student
Legal01 juni, 2023

Wat staat er in een arbeidsovereenkomst voor studenten?

U bent als werkgever verplicht elke aangeworven student een geschreven arbeidsovereenkomst voor studenten aan te bieden, ten laatste op het moment van zijn of haar indiensttreding. Deze vermeldingen zijn verplicht in een studentencontract:

Maak nu een arbeidsovereenkomst voor studenten

Geen tijd om verder te lezen? Download snel de template en maak uw studentencontract nu op. Alle wettelijke vermeldingen zijn in deze template opgenomen.


Wat moet er allemaal in een studentenovereenkomst staan?

Artikel 124 van de wet op de arbeidsovereenkomsten schrijft voor welke vermeldingen u dient op te nemen in de arbeidsovereenkomst voor studenten:

 • de identiteit, geboortedatum, woonplaats en eventueel verblijfplaats van de partijen;
 • de datum van het begin en einde van de uitvoering van de overeenkomst;
 • de plaats van de uitvoering van de overeenkomst;
 • een beknopte beschrijving van de functie(s) die de student moet uitoefenen;
 • de arbeidsduur per dag en per week;
 • de vermelding dat de Wet van 12 april 1965 op de bescherming van het loon van de werknemer op hen van toepassing is;
 • het overeengekomen loon, en ingeval dit niet vooraf kan vastgesteld worden, de wijze en de basis van berekening van het loon;
 • tijdstip waarop het loon wordt uitbetaald;
 • de plaats van huisvesting wanneer de werkgever er zich toe verbonden heeft de student te huisvesten;
 • het bevoegde paritair comité;
 • de aanvang en het einde van de gewone arbeidsdag, het tijdstip en de duur van de rusttijden, de dagen van onregelmatige onderbreking van de arbeid;
 • de plaats waar en de manier waarop de persoon te bereiken is, die overeenkomstig het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming is aangewezen om de eerste hulp te verlenen;
 • de plaats waar de bij hetzelfde reglement vereiste verbandkist zich bevindt;
 • eventueel de namen en de contactmogelijkheden van de werknemersvertegenwoordigers in de ondernemingsraad;
 • eventueel de namen en mogelijke contactpunten van de werknemersvertegenwoordigers in het comité voor preventie en bescherming op het werk van de onderneming;
 • in voorkomend geval de naam en de mogelijke contactpunten van de leden van de vakbondsafvaardiging;
 • adres en telefoonnummer van de bedrijfsgeneeskundige of interbedrijfsgeneeskundige dienst;
 • adres en telefoonnummer van de inspectie van de sociale wetten van het district waarin de student werkzaam is;
 • de duur en de modaliteiten van de proefperiode.
Download het invulbare model


Is er een proefperiode bij een studentenovereenkomst?

De eerste drie werkdagen als student worden automatisch als proefperiode beschouwd. Tot bij afloop van deze periode kunnen beide partijen de overeenkomst beëindigen, zonder opzegging of vergoeding.

Wat als uw studentencontract niet aan de verplichte voorwaarden voldoet?

De wet op de arbeidsovereenkomsten en het Sociaal Strafwetboek voorzien sancties wanneer de vormvereisten en voorwaarden voor de arbeidsovereenkomst voor studenten niet werd nageleefd. Zo kan de student de overeenkomst beëindigen, zonder opzegging over vergoeding. Voor de werkgever kunnen daarentegen de regels van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd gelden, waardoor de normale opzeggingstermijnen gerespecteerd moeten worden. Bovendien kunnen ook strafrechtelijke sancties opgelegd worden.

Is de arbeidsovereenkomst voor studenten een verplicht sociaal document?

De arbeidsovereenkomst voor studenten is een verplicht sociaal document. Het moet worden bijgehouden op de plaats waar de student wordt tewerkgesteld. U dient het te bewaren gedurende vijf jaar vanaf de dag die volgt op het einde van de uitvoering van de overeenkomst. Meer informatie over studentenarbeid? Raadpleeg de thematische fiche Studentenarbeid op SocialEye.
Legalworld
Legalworld Newsletter
Ontvang net als 7.500 andere experts maandelijks het meest recente nieuws en krachtige inzichten uit de juridische sector.
Back To Top