werknemers overgedragen verlof
Legal17 januari, 2024

Moet de werknemer al zijn vakantiedagen opnemen voor het einde van het jaar?

Vanaf vakantiejaar 2024 heeft een werknemer die zijn vakantiedagen niet kan opnemen voor het einde van het vakantiejaar wegens bepaalde schorsingen van de uitvoering van de overeenkomst (bv. ziekte) de mogelijkheid om deze dagen uit te stellen naar een latere datum in de loop van de 24 maanden die volgen op dit vakantiejaar.

Altijd toegang tot de recentste hr-wetgeving? Probeer nu vrijblijvend SocialEye, de database voor hr-professionals.

Algemene principes voor het nemen van vakantie

Het is in principe verboden wettelijke vakantiedagen die nog niet werden opgenomen, naar het volgende jaar over te dragen.

Werknemers zijn verplicht om de vakantie te nemen waarop zij recht hebben een weigering van de werknemer om zijn vakantiedagen op te vragen, doet geen afbreuk aan de verplichting van de werkgever om deze dagen toe te kennen ongeacht of de werknemer ze al dan niet heeft gevraagd.

Overdracht van wettelijke vakantiedagen

In afwijking van bovenstaand principe heeft een werknemer die zijn vakantiedagen niet kan opnemen wegens bepaalde schorsingen (onderbrekingen) in de uitvoering van zijn overeenkomst de mogelijkheid om vanaf het vakantiejaar 2024 de opname van zijn dagen uit te stellen.

Niet-opgenomen vakantiedagen mogen echter alleen worden uitgesteld als de onmogelijkheid om de vakantie op te nemen te wijten is aan bepaalde oorzaken van schorsing (onderbrekingen) van de uitvoering van de overeenkomst.

Het gaat om volgende onderbrekingen:

  • arbeidsongeval of beroepsziekte;
  • niet-arbeidsgebonden ongeval of ziekte (privéleven);
  • zwangerschapsrust;
  • verlof als gevolg van de omzetting van moederschapsrust bij overlijden of ziekenhuisopname van de moeder;
  • geboorteverlof;
  • adoptieverlof;
  • profylactisch verlof en profylactisch borstvoedingsverlof;
  • pleegzorgverlof;
  • pleegouderverlof.

We merken nogmaals op dat uitstel van verlof enkel mogelijk is in de bovengenoemde situaties In andere gevallen kunnen de niet-opgenomen vakantiedagen niet worden overgedragen en gaan ze “verloren”, maar wordt er wel vakantiegeld uitbetaald.

Overdracht van buitenwettelijke vakantiedagen

Er is geen enkele wettelijke bepaling die de overdracht van deze dagen regelt. Daarom moet worden verwezen naar de voorwaarden voor de toekenning van dit verlof en met name naar eventuele overdrachtsregels die zijn vastgelegd in een arbeidsreglement, een cao of de individuele arbeidsovereenkomst. Naargelang het geval kan uitstel worden toegestaan of geweigerd.
Legalworld
Legalworld Newsletter
Ontvang net als 7.500 andere experts maandelijks het meest recente nieuws en krachtige inzichten uit de juridische sector.
Back To Top