Prawo14 listopada, 2019

Przegląd Podatkowy 11/2019

Obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności

Wojciech Słapczyński
Autor jest ekspertem z zakresu VAT

Obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności

Od 1.11.2019 r. wchodzą w życie przepisy wprowadzające do polskiego systemu prawnego obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności, który ma zastosowanie do towarów i usług wrażliwych na oszustwa podatkowe. Zastąpi on dotychczasowe rozwiązania uszczelniające, które okazały się być niewystarczająco skuteczne w walce z przestępcami, tj. krajowe odwrotne obciążenie oraz odpowiedzialność solidarną. W niniejszym artykule zostały przedstawione główne zasady funkcjonowania tego mechanizmu oraz przesłanki jego obligatoryjnego stosowania, a także wątpliwości, jakie pojawiają się przy analizie nowych przepisów.

Słowa kluczowe: obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności, rachunek VAT, decyzja wykonawcza Rady, krajowe odwrotne obciążenie, odpowiedzialność solidarna, limit kwotowy transakcji, sankcje

Wojciech Słapczyński
The author is a VAT expert

Mandatory Split Payment Mechanism

On 1 November 2019 provisions making split payment mechanism mandatory in the Polish legal system will come into force. The mechanism will apply to goods and services susceptible to tax fraud. It will replace the existing anti-fraud solutions, which have proved to be insufficiently effective in the fight against criminals, i.e. the domestic reverse charge and joint and several liability. This article presents the main principles of this mechanism and the conditions for its mandatory use, as well as the doubts that arise when one analyses the new regulations.

Keywords: mandatory  split  payment  mechanism,  VAT account, Council implementing decision, domestic reverse charge, joint and several liability, transaction amount limit, sanctions

 Bibliografia:

Split  payment,  Raport  PwC,  październik  2015  r.,  https://www.pwc.pl › pdf › split-payment-raport-pwc (dostęp: 18.09.2019 r.).


Bartosz Bogdański
Autor jest doradcą podatkowym, partnerem w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy spółka doradztwa podatkowego SA

Klauzula standstill a odliczenie VAT od usług noclegowych i gastronomicznych. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-225/18, Grupa Lotos

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 2.05.2019 r., C-225/18, Grupa Lotos S.A. przeciwko Ministrowi Finansów – dalej wyrok TS, C-225, Grupa Lotos – dotyczy bardzo istotnej kwestii, a mianowicie zakresu prawa nowego państwa członkowskiego do wprowadzenia ograniczeń w odniesieniu do odliczenia VAT po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Spory w tym przedmiocie pomiędzy polskimi podatnikami a organami podatkowymi pojawiły się w stosunkowo krótkim czasie po dacie akcesji Polski do UE. Jednakże pomimo iż od daty akcesji minęło 15 lat, okazało się, że wciąż można znaleźć obszary, gdzie istnieją wątpliwości, czy przy wdrożeniu szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z 17.05.1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku – dalej szósta dyrektywa – nie popełniono istotnych błędów i nie naruszono zasad regulujących kluczowe prawo podatnika, jakim jest prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Tego zagadnienia dotyczy prezentowany wyrok TS.

Słowa kluczowe:  reguła standstill, odliczenie VAT od usług noclegowych, usługi turystyki, przystąpienie Polski do UE, zasada neutralności, zasada proporcjonalności

Bartosz Bogdański
The author is a tax adviser, a partner at MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy tax consultancy

Standstill Provision in the Context of Deduction of VAT on Overnight Accommodation and Catering Services. Judgment of the Court of Justice in case C-225/18, Grupa Lotos

The judgment issued by the Court of Justice on 2 May 2019, C-225/18, Grupa Lotos S.A. v. Minister of Finance (‘CJ judgment’), concerns a very important issue, namely the scope of the right of a new Member State to introduce restrictions upon VAT deduction after accession to the European Union. Disputes in this area between Polish taxpayers and tax authorities started to appear relatively quickly after Poland’s accession to the EU. However, even though 15 years have passed since the accession, areas can still be found where there are doubts whether in the implementation of the Sixth Council Directive 77/388/EEC of 17 May 1977 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to turnover taxes – Common system of value added tax: uniform basis of assessment there have been no major errors or infringements of the principles which regulate a key right of taxpayers, that is, the right to reduce output tax by input tax. This issue is discussed in the presented CJ judgment.

