• 91 % av företagens juridiska avdelningar säger att det blir viktigt de kommande tre åren att ha en advokatbyrå som använder sig av teknik fullt ut. 
 • 63 % av advokaterna säger att deras investeringar i programvara för att stödja det juridiska arbetet ska öka de närmaste tolv månaderna. 
 • 36 % av jurister säger att deras organisation är mycket redo för att hantera de mest betydelsefulla trender de tror kommer att påverka dem de närmaste tre åren.
 • 63 % av de tekniskt ledande advokatbyråerna rapporterar att deras lönsamhet ökat det senaste året – mer än alla andra byråer.

Det har sagts att pandemin förde framtiden till samtiden. Det är helt klart sant för juristyrket. Men vilka utmaningar står advokater och jurister inför och hur kan de utvecklas i detta nya normala?

Rapporten Jurister redo för framtiden 2022 ger insikter från 751 fackjurister i tio länder runtom i Europa och USA. 

Som Wolters Kluwers enkät Jurister redo för framtiden 2022 visar driver ny och förbättrad teknisk förmåga fram högre uthållighet, bättre klientrelationer och högre prestanda för många organisationer inom juristyrket runtom i Europa och USA.

Tillsammans är dessa stärkta digitala förmågor och affärsförmågor avgörande ... eftersom framtiden inte är över. Den är i allt högre grad dynamisk, komplex och oviss.

Rapporten granskar:

 • Huvudtrender inom juristyrket
 • Relationen mellan klient och byrå under förändring
 • Den juridiska avdelningen under förändring
 • Advokatbyrån under förändring
 • Legal tech som prestationsdrivande kraft
 • ESG:s växande roll
 • Tekniskt ledarskap skapar konkurrensfördelar
 • Kompetensutmaningar
 • Insikter från auktoriteter

Lär dig mer om rapporten och ladda ned den nu! >>
Saknas formuläret nedan?

För att se formuläret måste du ändra dina cookieinställningar. Klicka på knappen nedan för att uppdatera dina inställningar för att acceptera alla cookies. För mer information, läs vårt Sekretess- och cookie-meddelande.

Future Ready Lawyer 2022

Undersökningsresultat visar att juristkåren står under starkare tryck än någonsin när de ställs inför genomgripande, ständig förändring. 

Bland utmaningarna finns en oerhörd komplexitet, med krav på regelefterlevnad, högre resultatförväntningar, växande kompetensspänning, det akuta behovet av teknikstödd effektivitet, allt mer in- och outsourcing av arbete, nya konkurrenter, en snabbt stigande efterfrågan på framväxande områden som miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning (ESG) med mera.

Huvudfynd

Viktiga trender

Undersökningen visar att de tre främsta trenderna som förväntas påverka jurister är:

Jurister redo för framtiden 2022

 • Den växande betydelsen för juridisk teknik (79 %)
 • Att hantera ökad informationsvolym och -komplexitet  (79 %)
 • Att leva upp till klienters och ledningars ändrade förväntningar ((79 %)

Endast 36 % av jurister säger att deras organisation är mycket redo för att hantera de mest betydelsefulla trender de tror kommer att påverka dem de närmaste tre åren.

Relationer mellan klient och byrå

Klienters efterfrågan på teknikrustade advokatbyråer nådde en ny rekordnivå 2022 och förväntas stiga ytterligare.

År 2021 och 2020 rapporterade bara 52 respektive 41 % av de juridiska avdelningarna att de bad advokatbyråer de övervägde att anlita att redogöra för vilken teknik de använder för att bli mer produktiva och effektiva. 

Idag har den siffran hoppat upp till 70 %, och den förväntas nå 97 % fram till 2025.

Ladda ner rapporten för att lära dig mer >> 


70 % av de juridiska avdelningarna ber idag de advokatbyråer de överväger att anlita att redogöra för vilken teknik de använder för att bli mer produktiva och effektiva. Inom tre år förväntas nästan alla juridiska avdelningar (97 %) göra det.

