Czym jest Budżet Obywatelski?

Instrument budżetu obywatelskiego (BO, inaczej nazywany budżetem partycypacyjnym) od wielu lat wykorzystywany jest w różnych regionach świata. Pierwszy raz w Polsce pojawił się w roku 2011, a do powszechnego systemu prawnego został wprowadzony dopiero siedem lat później jako szczególna forma konsultacji społecznych.

Ideą przyświecającą tworzeniu BO jest zaangażowanie mieszkańców miast i gmin w życie lokalnej społeczności oraz umożliwienie im decydowania o podejmowanych w ich najbliższym otoczeniu inicjatywach.

Chociaż wprowadzenie budżetu obywatelskiego nie jest obowiązkowe oraz wymaga wspólnego wysiłku zarówno ze strony jednostki samorządu terytorialnego, jak i obywateli, warto zastanowić się nad wprowadzeniem go w gminie. Pozytywne aspekty wzmożonej aktywności lokalnego społeczeństwa są łatwo zauważalne, co przekłada się również na większe zadowolenie mieszkańców, którzy mogą sami decydować o tym, na co przeznaczona zostanie część budżetu JST.

Tryb konsultacji

Regulacje obejmujące BO wskazują ramowo, w jaki sposób powinien zostać on przeprowadzony. Przede wszystkim organy stanowiące JST są zobowiązane określić w swoich uchwałach tryb i zasady przeprowadzania konsultacji. Powinny one obejmować również przekrojowy zakres działań związanych z pozyskiwaniem opinii mieszkańców tak, by konsultacje mogły zostać zrealizowane według poniższego schematu:

  • zgłaszanie przez mieszkańców projektów, które mogłyby zostać zrealizowane w ramach wyznaczonej puli środków,
  • weryfikacja zgłoszonych projektów (ocena, czy zgłoszone projekty są zgodne z prawem, czy mieszczą się w zakresie zadań własnych gminy oraz w wyznaczonej kwocie),
  • zorganizowanie głosowania, w którym mieszkańcy mogliby wybrać projekty,
  • weryfikacja głosowania i przedstawienie projektów do uwzględnienia w budżecie danej jednostki samorządu terytorialnego.
W LEX Administracja znajdziesz:
Chcesz dowiedzieć się więcej o serwisie LEX Administracja?
Umów się na BEZPŁATNĄ prezentację
Back To Top