Happy female computer programmer sitting with male colleagues in office
Compliance16 april, 2024

Een financieel gezond bedrijf begint bij het welzijn van werknemers

Recent onderzoek legt bloot hoe verschillende aspecten van bedrijfsvoering, waaronder absenteïsme, contractvormen, en personeelsdiversiteit, directe invloed hebben op de prestaties van een bedrijf. Een positieve bedrijfscultuur, die welzijn en diversiteit centraal stelt, zou niet alleen het risico op burn-out verminderen maar ook financieel succes bevorderen.Auteur: Edelhart Kempeneers voor senTRAL
 

De impact van absenteïsme en contractflexibiliteit

Een recent onderzoek van Securex en GraydonCreditsafe stelt dat zowel kortdurend als langdurig verzuim van werknemers negatieve gevolgen heeft voor de bedrijfsresultaten. Dit komt doordat bedrijven te maken krijgen met directe kosten, zoals het doorbetalen van loon zonder dat daar werkprestaties tegenover staan, en indirecte kosten, zoals een hogere werkdruk voor de overige medewerkers. Langdurige afwezigheid leidt daarnaast tot extra uitgaven voor het vervangen van personeel en verlies van kennis en ervaring, wat de productiviteit en financiële gezondheid van een bedrijf schaadt.

 

Genderdiversiteit als sleutel tot succes

Een opmerkelijke bevinding uit het onderzoek is de significante invloed van genderdiversiteit op de werkvloer. Bedrijven die een gebalanceerde verdeling van genders nastreven, ervaren aanzienlijk minder gevallen van langdurige ziekte, waaronder burn-out. Dit zou niet alleen het belang onderstrepen van een inclusieve werkomgeving voor de gezondheid van werknemers, maar ook dat het streven naar gelijkheid bijdraagt aan de veerkracht en financiële prestaties van een organisatie.

 

Financiële gezondheid en arbeidsproductiviteit

Het onderzoek wijst verder uit dat bedrijven met financiële problemen vaak kampen met een hoger risico op burn-out onder werknemers, wat weer leidt tot een lagere arbeidsproductiviteit. Dit creëert een vicieuze cirkel waarin de financiële situatie van het bedrijf verder verslechtert. Een focus op welzijn en het bieden van een ondersteunende werkomgeving verhoogt bijgevolg niet alleen het welzijn van medewerkers, maar heeft hierdoor ook een positief effect op de nettowinst.

 

Het belang van investeren in welzijn

Hoewel sommige factoren buiten de invloedssfeer van de werkgever liggen, zoals de locatie of de sector van het bedrijf, benadrukt het onderzoek het belang van investeren in het welzijn van werknemers. Gezonde en tevreden medewerkers zijn niet alleen minder vaak ziek, maar voelen zich ook meer betrokken en blijven langer bij het bedrijf. Dit draagt bij aan zowel een positieve bedrijfscultuur als aan betere bedrijfsresultaten.

Kritische noot

Hoewel het onderzoek waardevolle inzichten biedt, is het van belang kritisch te blijven op enkele punten. Het onderzoek suggereert sterke verbanden tussen genderdiversiteit, werknemerswelzijn, en financiële gezondheid van bedrijven. Correlatie is echter niet noodzakelijk causatie. Er wordt niet ingegaan op de oorzakelijke verbanden tussen de geïdentificeerde factoren en bedrijfsprestaties. Dit laat ruimte voor alternatieve verklaringen die niet onderzocht zijn. Ook zou de focus op genderdiversiteit en welzijn onbedoeld andere belangrijke aspecten van diversiteit en inclusie kunnen overschaduwen, zoals culturele, leeftijds- en vaardigheidsdiversiteit. Prestaties kunnen financiële resultaten omvatten, maar ook klanttevredenheid, innovatievermogen, en andere niet-financiële indicatoren. En de toepasbaarheid van de bevindingen is mogelijk beperkt door de specifieke context van de onderzochte bedrijven, wat de algemene geldigheid kan beïnvloeden.

Een strategische focus op het welzijn van werknemers, inclusiviteit en genderdiversiteit kunnen nuttige elementen zijn bij het bouwen van een financieel gezonde en succesvolle organisatie. Door aandacht te besteden aan deze aspecten kunnen bedrijven niet alleen het risico op burn-out verminderen, maar ook hun algehele prestaties verbeteren. Preventieadviseurs van interne en externe preventiediensten kunnen zoals steeds een belangrijke rol spelen, door bedrijven te adviseren en te ondersteunen bij het implementeren van een effectief welzijnsbeleid.

Lees ook op senTRAL: 

HSE

HSE Newsletter

Ontvang voortaan maandelijks waardevolle inzichten in uw mailbox.
Back To Top