"

Viktiga juridiska trender

Förändringar i vem som gör jobbet

Juridiska avdelningar – 84 % kommer att i allt större utsträckning anlita alternativa juridiska tjänsteleverantörer/advokatbyråer – 81 % kommer att i större utsträckning anlita tredjeparter eller outsourcade resurser

Jurister fokuserar på nya sätt att hantera sin ökande arbetsbelastning effektivt och enkäten visar på en tydlig och allt starkare trend runtom på juridiska avdelningar de senaste tre åren när det gäller ”vem” som gör jobbet.


Juridiska avdelningar och advokatbyråer utnyttjar i allt högre grad olika typer av avtal – från kontraktsanställda och tredjepartsresurser till alternativa juridiska tjänsteleverantörer (ALSP) och icke-juridisk personal.

Juridiska avdelningars ansträngningar för att stötta sina team ytterligare med en rad olika externa resurser sker vid en kritisk tidpunkt, när de nu gör sig redo att möta de nya kompetensutmaningar som kommit som en följd av pandemin.

Kompetensutmaningar

86 % av juristerna säger att deras juridiska avdelningar redan har upplevt betydande konsekvenser av den stora uppsägningen. Och eftersom 70 % av företagsjuristerna säger att de med stor eller viss sannolikhet kommer att lämna sina nuvarande juridiska avdelningar nästa år är det en pågående trend.

Bara 36 % av juristerna tror att deras juridiska avdelning är mycket redo att rekrytera/behålla teknisk personal

87 % av jurister säger att det är oerhört eller mycket viktigt att arbeta för en juridisk avdelning som använder sig av teknik fullt ut.

ESG

Jurister vill arbeta på tekniskt kunniga juridiska avdelningar (87 %) och företag (83 %)

Juristkåren har även utmanats av den aldrig tidigare skådade ökningen av juridiska frågor kring miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning.

ESG har snabbt vuxit fram som en betydande och specifik efterfrågan på företags juridiska avdelningar och den kommer att fortsätta växa. Behovet av att utforma och sprida ESG-policy och -rutiner ökar.

Advokatbyråer positionerar sig för att reagera på den ökade efterfrågan på ESG-kunnande. Advokater upplever en betydande tillväxt för efterfrågan på ESG från klienter, men efterfrågan ökar snabbare än de har beredskap att reagera.


Ladda ner rapporten för att lära dig mer >>

Expertinsikter och branschdata

Insikter från juridiska auktoriteter

Rapporten Jurister redo för framtiden 2022 erbjuder ett lägligt och unikt perspektiv på advokatbyråer och företags juridiska avdelningar, med referensdata före och efter pandemin. 
 • Bob Ambrogi
 • Helena Hallgarn
 • Marcus M. Schmitt
 • Patricia Manca Diaz
 • Jean O’Grady
 • Martin O’Malley
 • Giulietta Lemmi
 • Richard Tromans
 • Jeroen Zweers
Robert-Ambrogi-1536
Teknologi ger oss viktiga verktyg, men data ger oss insikter som kan vägleda oss i hur vi bäst använder dessa verktyg. Från juridisk forskning till processtrategi, från efterlevnad till prissättning, är data nyckeln som låser upp dörren till smartare beslutsfattande.
Bob Ambrogi
Helena Hallgarn
Sannolikt kommer vi att se nya företag som fokuserar på att lösa juridiska problem genom en kombination av expertkunnande, som jurister, projektledare, it-människor och dataanalytiker
Helena Hallgarn
Marcus M.Schmitt
Två aspekter är viktiga nu: Aktörer på juridikmarknaden bör inte fördröja pågående och planerade digitaliseringsprojekt för länge genom att skylla på att de är överbelastade av praktiskt juridiskt arbete. För det andra, och kanske viktigast av allt, bör vi inte bara minnas våra framgångar utan även våra misslyckanden ... Det kommer att ge mervärde till digitaliseringsprojekt och juridisk verksamhet i stort
Marcus M. Schmitt
Patricia Manca Diaz
Denna förvandling kräver att man först tror på de fördelar som teknologin tillför den juridiska världen, vilket innebär att man accepterar förändringar i arbetssättet, hur vi styr våra team, vilka som väljs till teamet samt hur vi erbjuder differentierad service till vår kund, oavsett om kunden är intern eller extern.
Patricia Manca Diaz
OGRADY
[Pandemin] har belyst behovet av fortlöpande tech-utbildning och utveckling av gränssnitt och arbetsflöden som ger advokater rätt verktyg i en arbetsflödesprocess.
Jean O’Grady
Martin O’Malley Executive Vice President and Managing Director Legal & Regulatory
Ökad juridisk och regelverkskomplexitet för organisationer gör att fördelarna med AI blir alltmer uppenbar för jurister. När vi nu lämnar rädslan för "robotadvokaten” bakom oss, börjar jurister inse att AI kan ge värdefull hjälp i komplexa operationer, samtidigt som den lär sig att identifiera nya mönster.
Martin O’Malley
Giulietta Lemmi
Företagsjuridiska avdelningar uppmanas av sin styrelse att implementera fungerande ESG-program, från att definiera omfattningen av de frågor som har störst påverkan på verksamheten till att styra implementeringen och säkerställa att varje programkomponent uppfyller de viktigaste målen.

