company-law-hero
Legal31 oktober, 2023

Wie moet sociale verkiezingen organiseren?

Net als in de politieke wereld vinden om de vier jaar sociale verkiezingen plaats in de ondernemingen uit de privésector. De volgende verkiezingen vinden plaats tussen 13 en 26 mei 2024. Maar niet alle ondernemingen moeten sociale verkiezingen organiseren. Dat hangt af van de omvang van de onderneming.

Waarvoor dienen de sociale verkiezingen?

Sociale verkiezingen zijn bedoeld om werknemersvertegenwoordigers te kiezen binnen de overlegorganen van de onderneming, met name het comité voor preventie en bescherming op het werk en de ondernemingsraad. Deze organen bestaan uit enerzijds de bedrijfsleider en zijn afgevaardigden en anderzijds de personeelsafgevaardigden. Het aantal afgevaardigden binnen die organen wordt bij wet vastgelegd. De kandidaten worden voorgedragen op lijsten die worden opgesteld door de vakbonden en de werknemers stemmen om hun afgevaardigden uit die lijsten te kiezen.

Het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) heeft als hoofdopdracht toe te zien op het welzijn van de werknemers. Het controleert de arbeidsvoorwaarden op het gebied van veiligheid en gezondheid.

Welke ondernemingen moeten sociale verkiezingen organiseren?

Er moet een CPBW worden opgericht in ondernemingen die gewoonlijk gemiddeld 50 werknemers tewerkstellen.

De ondernemingsraad (OR) is het orgaan waarin de werknemersvertegenwoordigers informatie ontvangen van de werkgever, onder meer over de economische en financiële situatie van de onderneming. De OR ziet ook toe op de naleving van de sociale wetgeving en kan adviezen uitbrengen. Ook moet de werkgever de ondernemingsraad raadplegen voordat belangrijke beslissingen worden genomen. Er moet een OR worden opgericht in ondernemingen die gewoonlijk gemiddeld 100 werknemers tewerkstellen.

Onder onderneming moet een technische bedrijfseenheid (TBE) worden verstaan. Er moet worden nagegaan of de tewerkstellingsdrempel binnen die TBE is bereikt.
Meestal valt de TBE samen met de juridische entiteit. Soms omvat één enkele juridische entiteit echter meerdere technische bedrijfseenheden. Om na te gaan of dat zo is, moeten de sociale en economische criteria worden onderzocht op basis waarvan de verhouding tussen de entiteiten, de dochtermaatschappijen, ... kan worden vastgesteld. Bovendien kunnen meerdere juridische entiteiten deel uitmaken van eenzelfde TBE.

Samenvatting: wie moet sociale verkiezingen organiseren?
Stelt uw onderneming minder dan 50 medewerkers tewerk? => U hoeft geen sociale verkiezingen te organiseren.
Stelt uw onderneming tussen 50 en 100 medewerkers tewerk? => Een CPBW is voldoende.
Stelt uw onderneming meer dan 100 medewerkers tewerk? => Er moeten een CPBW en een OR worden opgericht.


Hoe berekent u het gemiddeld personeelsbestand?

Om uit te maken of de drempel van 50 of 100 werknemers is bereikt voor de sociale verkiezingen 2024, moet rekening worden gehouden met de vaste werknemers die tussen 1 oktober 2022 en 30 september 2023 (= referteperiode) in de onderneming zijn tewerkgesteld.

Zo moeten ondernemingen die gedurende enkele maanden extra werknemers aanwerven (bijvoorbeeld de horeca in de zomer) en tijdelijk meer dan 50 of 100 werknemers tewerkstellen geen sociale verkiezingen organiseren als het om een uitzonderlijke toename van het personeel gaat. Er moet rekening worden gehouden met de gemiddelde tewerkstelling tijdens de volledige referteperiode.

Elke werknemer telt voor:

  • een eenheid wanneer hij gedurende de volledige referteperiode ten minste 3/4 van een voltijdse baan werd tewerkgesteld;
  • een halve eenheid wanneer hij gedurende de volledige referteperiode was tewerkgesteld in een arbeidsregeling van minder dan 3/4 van een voltijdse baan.

Een werknemer die tussen 01.10.2022 en 30.09.2023 in dienst of uit dienst treedt van de onderneming telt enkel voor een fractie van een eenheid. Die fractie wordt verkregen door het aantal dagen dat tussen 01.10.2022 en 30.09.2023 voor de werknemer werd aangegeven in het Dimonasysteem door 365 te delen.

Ook uitzendkrachten worden in aanmerking genomen, maar volgens een specifieke berekening. Voor de berekening wordt slechts rekening gehouden met één kwartaal, met name tussen april en juni 2023.

Meer weten over de sociale verkiezingen?
Welke wetgeving is van toepassing op de sociale verkiezingen van 2024?
Wie kan kandidaat zijn? Wie mag stemmen? Vanaf wanneer zijn de kandidaten beschermd tegen ontslag?

Antwoord op al uw vragen rond de sociale verkiezingen vindt u in de hr-databank socialEye. Probeer nu!
Legalworld
Legalworld Newsletter
Ontvang net als 7.500 andere experts maandelijks het meest recente nieuws en krachtige inzichten uit de juridische sector.
Back To Top