Solar panels. sunlight city building shot
Fiscaliteit & Accounting20 februari, 2024

Investeringsaftrek energiebesparende investeringen: deadline aanvraag nadert!

Om investeringen in België aan te moedigen, kent de fiscale wetgeving tal van incentives om de belastingdruk van ondernemingen (zowel vennootschappen als vrije beroepers) te verlagen en zo de cash-flow te optimaliseren. Eén van deze incentives betreft de investeringsaftrek. We spitsen ons in dit artikel toe op de investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen, die toegankelijk is voor ondernemingen actief in diverse sectoren.

Auteurs: Dries VAN BUGGENHOUT en Joachim JANSSEN

Wat zijn de basisvoorwaarden voor investeringsaftrek?

Voor de toepassing van de investeringsaftrek moeten volgende voorwaarden voldaan zijn:

 • het moet gaan om investeringen in (im)materiële vaste activa, en
 • die in nieuwe staat zijn verkregen of tot stand gebracht zijn tijdens het boekjaar, en
 • die in België voor de beroepsactiviteiten worden gebruikt.

Fiscaal voordeel?

Voor een goed begrip: er bestaan diverse soorten “investeringsaftrekken”. In deze bijdrage beperken wij ons enkel tot de investeringsaftrek voor “energiebesparende investeringen”. Deze betreft een verhoogde eenmalige investeringsaftrek van 20,5 % (boekjaar 2023 – aanslagjaar 2024) op de aanschaffings- of beleggingswaarde (t.w. het investeringsbedrag excl. btw, tenzij kan aangetoond worden dat de btw niet recupereerbaar is) van kwalificerende activa.

Dankzij de investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen geniet de onderneming een extra eenmalig fiscaal voordeel bovenop de afschrijvingen op deze investeringen. Als er in een boekjaar onvoldoende belastbare basis aanwezig is, wordt de aftrek zonder enige beperking in tijd naar de volgende boekjaren overgedragen.

Energiebesparende investeringen: welke investeringen kwalificeren in Vlaanderen?

Het gaat voornamelijk om het gebruik van hernieuwbare energiebronnen te stimuleren, het terugwinnen van energie, het beperken van energieverliezen, enz. in de industrie. De investeringen die in aanmerking komen voor deze investeringsaftrek worden ondergebracht in één van de volgende categorieën:

 • beperking van energieverliezen in bestaande gebouwen of in bestaande broeikassen;
 • beperking van energieverlies door in gebruik zijnde apparaten, leidingen, afsluiters en kanalen te isoleren of in gebruik zijnde warme of koude vloeistofbaden af te dekken;
 • beperking van energieverliezen in bestaande ovens;
 • beperking van ventilatieverlies in bestaande gebouwen;
 • terugwinnen van afvalwarmte;
 • aanwenden van expansie-energie die vrijkomt bij bestaande productieprocessen of bij ontspanning van fluïda onder druk gebracht voor transport;
 • warmte-kracht-koppelingsapparatuur (“WKK”);
 • verbrandings-, verwarmings-, klimatiserings- en verlichtingsapparatuur;
 • industriële productieprocessen;
 • productie en gebruik van energie door chemische, thermochemische of biochemische omzetting van biomassa en afvalstoffen;
 • energieproductie op basis van hernieuwbare energieën (bvb. zonneboilers, zonnepanelen, windturbines, warmtepompen, batterijsystemen, enz.);
 • vervoer via spoor- of waterweg.

Tijdige aanvraag nodig!

Voor deze investeringsaftrek dient er evenwel een attest van de bevoegde regionale overheid te worden verkregen waarmee de energiebesparende aspecten van de investeringen kunnen worden aangetoond. Dit attest moet aangevraagd worden in het gewest waar de investering is gebeurd (ongeacht de plaats van de maatschappelijke zetel) binnen de 3 maand na de laatste dag van het boekjaar waarin de activa zijn aangeschaft of tot stand gebracht. Concreet: heeft de vennootschap een kwalificerende investering in Vlaanderen gedaan tijdens het boekjaar per 31/12/2023, dan moet zulke aanvraag dus uiterlijk 31/3/2024 ingediend worden. Een laattijdige aanvraag betekent dus dat er geen investeringsaftrek kan toegepast worden! In het geval van investeringen die over meerdere boekjaren gebeuren, is het op basis van praktijkervaring ten zeerste aan te raden om jaarlijks tijdig een attest aan te vragen voor de investeringen die in het afgelopen boekjaar reeds gedaan zijn.

In Vlaanderen wordt dit attest afgeleverd door het Vlaamse Energie- en Klimaatagentschap (“VEKA”). De Vlaamse overheid voorziet hiervoor een online webapplicatie (www.energiesparen.be/verhoogdeinvesteringsaftrek). Pas indien de investering kan ondergebracht worden onder één van de bovenstaande categorieën en de aanvraag volledig is, onderzoekt het VEKA de aanvraag. De aanvraag wordt best ook ingediend met de nodige bewijsdocumenten (bvb. facturen en een technische beschrijving van de investering) ter ondersteuning van het bedrag en de waarde van de investering. De energiebesparing of de verbetering van het energetisch rendement zal soms geraamd en onderbouwd moeten worden.

Om een indicatie te krijgen van wat als energiebesparend kan worden beschouwd of wat de categorieën precies inhouden, kan gebruik worden gemaakt van de handleiding Verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen (www.energiesparen.be/inleiding-formulier-verhoogde-investeringsaftrek).

Bijlagen bij de belastingaangifte

De toepassing van de investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen moet bovendien ook correct en tijdig verwerkt worden in de aangifte vennootschapsbelasting. Daarnaast wordt best spontaan ook het verkregen attest en het ondertekende aanvraagformulier toegevoegd als bijlage bij de aangifte.

Hervorming investeringsaftrek stimuleert duurzaamheid

De federale regering bereikte recent een overeenkomst over een hervorming van de investeringsaftrek. Op die manier wil de overheid het investeringsklimaat en de duurzame energietransitie in België stimuleren. Dit akkoord maakt deel uit van de begrotingsonderhandelingen die in oktober 2023 werden afgerond.

Bron: Fiscale Actualiteit op monKEY - de meest gespecialiseerde databank voor tax, finance & accountancy professionals.
 → Ontdek MonKEY
Back To Top