Keywords:  standstill rule, deduction of VAT on overnight accommodation  services,  tourist  services,  Poland’s accession to the EU, principle of neutrality, principle of proportionality


dr Beata Rogowska-Rajda
Autorka jest adiunktem na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. ORCID: 0000–0003–3879–3440
dr Tomasz Tratkiewicz
Autor jest pracownikiem CASE, adiunktem w Katedrze Finansów Publicznych Uniwersytetu Łódzkiego. ORCID: 0000–0001–7772–1779

Opodatkowanie VAT zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi

Opodatkowanie VAT zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, z uwagi na wyjątkową specyfikę prawną, od samego początku wejścia Polski do Unii Europejskiej budzi duże wątpliwości, które dodatkowo zostały pogłębione po ostatnim orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości z 18.01.2017 r., C-37/16, Minister Finansów przeciwko Stowarzyszeniu Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP (SAWP) – dalej wyrok TS C-37/16, SAWP. Na interpretację przepisów w tym obszarze ma również wpływ ustawa z 15.06.2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi – dalej u.z.z. – implementująca z pewnym opóźnieniem przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/26/UE z 26.02.2014 r. w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych do korzystania online na rynku wewnętrznym – dalej dyrektywa 2014/26/UE. Przedmiotowy artykuł podejmuje próbę wyspecyfikowania najważniejszych czynności wykonywanych przez organizacje zbiorowego zarządzania, wraz z zaprezentowaniem właściwych – w ocenie autorów – zasad ich opodatkowania VAT, z uwzględnieniem przepisów dyrektywy Rady 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – dalej dyrektywa 2006/112 – orzecznictwa TS oraz przepisów ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej u.p.t.u.

Słowa kluczowe: VAT, organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, godziwa rekompensata, opodatkowanie VAT organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi

dr Beata Rogowska-Rajda
The author is an assistant professor at the Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw. ORCID: 0000-0003-3879-3440
dr Tomasz Tratkiewicz
The author is an employee of CASE, an assistant professor at the Department of Public Finance, University of Łódź. ORCID: 0000-0001-7772-1779

Taxation with VAT of Collective Copyright and Related Rights Management

Taxation with VAT of collective management of copyright and related rights, due to the very peculiar legal environment, has been causing considerable doubts since the very moment Poland joined the European Union. The doubts actually increased after the judgment issued by the Court of Justice on 18 January 2017, C-37/16, Minister Finansów v. Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP (SAWP). The interpretation of provisions in this area is also affected by the Polish Act of 15 June 2018 on Collective Management of Copyright and Related Rights, which Act implemented, though with a certain delay, Directive 2014/26/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on collective management of copyright and related rights and multiterritorial licensing of rights in musical works for online use in the internal market. This article article is an attempt to specify the most important activities performed by collective management organizations, while presenting the proper – in the authors’ view – principles of their taxation with VAT, taking into account the provisions of Council Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of value added tax, case law of the CJ, and the Polish Act of 11 March 2004 on Value Added Tax.

Keywords: VAT, collective [copyright] management organization, fair remuneration, taxation with VAT of collective [copyright] management organizations


Artur Nowak
Autor jest radcą prawnym, partnerem w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka współzarządzającym Praktyką Podatkową

Zakaz korekty cofającej ustalenia kontroli celno-skarbowej

W artykule poruszono ważną, zwłaszcza z praktycznego punktu widzenia, kwestię zakazu korekty cofającej ustalenia kontroli celno-skarbowej. Instytucja ta jest novum w relacjach podatnika z administracją skarbową i budzi liczne kontrowersje.

Słowa kluczowe: kontrola celno-skarbowa, korekta cofająca, zakaz korekty cofającej, kontrola podatkowa, korekta deklaracji, wyjątki od zakazu korekty cofającej

Artur Nowak
The author is an attorney at law at Domański Zakrzewski Palinka law firm, where he co-manages the Tax Practice

Prohibition of Correction Annulling the Findings of Customs and Fiscal Inspection

The article discusses an issue which is particularly important from the practical point of view: prohibition of correction annulling the findings of customs and fiscal inspection. This is a novelty in the relationships between the taxpayer and the fiscal administration and as such is causing many controversies.

