Prawo16 czerwca, 2021

Wyniki realizacji planu nadzoru - Bożena Barszczewska

Przepisy nie określają wzoru przedstawienia przez dyrektora szkoły wyników i wniosków sprawowanego przez niego nadzoru pedagogicznego, co oznacza, że może przybrać dowolną formę, np. taką, jak zaproponowana w tym artykule w odniesieniu do szkoły podstawowej. Dokument podsumowujący nadzór pedagogiczny dyrektora prowadzony w danym roku szkolnym powinien odnosić się do planu nadzoru, stanowić podsumowanie wybranych dziedzin pracy szkoły oraz zawierać wnioski do pracy w kolejnym roku szkolnym.

Fragment artykułu z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 2021/6

Zgodnie z art. 69 ust. 7 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) dyrektor zobowiązany jest do przedstawienia radzie pedagogicznej:
- po półroczu – ogólnych wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego,
- na koniec roku szkolnego – kompletnych wyników oraz wniosków ze sprawowanego wewnętrznego nadzoru pedagogicznego, w tym prowadzonej ewaluacji i kontroli, i wspomagania.

Uszczegóławia to § 24 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 25.08.2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1551), w myśl którego do 31 sierpnia dyrektor szkoły publicznej przedstawia na zebraniu rady pedagogicznej (a jeśli jej nie ma – na zebraniu z udziałem nauczycieli i osób niebędących nauczycielami, które realizują zadania statutowe placówki) wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top