Veiligheidsprestaties meten
Compliance01 januari, 2021

Veiligheidsprestaties van contractoren meten via vooraf vastgelegde parameters

In de Welzijnswet (art. 9-10) ligt vast wat de verantwoordelijkheden en verplichtingen zijn van respectievelijk opdrachtgever en contractor bij werken met derden. Twee opgenomen verplichtingen van de opdrachtgever zijn: erop toezien dat de aannemers/onderaannemers hun verplichtingen naleven en zelf de nodige maatregelen treffen als de aannemer zijn verplichtingen niet of gebrekkig naleeft. Een tool om deze twee verplichtingen concreet, transparant en meetbaar in te vullen is de veiligheidsrondgang met vooraf vastgelegde parameters. Hieronder vindt u elk van de stappen toegelicht.

Stap 1: Projectvoorbereiding en visie

 • Bepaal binnen het projectteam duidelijk alle voor- en nadelen van een implementatie van vooraf vastgelegde veiligheidsparameters.
 • Bepaal duidelijke en objectieve parameters, maximaal 5, minimum één (indien je slechts één verplichting specifiek wil opvolgen, bijvoorbeeld het dragen van een veiligheidsbril).
 • Bepaal de globale eindminimumscore die een contractorfirma moet halen (bv. 60-70-75-80 %).
 • Leg deze parameters vast in een meetformulier en een rapportagedocument.

Stap 2: Transparante communicatie richting contractorfirma’s

 • Communiceer tijdig de implementatie en de impact van veiligheidsrondgangen via de uitschrijving naar de contractorfirma toe, herhaal deze in het intake-gesprek.
 • Stel tijdig het rondgangformulier aan de contractorfirma ter beschikking.

Stap 3: Planning, uitvoering en rapportage 

 • Plan alle betrokken contractorfirma’s minstens 12 keer in teneinde betrouwbare data te bekomen.
 • Plan 2 x per dag een veiligheidsrondgang in, verspreid over de aanwezige contractorfirma’s om te vermijden dat één firma tweemaal per dag aan bod komt.
 • Nodig steeds een leidinggevende/veiligheidstoezichter van de betrokken contractorfirma mee uit om een veiligheidsrondgang uit te voeren, zodat er achteraf geen discussie kan ontstaan over vastgestelde feiten.
 • Hou de rapportage van de veiligheidsrondgang eenvoudig en handel deze snel af richting de contractorfirma.

Stap 4: Evaluatie

 • Bespreek de vastgestelde trends uit de veiligheidsrondgang individueel per contractorfirma maar ook algemeen.
 • Trendanalyse per week maakt het mogelijk om tijdig in te grijpen en de contractorfirma(‘s) bij te sturen.
 • De eindscore van de veiligheidsrondgang kan als objectief meetinstrument ook worden meegenomen in de eindbeoordeling van de contractorfirma.

sentral
 

Gepubliceerd op 06-11-2019

Marc De Locht
Auteur verbonden aan de VCA-beheersinstantie België voor contractor safety management
HSE

senTRAL

Alles over milieu, veiligheid en welzijn op het werk
HSE

senTRAL

Alles over milieu, veiligheid en welzijn op het werk

 Whitepaper 

Safety first,

ook bij werken met derden

Back To Top