student
Legal16 mei, 2022

Waar moet u op letten bij de opmaak van een arbeidsovereenkomst voor studenten?

U bent als werkgever verplicht elke aangeworven student een geschreven arbeidsovereenkomst aan te bieden, ten laatste op het moment van zijn of haar indiensttreding. De overeenkomst wordt vermoed een arbeidsovereenkomst te zijn.

Wat zijn de verplichte vermeldingen?

Artikel 124 van de wet op de arbeidsovereenkomsten schrijft voor welke vermeldingen de studentenovereenkomst moet bevatten:

 • de identiteit, geboortedatum, woonplaats en eventueel verblijfplaats van de partijen;
 • de datum van het begin en einde van de uitvoering van de overeenkomst;
 • de plaats van de uitvoering van de overeenkomst;
 • een beknopte beschrijving van de functie(s) die de student moet uitoefenen;
 • de arbeidsduur per dag en per week;
 • de vermelding dat de Wet van 12 april 1965 op de bescherming van het loon van de werknemer op hen van toepassing is;
 • het overeengekomen loon, en ingeval dit niet vooraf kan vastgesteld worden, de wijze en de basis van berekening van het loon;
 • tijdstip waarop het loon wordt uitbetaald;
 • de plaats van huisvesting wanneer de werkgever er zich toe verbonden heeft de student te huisvesten;
 • het bevoegde paritair comité;
 • de aanvang en het einde van de gewone arbeidsdag, het tijdstip en de duur van de rusttijden, de dagen van onregelmatige onderbreking van de arbeid
 • de plaats waar en de manier waarop de persoon te bereiken is, die overeenkomstig het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming is aangewezen om de eerste hulp te verlenen;
 • de plaats waar de bij hetzelfde reglement vereiste verbandkist zich bevindt;
 • eventueel de namen en de contactmogelijkheden van de werknemersvertegenwoordigers in de ondernemingsraad;
 • eventueel de namen en mogelijke contactpunten van de werknemersvertegenwoordigers in het comité voor preventie en bescherming op het werk van de onderneming;
 • in voorkomend geval de naam en de mogelijke contactpunten van de leden van de vakbondsafvaardiging;
 • adres en telefoonnummer van de bedrijfsgeneeskundige of interbedrijfsgeneeskundige dienst;
 • adres en telefoonnummer van de inspectie van de sociale wetten van het district waarin de student werkzaam is.

 

Kan er een proefperiode opgenomen worden?

De 3 eerste werkdagen als student worden automatisch als proefperiode beschouwd.

Tot bij afloop van deze periode kan elk van beide partijen de overeenkomst beëindigen, zonder opzegging of vergoeding.

Download het invulbare model

Zijn er sancties voorzien bij gebrek aan een overeenkomst of indien ze niet voldoet aan de vormvereisten?

De wet op de arbeidsovereenkomsten en het Sociaal Strafwetboek voorzien verschillende sancties wanneer de vormvereisten en voorwaarden voor de arbeidsovereenkomst voor studenten niet werd nageleefd.

Zo kan de student de overeenkomst beëindigen, zonder opzegging over vergoeding. Voor de werkgever kunnen daarentegen de regels van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd gelden, waardoor de normale opzeggingstermijnen gerespecteerd moeten worden.

Bovendien kunnen ook strafrechtelijke sancties opgelegd worden.

 

Is de arbeidsovereenkomst een verplicht sociaal document?

De arbeidsovereenkomst voor studenten is een verplicht sociaal document.

Ze moet worden bijgehouden op de plaats waar de student wordt tewerkgesteld en worden bewaard gedurende 5 jaar vanaf de dag die volgt op het einde van de uitvoering van de overeenkomst.

 

Meer informatie over studentenarbeid? Raadpleeg de thematische fiche Studentenarbeid op SocialEye

Legalworld
Legalworld Newsletter
Het recentste nieuws gratis in uw mailbox
Back To Top