van een ontbindende voorwaarde, het onderscheid tussen deze laatste en het uitdrukkelijk ontbindend beding in herinnering.


Overgang van onderneming

Arbh. Luik, 20 juni 2022 – AR 2021/AL/336 (J. Nossent en M. Strongylos- elegis)
Wordt de arbeidsovereenkomst overgedragen met de handelszaak? : een overgang van onderneming in de zin van cao 32bis impliceert een automatische overdracht van de arbeidsovereenkomsten en dus het verlies van de hoedanigheid van werkgever van de vervreemder. Bovendien verleent de cao 32bis specifieke beschermingen aan de werknemers betreffende het behoud van hun arbeidsvoorwaarden, waarvan zij niet kunnen afzien. Zelfs met hun toestemming kunnen hun rechten niet worden verminderd.
  

Socialezekerheidsrecht

Sociale bijdragen

Arbh. Luik (afd. Luik), 24 juni 2022, AR 2020/AL/247 (Terra Laboris)
Doelgroep eerste aanwervingen : in een arrest van 24 juni 2022 herhaalt het arbeidshof van Luik (afdeling Luik) de elementen van het economische criterium dat in aanmerking moet worden genomen voor de bepaling van eenzelfde technische bedrijfseenheid in het kader van de wet van 24 december 2002, waarbij het verduidelijkt dat bij deze controle moet worden gelet op de werkelijkheid van de exploitatie van de twee entiteiten en moet worden onderzocht of er een economische en financiële band bestaat en een gedeeld economisch belang voor de bedrijfsleiders.


Arbeidsongeval

Arbh. Luik (afd. Luik), 16 juni 2022, AR 2021/AL/446 (Terra Laboris)
Procedure bij genezing zonder restletsels :
in een arrest van 16 juni 2022 herinnert het Arbeidshof van Luik (afdeling Luik) aan de wettelijke vereisten voor de kennisgeving van een beslissing van genezenverklaring zonder restletsels en de gevolgen daarvan voor de vordering tot betwisting van het slachtoffer.

Arbh. Luik (afd. Luik), 17 mei 2022, AR 2017/AL/285 (Terra Laboris)
Rol van MEDEX :
in een arrest van 17 mei 2022 buigt het arbeidshof van Luik (afdeling Luik) zich over de rol van MEDEX in het kader van het koninklijk besluit van 13 juli 1970, waarbij het een vordering tot terugbetaling van kinesitherapeutische zorgen betreft.

 

Arbh. Bergen, 4 juli 2022, AR 2021/AM/251 (Terra Laboris)
Vertrekpunt van de rente in geval van herziening :
bij arrest van 4 juli 2022 besluit het arbeidshof van Bergen tot de wering van artikel 16 van het koninklijk besluit van 13 juli 1970 (lokaal personeel) in zoverre het de uitwerking van de herziening vaststelt op de eerste dag van de maand die volgt op de indiening van de aanvraag, wat bovendien de lering is van het Hof van Cassatie in een arrest van 22 juni 2020.

Werkloosheid

Arbh. Luik (afd. Luik), 8 september 2022, AR 2021/AL/325 (Terra Laboris)
Tarief van de werkloosheidsuitkeringen en gezinssamenstelling :
bij arrest van 8 september 2022 ondervraagt het arbeidshof van Luik (afdeling Luik) het Grondwettelijk Hof over de grondwettelijkheid van artikel 7, § 1octies van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders in zoverre het de Koning machtigt om de tarieven van de werkloosheidsuitkeringen te bepalen rekening houdend met de samenstelling van het gezin.

Arbh. Luik (afd. Luik), 2 augustus 2022, AR 2020/AL/285 (Terra Laboris)
Uitoefening van een mandaat in een vzw :
In een zaak die werd gesloten bij arrest van 2 augustus 2022 – waarin verschillende beslissingen werden geveld – herinnert het arbeidshof van Luik (afdeling Luik) eraan dat een activiteit van mandataris voor een vzw een activiteit is voor rekening van derden en dat het in dat geval aan de werkloze staat om aan te tonen dat hij geen loon of materieel voordeel heeft ontvangen.

Verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

Cass19 september 2022, nr. S.22.0006.F (Terra Laboris) Beroepen die toegankelijk zijn voor de beoordeling van het percentage van 66 % : het Hof benadrukt nogmaals wat de benadering moet zijn van de deskundige en van de arbeidsgerechten die belast zijn met de beoordeling van het bestaan van een arbeidsongeschiktheid in de zin van artikel 100, § 1, lid 1 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. De ongeschiktheid is van economische aard en er moet worden onderzocht of de persoon al dan niet geschikt is om een beroepsactiviteit uit te oefenen in vergelijking met een persoon van dezelfde stand en met dezelfde opleiding, rekening houdend met alle beroepen die nog kunnen worden uitgeoefend. 

Pensioen

  Arbh. Brussel, 12 augustus 2022, AR 2019/AB/334 (Terra Laboris) Berekening van een rustpensioen in geval van loopbaan vervuld in twee lidstaten van de Europese Unie : in een arrest van 12 augustus 2022 brengt het arbeidshof van Brussel de berekeningsmethode van het bedrag van een rustpensioen in geval van (in casu deeltijdse) prestaties in verschillende lidstaten van de Europese Unie in herinnering met het oog op de vaststelling van de uitkeringen in de zin van artikel 52 van verordening nr. 883/2004. Bottom of Form

HvJ, 8 december 2022, zaak nr. C-731/21, EU:C:2022:69 (Terra Laboris) Vrij verkeer van werknemers : in een arrest van 8 december 2022 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie geoordeeld dat de Luxemburgse wet niet in overeenstemming is met artikel 45, VWEU, en met Verordening nr. 492/2011 in zoverre zij de partners van een civielrechtelijk solidariteitspact (PACS) dat regelmatig is gesloten en geregistreerd in een andere lidstaat verplicht om het te laten inschrijven in het Luxemburgs burgerlijk repertorium om een overlevingspensioen te verkrijgen.

Kinderbijslag

Arbrb. Henegouwen (afd. Bergen), 26 oktober 2022, AR 21/17/A (Terra Laboris)
Verjaringsregel : in een vonnis van 26 oktober 2022 herinnert de arbeidsrechtbank van Henegouwen (afdeling Bergen), naar aanleiding van het onderzoek van een vordering tot terugbetaling van het onverschuldigd betaalde gelet op een niet-aangegeven samenwoning die gepaard gaat met bedrieglijke handelingen, eraan dat het vertrekpunt van de verjaring specifiek is ter zake: dit is het ogenblik waarop het fonds werd ingelicht over het bestaan van het onverschuldigd betaalde.

leefloon

Arbh. Luik (afd. Luik), 13 juni 2022, AR 2021/AL/407 (Terra Laboris)
Vrij verkeer en recht op maatschappelijke dienstverlening :
In een arrest van 13 juni 2022 herinnert het Arbeidshof van Luik aan de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie over het recht op maatschappelijke dienstverlening van buitenlanders die burgers van de Europese Unie zijn en hun recht op vrij verkeer uitoefenen.

Arbh. Luik (afd. Luik), 14 juni 2022, AR 2021/AL/222 en 2021/AL/223 (Terra Laboris)
Terugvordering van onverschuldigde betalingen : in een arrest van 14 juni 2022 wijst het Arbeidshof van Luik (afdeling Luik) op de gevolgen van artikel 159 van de Grondwet, op grond waarvan de rechter de interne en externe wettigheid van een bestuurshandeling kan controleren. In casu ging het om beslissingen tot terugvordering van onverschuldigd betaalde bedragen die niet tijdig zijn betwist en waarvoor vervolgens voor de rechter een uitvoerende titel werd gevraagd.

Arbh. Luik (afd. Neufchâteau), 8 juni 2022, A.R. 2020/AU/13 (Terra Laboris)
Zelfstandig wonen van de jongere en recht op leefloon : In een arrest van 8 juni 2022 buigt het Arbeidshof van Luik (afdeling Neufchâteau) zich over de problematiek van de toekenning van het leefloon aan een meerderjarige jonge vrouw die het ouderlijk huis heeft verlaten en herinnert aan de verschillende tendensen in de rechtspraak.

Legalworld
Legalworld Newsletter
Ontvang net als 7.500 andere experts maandelijks het meest recente nieuws en krachtige inzichten uit de juridische sector.
Back To Top