Keywords:  customs and fiscal inspection, ‘annulling’ correction, prohibition of ‘annulling’ correction, tax inspection, correction of tax return, exceptions to the prohibition of ‘annulling’ correction

Bibliografia:

Chróścielewski W., Tarno J.P., Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2004
Jędrzejewska K., Ponowna korekta deklaracji. Prawo obrony czy celowa taktyka?, „Dziennik Gazeta Prawna” z 5.11.2018 r., https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1334050,kas-korekty-deklaracji-po-kontroli-celno-skarbowej.html (dostęp: 19.09.2019 r.)
Melezini A., Nowe procedury kontrolne w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej. Komentarz praktyczny, LEX/el. 2018


Anna Pęczyk-Tofel
Autorka jest radcą prawnym, doradcą podatkowym oraz partnerem w zespole w zespole postępowań podatkowych i sądowych CRIDO
Anna Wcisło
Autorka jest partnerem w zespole cen transferowych CRIDO
Aleksander Styś
Autor jest doktorantem w Katedrze Prawa Finansowego WPiA UW oraz prawnikiem w zespole postępowań podatkowych i sądowych CRIDO

Recharakteryzacja i pominięcie transakcji – niebezpieczne instrumenty kwestionowania przeszłych rozliczeń podatników

Od 1.01.2019 r. w polskich przepisach o cenach transferowych doszło do kolejnej, już drugiej tak poważnej na przestrzeni kilku lat, kompleksowej zmiany. Nowelizacja wprowadziła dwie bardzo istotne z punktu widzenia praktyki instytucje, które statuują daleko idące kompetencje administracji skarbowej, pozwalające na pominięcie (nierozpoznanie) oraz recharakteryzację transakcji. Należy wskazać, że instytucje te zostały już dokładnie skomentowane i omówione przez przedstawicieli doktryny. Celem niniejszego artykułu jest więc przedstawienie celu projektodawcy, jaki może kryć się za omawianymi zmianami, jak również wynikających z niego konsekwencji dla podatników.

Słowa kluczowe:  ceny transferowe, recharakteryzacja transakcji, pominięcie transakcji,  lex retro non  agit, przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania

Anna Pęczyk-Tofel
The author is an attorney at law, a tax advisor, and a partner in CRIDO Tax and Disputes Team
Anna Wcisło
The author is a partner in CRIDO Transfer Pricing Team
Aleksander Styś
The author is a doctoral student at the Chair of Financial Law, Faculty of Law and Administration, University of Warsaw, and a lawyer in CRIDO Tax and Disputes Team

Recharacterization and Non-Recognition of a Transaction: Dangerous Instruments for Challenging Taxpayers’ Past Transactions

In recent years, there have been two major and comprehensive amendments to Polish transfer pricing regulations, the second of which took place on 1 January 2019. The amending statute introduced two mechanisms which are very important from the practical point of view and which establish far-reaching powers of the fiscal administration: non-recognition and recharacterization of a transaction. It should be stressed that these mechanisms have already been the subject of extensive commentaries and discussions in literature. This is why this article aims to present the promoter’s likely objective behind the amendments in question and the resulting consequences for taxpayers.

Keywords:  transfer pricing, recharacterization of a transaction, non-recognition of a transaction, lex retro non agit, counteracting tax avoidance

Bibliografia:

Dostosowanie wyników cen transferowych do procesu tworzenia wartości, raporty końcowe z 2015 roku dotyczące działań 8–10. OECD/G20 Projekt w zakresie erozji podstawy opodatkowania i przenoszenia zysków, red. E. Stamblewska-Urbaniak, Warszawa 2019
Georgijew I., Recharakteryzacja i pominięcie transakcji dla celów cen transferowych – nowe instrumenty ostatniej szansy, „Przegląd Podatkowy” 2019/2
Karwat P., Reklasyfikacja i pominięcie transakcji między podmiotami powiązanymi a ogólna klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania [w:] Współczesne problemy prawa podatkowego. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Bogumiłowi Brzezińskiemu, red. J. Głuchowski, t. 1, Warszawa 2019
Lasiński-Sulecki K., Morawski W., Raporty BEPS i zmiany Wytycznych OECD a obowiązki podatników w sferze cen transferowych, „Przegląd Podatkowy” 2018/11
Lasiński-Sulecki K., Morawski W., Wytyczne OECD jako urojona podstawa prawna działań organów podatkowych w zakresie cen transferowych – uwagi w kontekście non-recognition i recharacterisation rules [w:] Współczesne problemy prawa podatkowego. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Bogumiłowi Brzezińskiemu, red. J. Głuchowski, t. 1
Laskowska M., Granice stosowania zasady arm’s length w polskim prawodawstwie, „Przegląd Podatkowy” 2018/9
Laskowska M., Zmiany w polskich regulacjach dotyczących cen transferowych, „Przegląd Podatkowy” 2019/1
Litwińczuk H., Przekwalifikowanie (nieuznanie) transakcji dokonanej pomiędzy podmiotami powiązanymi w świetle regulacji o cenach transferowych przed i po 1.01.2019 r., „Przegląd Podatkowy” 2019/3
Majdowski F., Sola scripta czy w drodze wykładni – zasada rynkowości jako quasi-ogólna klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania? (1), (2), „Przegląd Podatkowy” 2018/7 i 2018/8
Nykiel W., Wilk M., Nieprzydatność art. 199a § 2 ordynacji podatkowej w walce z unikaniem opodatkowania a następstwa czynności pozornych, „Przegląd Podatkowy” 2017/2
Stamblewska-Urbaniak E., Zbroiński A., Znaczenie rezultatów działań 8–10 w ramach Projektu BEPS dla podatników realizujących transakcje z podmiotami powiązanymi, „Przegląd Podatkowy” 2019/9
Wywiad z Joanną Piertasik – Dyrektor Departamentu Cen Transferowych i Wycen oraz Konradem Szpadzikiem – Zastępcą Dyrektora Departamentu Kluczowych Podmiotów, „Przegląd Podatkowy” 2019/2


