Prawo10 maja, 2022

Arkusz organizacji szkoły a jej plan finansowy - Antoni J. Jeżowski

Kolejność terminów w tytule można odwrócić, a sygnalizowana treść pozostałaby taka sama. Na wstępie przypomnijmy zawartość arkusza organizacji szkoły i jej planu finansowego oraz tryb ich przyjmowania i wdrażania. Przy okazji zwróćmy uwagę na mity w tym obszarze, na powtarzanie stereotypów nieznajdujących oparcia w prawie, posługiwanie się swoistą szkolną nowomową – z jednej strony z przyzwyczajenia, z drugiej z niechlujstwa – tak w szkole, jak i w urzędach administracji publicznej.

Fragment artykułu z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 2022/4

Warto odnotować, że arkusz organizacji szkoły określa szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym (art. 110 pr. ośw. i § 17 r.o.p.s.). Arkusz opracowuje dyrektor, uwzględniając przepisy zawarte w rozporządzeniu z 28.02.2019 r., a następnie przekazuje do zaopiniowania zakładowym organizacjom związkowym zrzeszającym nauczycieli. Ich opinia powinna być wydana w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania dokumentu, nie później niż do 19 kwietnia. Zaopiniowany arkusz dyrektor do 21 kwietnia przekazuje organowi prowadzącemu, a ten kuratorowi oświaty. Opinia tego ostatniego powinna być wydana w terminie 10 dni roboczych od otrzymania dokumentu, nie później niż do 20 maja. Arkusz organizacji szkoły organ prowadzący zatwierdza do 29 maja po zasięgnięciu wspomnianej opinii kuratora oświaty. Na podstawie tak zatwierdzonego dokumentu dyrektor szkoły ustala – z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy – tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.

W przypadku wprowadzenia przed 30 września zmian do zatwierdzonego w maju arkusza organizacji procedurę opiniowania należy powtórzyć – opinie związków zawodowych i kuratora oświaty muszą być wydane w terminie 4 dni roboczych od otrzymania zmian, zaś organ prowadzący szkołę ma na ich zatwierdzenie 7 dni roboczych. W przypadku wprowadzenia zmian do arkusza po 30 września organ prowadzący zatwierdza je w terminie 7 dni roboczych od otrzymania. Podmiotem właściwym do zatwierdzenia arkusza jest wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa (art. 29 ust. 1 pkt 3 pr. ośw.).


Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top