Advokatbyråer kan attrahera en bredare kundbas genom att tillgodose deras ESG-behov samtidigt som ESG-information säkerställer att advokatbyråer kan hållas ansvariga för sitt sociala ansvar.
Giulietta Lemmi
Richard Tromans
Det som i grunden saknas mest av allt är ett nytt sätt att tänka kring hur juridiskt arbete produceras. Detta beror på bristen på ett synligt, ”brinnande hus”, dvs. något som kräver förändring.... Vi är nu inne i 2022 – långt bortom gränsen för behovet av förändring.
Richard Tromans
JPJ-Jeroen-Zweers-1536
AI kan upptäcka värdefulla juridiska data eftersom den klarar att läsa och förstå juridiskt språkbruk. Jag kallar detta för Second Brain-rörelsen. Den kommer samtidigt att lösa ett annat problem. På grund av kompetenstappet kommer advokater inte längre att stanna kvar länge på samma advokatbyråer, vilket gör att organisationer kommer att gå miste om deras kunskaper. Med denna teknik kommer innehåll som skapats av advokater som lämnar företaget fortfarande kunna lokaliseras.
Jeroen Zweers

Om rapporten och Wolters Kluwer Legal & Regulatory

2022 års enkät Jurister redo för framtiden: leda förändring från Wolters Kluwer Legal & Regulatory omfattade kvantitativa intervjuer med 751 jurister på advokatbyråer, juridiska avdelningar och företag för företagstjänster runtom i USA och tio länder i Europa – Storbritannien, Tyskland, Nederländerna, Italien, Frankrike, Spanien, Polen, Belgien, Sverige och Ungern – för att granska hur klienters förväntningar, teknik och andra faktorer påverkar juridikens framtid runtom på centrala områden och hur redo juridiska organisationer står för att möta dem. Enkäten genomfördes online 16 maj till 3 juni 2022 för Wolters Kluwer av en ledande internationell undersökningsorganisation.

Wolters Kluwer Legal & Regulatory är en division som ingår i Wolters Kluwer, en global ledande leverantör av lösningar inom juridik och regelefterlevnad som ger fackmän möjlighet att stärka produktivitet och resultat, begränsa risk och nå bättre utfall.

Wolters Kluwer (WKL) är en global ledare inom information för fackmän, programvarulösningar och tjänster inom hälso- och sjukvård, skatter och redovisning, bolagsstyrning, risk och regelefterlevnad samt juridiska sektorer och regelefterlevnadssektorer. Vi hjälper varje dag våra kunder att fatta kritiska beslut för att erbjuda expertlösningar som förenar ingående kunskaper på området med specialiserad teknik och tjänster. Wolters Kluwer redovisade år 2021 en årlig omsättning på 4,8 miljarder euro. Koncernen betjänar kunder i fler än 180 länder, bedriver verksamhet i fler än 40 länder och har omkring 19 800 anställda runtom i världen. Företaget har sitt huvudkontor i Alphen aan den Rijn i Nederländerna.

2022 års Wolters Kluwer-enkät Jurister redo för framtiden
Back To Top