Dariusz M. Malinowski 
Autor jest doradcą podatkowym

Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzone w roku 2019 – konsekwencje dla podatników i płatników

Dariusz M. Malinowski
The author is a tax advisor 

Changes in Personal Income Tax Introduced in 2019: Consequences for Taxpayers and Tax Remitters


dr Filip Majdowski
Autor jest wicedyrektorem w Departamencie Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów oraz doktorem nauk prawnych (Uniwersytet Warszawski); poglądy wyrażone w artykule niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko instytucji, której autor jest pracownikiem

Relacja z największej rozprawy podatkowej przed sądem unijnym – Komisja Europejska przeciwko Irlandii w sprawie niedozwolonej pomocy publicznej udzielonej na rzecz Apple

dr Filip Majdowski
The author is a vice-director at hte Department of the Tax System at the Ministry of Finance and a doctor of laws (University of Warsaw); the expressed views do not always correspond to the standpoint of the institution where the autor is employed

Report on the Biggest Tax Case before the General Court: European Commission v. Ireland, Concerning Illegal State Aid Granted to Apple.


Tomasz Janicki
Autor jest doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Natalia Kociak
Autorka jest doktorantką na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Opodatkowanie VAT świadczenia usług hotelarskich

Tomasz Janicki
The author is a doctoral student at the Faculty of Law and Administration of the Nicolaus Copernicus University in Toruń
Natalia Kociak
The author is a doctoral student at the Faculty of Law and Administration of the Nicolaus Copernicus University in Toruń

Taxation with VAT of Hotel Services


dr Ewa Prejs
Autorka jest adiunktem w Katedrze Prawa Finansów Publicznych  Uniwersytetu  Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz radcą prawnym  specjalizującym  się w prawie podatkowym.
ORCID: 0000-0003-2784-2227

Przegląd orzecznictwa TS

dr Ewa Prejs 
The author is an associate professor at the Head of the Chair of Public Finance Law of the Nicolaus Copernicus University in Toruń and a practising attorney at law, specializing in tax law.
ORCID: 0000-0003-2784-2227

CoJ rulings: review

dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, prof. UMK
Autor jest kierownikiem Ośrodka Studiów Fiskalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz doradcą podatkowym.
ORCID: 0000-0002-8380-8392

Przegląd orzecznictwa TS

dr. hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, Professor of the Nicolaus Copernicus University 
The author is the head of the Centre for Fiscal Studies at the Nicolaus Copernicus University in Toruń and a tax advisor. ORCID: 0000-0002-8380-8392

CoJ rulings: review 


Iwona Kaczorowska
Autorka jest redaktor naczelną „Przeglądu Podatkowego”

Przegląd orzecznictwa SA

Iwona Kaczorowska
The author is the editor-in-chief of „Przegląd Podatkowy”

Administrative Courts’ rulings: review


dr Krzysztof Janczukowicz
Autor jest radcą prawnym

Stawka podatku od nieruchomości osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą 
Rate of Tax on Real Estate Owned by a Natural Person Being an Entrepreneur

dr Krzysztof Janczukowicz
The author is the attorney at law

Odliczanie VAT od usług noclegowych
Deducing VAT on Overnight Accommodation Services


dr Filip Majdowski

Autor jest wicedyrektorem w Departamencie Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów oraz doktorem nauk prawnych (Uniwersytet Warszawski); wyrażone  poglądy  niekoniecznie  odzwierciedlają  stanowisko instytucji, której autor jest pracownikiem

Aktualności z Brukseli

dr Filip Majdowski 
The author is a vice-director at the Department of the Tax System at the Ministry of Finance and a doctor of laws (University of Warsaw); the expressed views do not always correspond to the standpoint of the institution where the author is employed

News from Brussels

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top