Auto Finance
Fiscaliteit & Accounting13 maart, 2023

Hoe berekent u het VAA van elektriciteitskosten, een laadpaal of zonnepanelen?

Bron: Fiscale Wenken, monKEY

Stelt u als werkgever kosteloos een elektrische of hybride auto ter beschikking voor persoonlijk gebruik, dan kan u daar de elektriciteitskosten voor het opladen van de elektrische batterij aan toevoegen. De elektriciteit die u verstrekt, is inbegrepen in het voordeel van alle aard voor het persoonlijk gebruik van de bedrijfswagen. Hetzelfde geldt voor een oplaadpunt of laadpaal die u bij uw werknemer of bedrijfsleider thuis laat installeren. Er moet in beide gevallen geen bijkomend voordeel aangerekend worden.

Worden de elektriciteitskosten volledig privé gedragen, dan kan u als werkgever eventueel wel een terugbetaling doen van de gemaakte kosten. Volgens de fiscale administratie moet er in dat geval geen bijkomend voordeel worden aangerekend, mits er (cumulatief) aan drie voorwaarden is voldaan:

  • de werkgever stelt naast een elektrische bedrijfswagen eveneens een homecharger of een elektrische laadpaal ter beschikking van zijn werknemer,
  • die over een specifiek communicatiesysteem beschikt dat aan de werkgever communiceert hoeveel elektriciteit er wordt verbruikt,
  • en de van toepassing zijnde car policy voorziet bovendien in de terugbetaling van de met de homecharger 'getankte' elektriciteit.

De werkgever moet er over moet waken dat uitsluitend in de terugbetaling met betrekking tot het verbruik van de ter beschikking gestelde bedrijfswagen wordt voorzien. Dit kan in beginsel met een specifiek communicatiesysteem, maar een andere vorm van communicatie zoals bv. een tussenteller kan daarbij ook tot de mogelijkheden behoren.

De terugbetaling moet bovendien gebeuren op basis van de werkelijke elektriciteitskosten van de werknemer. In de praktijk worden evenwel vaak forfaitaire vergoedingen bv. op basis van de boordtabellen van de energieregulator gehanteerd, nl. het zogenaamde CREG-tarief.

Zonnepanelen

Wanneer u als werkgever zonnepanelen plaatst op het dak van de privéwoning van een werknemer of bedrijfsleider, desgevallend zodat hiermee de batterij van de ter beschikking gestelde elektrische bedrijfswagen kan worden opgeladen, dan ontstaat er een voordeel van alle aard ingevolge de toekenning of terbeschikkingstelling van de zonnepanelen. Dat voordeel moet worden vastgesteld in functie van de werkelijke waarde. Ditzelfde principe geldt eveneens voor een thuisbatterij.

Welk voordeel er ingevolge de toekenning of terbeschikkingstelling van zonnepanelen of een thuisbatterij ontstaat, hangt volgens de fiscale administratie af of de eigendomsrechten worden overgedragen:

  • Wordt het eigendomsrecht aan de werknemer of bedrijfsleider overgedragen, dan moet er een eenmalig VAA worden gewaardeerd op basis van een voor particuliere klanten marktconforme aankoopprijs voor eenzelfde installatie.
  • Wordt het eigendomsrecht niet aan de werknemer of bedrijfsleider overgedragen, dan moet er een jaarlijks VAA worden gewaardeerd op basis van de gangbare leaseprijs van zonnepanelen op de particuliere markt.

Noteer dat de laatste optie slechts kan worden verdedigd indien de werkgever over een opstalrecht beschikt om de zonnepanelen op het dak van de privéwoning van de werknemer te plaatsen. Bij gebreke hieraan, zou de werknemer ingevolge het recht van natrekking automatisch eigenaar worden van de zonnepanelen en zou de eerste optie gelden. Hetzelfde geldt voor bedrijfsleiders en hun (management)vennootschap.

Alternatief zou, ingeval de eigendomsrechten op de installatie niet worden overgedragen, een jaarlijks VAA kunnen worden gewaardeerd louter voor de ter beschikking gestelde elektriciteit. Deze methode wordt echter niet door de fiscale administratie voorgesteld in haar standpunt. Noteer overigens ook dat de regeling van het VAA elektriciteit vanaf 1 januari 2022 is gewijzigd en het forfaitaire voordeel van € 1.160 voor bedrijfsleiders en € 520 voor andere medewerkers (kalenderjaar 2023) enkel mogelijk is als de elektriciteit gelijktijdig met een woning kosteloos ter beschikking gesteld wordt. In het andere geval is er sprake van een belastbaar VAA voor de werkelijke waarde van het voordeel.

Overdracht laadpaal

De fiscus heeft in bepaalde gevallen besloten dat er geen extra voordeel van alle aard ontstaat wanneer de eigendom van een bij de werknemer of bedrijfsleider thuis geïnstalleerde laadpaal voor zijn elektrische wagen na afloop van de leasetermijn van 48 maanden kosteloos wordt overgedragen aan de werknemer of bedrijfsleider.

bron: Fiscale Wenken monKEY

 

Ontdek monKEY
Back To Top