woning in vennootschap, vennootschapsbelasting
Tax & Accounting05 januari, 2021

De aftrek van onroerend goed in de vennootschapsbelasting: hoe zit dat nu?

In het begin van het jaar moeten de loonberekeningen gemaakt worden voor de bedrijfsleiders: hoeveel loon wordt toegekend, welke zijn de voordelen van alle aard hij kan genieten enz. Eén van de voordelen die regelmatig aan bod komt, is het gebruik en de aftrekbaarheid van een onroerend goed door de bedrijfsleider dat toebehoort aan de vennootschap. Na een woelige periode met zeer uiteenlopende aanpak en standpunten bij controles en in de rechtspraak, lijkt nueindelijk duidelijkheid te komen van wat kan en niet kan. 

Voldoende bewijzen

De kosten met betrekking tot een onroerend goed moeten gedaan zijn in het eigen belang van de vennootschap. Er is dus geen aftrek als de woning of het appartement uitsluitend aangekocht is in het belang van de bedrijfsleider. Maar dat sluit natuurlijk niet uit dat de vennootschap kan aantonen dat de aankoop van het onroerend goed wel degelijk de belangen van de vennootschap dient, zelfs als het privé gebruikt wordt.Wie de kosten van een privaat aangewend vastgoed afgetrokken wil zien, draagt de bewijslast. Die bewijslast kan worden ingevuld via de bezoldigingstheorie ofwel de meerwaardetheorie, ofwel een combinatie van beide. Maar in beide gevallen moet een en ander zeer duidelijk gedocumenteerd en bewezen worden.

De bezoldigingstheorie

De kosten voor een woning, die als loon ter beschikking wordt gesteld aan de bedrijfsleider, zijn aftrekbaar voor de vennootschap. Dat kan zelfs als de bedrijfsleider de woning niet beroepsmatig gebruikt, maar enkel als privéwoonst. Dit werd ook uitdrukkelijk bevestigd door het Hof van Cassatie.

De vennootschap moet wel kunnen aantonen dat de kosten te verantwoorden zijn door reële prestaties die door de bedrijfsleider geleverd worden.Dit bewijs moet geleverd worden in een concreet dossier en met concrete gegevens, dus niet met een algemene verwijzing naar geleverde prestaties of vanuit de vaststelling dat er een voordeel van alle aard belast wordt.

Maar zowel de controlediensten als de fiscus zelf zijn erg streng. Uit bepaalde praktijkervaringen blijkt dat sommige controlediensten weigeren te aanvaarden dat de kostprijs van de verleende voordelen jaarlijks kan verschillen (zelfs ondanks een jaarlijkse expliciete goedkeuring door de algemene vergadering) tenzij de belastingplichtige een proportioneel hogere resp. lagere geleverde inspanning kan aantonen.

Marktconforme huur betalen

Een andere mogelijkheid is dat de bedrijfsleider voor de woning een marktconforme huur betaalt (of laten boeken op zijn lopende rekening) aan de vennootschap. Zo wordt de bedrijfsleider behandeld als een derde persoon waaraan de woning ter beschikking wordt gesteld, waardoor de kosten ook op dezelfde wijze moeten afgetrokken worden.

 

Maar ook hier bestaat het risico dat de aftrek alsnog geweigerd wordt. Soms oordeelt de rechtspraak dat het betalen van een marktconforme huur de toepassing van de bezoldigingstheorie uitsluit. Het aanrekenen van een marktconforme huur zou kunnen betekenen dat het niet gaat om een bezoldiging, maar om een verhuurder-huurder-verhouding.En dus ligt de weg open om de kosten van het onroerend goed te verwerpen indien deze in grote mate hoger liggen dan de door de bedrijfsleider betaalde huur, waarbij onder andere als argument gebruikt wordt dat de vennootschap dit niet zou doen voor een derde (die niet de bedrijfsleider is).

Meerwaardetheorie

De hoven van beroep van Gent en Antwerpen lijken ook te aanvaarden dat de kosten van een onroerend goed aftrekbaar zijn als de vennootschap met de investeringen op gecreëerdwordt.

 

Geen exacte manier om de aftrekkosten veilig te stellen

Het is moeilijk om aan te geven welke aangiftemethodehet beste werkt om de aftrek van de kosten van een onroerend goed, dat gebruikt wordt door haar bedrijfsleider, maximaal te garanderen. Indien u met concrete gegevens kan aantonen dat de bedrijfsleider voldoende reële prestaties levert die de vennootschap ten goede komen, is de kans reëel dat de aftrek van de kosten van het onroerend goed aanvaard worden.

monKEY

Databank voor tax, finance & accountancy professionals
Meer diepgaande info over btw vindt u op monKEY. Ontdek de mogelijkheden en voordelen voor u en uw kantoor.